Hírek Clevelandi hirek Csa­lá­di­as han­gu­lat­ban telt az 5. Gulyás­fő­ző ver­seny Hiramban

Csa­lá­di­as han­gu­lat­ban telt az 5. Gulyás­fő­ző ver­seny Hiramban

A hűvös, esős idő elle­né­re is sokan kilá­to­gat­tak az év utol­só sza­bad­té­ri ren­dez­vé­nyé­re az Észak Kelet Ohio Magyar Klub területére. 

Tizen­két lel­kes gulyás­fő­ző csa­pat vágott neki már kora reg­gel a főzés­nek, ki fás tűz­he­lyen, ki gázas tűz­he­lyen. Olyan is volt aki ott­hon elké­szí­tet­te a finom gulyást és úgy tet­te az asz­tal­ra kiszolgálásra.

A csa­pa­tok:

1. Hei­di and Frank Gagyi

2. Ryan és Simon-Bene­dek Csongor

3. Tyler Cook & Kop­pán­di Alpár

4. Ban­di Gyön­gyi & Kop­pán­di Ágnes

5. Har­ma­tos Gábor

6. Rozs­nyai Ferenc és Júlia

7. Gab­ri­el Mol­nár & Jenő Molnár

8. Mary Jane Barbery

9. Kocsis József

10. Eric Massany

11​.Geor​ge Pogan

12. Simon-Bene­dek Zsu­zsán­na és Csi­bi Lóránd

Min­den asz­tal ízlé­se­sen, magya­ro­san kidí­szit­ve vár­ta a vendégeket. 

A három bíró Joe Fried­rick, Fábi­an Károly és Tony Török volt, akik­nek nem volt könnyű dol­guk dön­te­ni a fino­mabb­nál-fino­mabb ízek között.

Végül csak kiala­kult a sorrend.

A bírók által fel­ál­lí­tott helyezések…

1. Eric Mas­sany #10

2. Kocsis József #9

3. Mary Jane Bar­bey #8.

A ven­dé­gek által kivá­la­szott sorrend…

1. Mol­nar Gab­ri­el #7

2.Harmatos Gábor #5

3. Kocsis József #9.

Egy újabb csa­lá­di­as han­gu­lat­ba lezaj­lott ren­dez­vé­nyen vehet­tek részt azok a ven­dé­gek, akik dacol­va az idő­já­rás viszon­tag­sá­ga­i­val, még­is kilá­to­gat­tak a helyszínre.

Köszö­net mindenkinek.