Hírek Külföldi hirek Csak­nem ezer­há­rom­száz új fer­tő­zött Romániában

Csak­nem ezer­há­rom­száz új fer­tő­zött Romániában

Romá­ni­á­ban tovább­ra is gyor­su­ló ütem­ben ter­jed a koro­na­ví­rus-jár­vány, a fer­tő­zé­sek szá­ma napon­ta meg­dön­ti az elő­ző nap fel­jegy­zett csú­csot és rend­re leg­alább más­fél­sze­re­se az elő­ző két hét napi átlagának.

A stra­té­gi­ai kom­mu­ni­ká­ci­ós törzs (GCS) szom­ba­ti jelen­té­se sze­rint az utób­bi 24 órá­ban újabb 1293 koro­na­ví­rus-fer­tő­zöt­tet diag­nosz­ti­zál­tak, ami 67 szá­za­lék­kal meg­ha­lad­ja az utób­bi két hét napi átlagát.

Az adat értel­me­zé­sét nehe­zí­ti az a körül­mény, hogy a tesz­te­lő-köz­pon­tok túl­ter­helt­sé­ge miatt egyes min­ták kiér­té­ke­lé­sé­re napo­kig vár­ni kell. Így szom­ba­ton min­den koráb­bi­nál több, 34 ezret meg­ha­la­dó szá­mú teszt ered­mé­nye került be a sta­tisz­ti­kák­ba, de a GDS jelen­té­se sze­rint ezek közül csak 22 500 vizs­gá­la­tot végez­tek az utób­bi 24 órá­ban, a töb­bi 11 600 teszt­ered­mény koráb­ban vett min­ták kiér­té­ke­lé­sét tükrözi.

A friss tesz­tek közül 13 ezret végez­tek orvo­si javal­lat­ra, több mint 9000-et pedig saját kérés­re, ugyan­is sok ország már csak friss nega­tív koro­na­ví­rus-teszt­tel enge­di be karan­tén­kö­te­le­zett­ség nél­kül a román állampolgárokat.

Tovább emel­ke­dett a súlyos ese­tek szá­ma: már 315 fer­tő­zöt­tet ápol­nak a kór­há­zak inten­zív osz­tá­lya­in, az azo­no­sí­tott aktív ese­tek szá­ma meg­ha­lad­ja a 16 ezret. Az utób­bi napon az átla­gos­nál keve­sebb, 15 halál­ese­tet jelen­tet­tek, és ezzel 2165-re nőtt a jár­vány romá­ni­ai áldo­za­ta­i­nak száma.

A jár­vány kez­de­te óta 43 697 ember­nél mutat­ták ki a koro­na­ví­rus-fer­tő­zést, 25 373-at gyó­gyult­nak nyilvánítottak.

Jelen­leg több mint 8000 ember vár­ja ott­ho­ni vagy ható­sá­gi karan­tén­ban a beteg­ség lap­pan­gá­si ide­jé­nek leteltét.

For­rás: MTI / Demokrata