Hírek Magyarországi hírek Csak­nem egy­mil­li­árd forint jut a Hun­ga­ri­kum pályázatra

Csak­nem egy­mil­li­árd forint jut a Hun­ga­ri­kum pályázatra

Idén is meg­hir­de­ti az Agrár­mi­nisz­té­ri­um a hun­ga­ri­kum pályá­za­tot, 930 mil­lió forin­tos keret­összeg­gel – mond­ta Nagy Ist­ván agrár­mi­nisz­ter ked­den saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón, Budapesten. 

A tár­ca­ve­ze­tő ismer­tet­te, hogy három cél­te­rü­let­re lehet pályáz­ni: az első – 900 mil­lió forin­tos keret­tel – a nem­ze­ti érté­kek bemu­ta­tá­sát és nép­sze­rű­sí­té­sét segí­ti. A tele­pü­lé­si, táj­egy­sé­gi, megyei érték­tár­ral ren­del­ke­ző önkor­mány­za­tok, illet­ve az álta­luk lét­re­ho­zott non­pro­fit gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok, köz­mű­ve­lő­dé­si intéz­mé­nyek, civil szer­ve­ze­tek, köz­ala­pít­vá­nyok, egy­há­zi jogi sze­mé­lyek, hatá­ron túli szer­ve­ze­tek 1 mil­lió és 4 mil­lió forint közöt­ti összeg­re pályáz­hat­nak. A támo­ga­tás­sal nyom­ta­tott és elekt­ro­ni­kus kiad­vá­nyok, hon­la­pok, fil­mek készí­té­sét, bemu­ta­tó terek kiala­kí­tá­sát, ren­dez­vé­nyek meg­va­ló­sí­tá­sát segí­ti az agrártárca.

A tele­pü­lé­si, táj­egy­sé­gi érték­tá­rak lét­re­ho­zá­sá­nak segí­té­sé­re 500 ezer és 1,5 mil­lió forint közöt­ti összeg­ben lehet pályáz­ni, erre 15 mil­lió forint a keret. A har­ma­dik lehe­tő­ség – ugyan­csak 15 mil­lió forin­tos keret­összeg­gel – a népi kéz­mű­ves érté­kek meg­őr­zé­se mel­lett arra sar­kall­ja a pályá­zó­kat, hogy meg­je­le­nít­sék a divat­ban a Kár­pát-meden­ce hagyo­má­nyos öltö­zet-kul­tú­rá­ját. Az elnyer­he­tő támo­ga­tás össze­ge 250 ezer forint­tól 500 ezer forin­tig ter­jed – tet­te hoz­zá. A támo­ga­tá­sok inten­zi­tá­sa 100 szá­za­lék, és azt elő­leg­ként nyújtják.

Emlé­kez­te­tett, hogy a jelen­tős érdek­lő­dés miatt tavaly emel­te a kor­mány 230 mil­lió forint­ról 980 mil­lió forint­ra a hun­ga­ri­kum pályá­zat összegét.

V. Németh Zsolt kiemel­ke­dő nem­ze­ti érté­kek fel­ügye­le­té­ért fele­lős minisz­te­ri biz­tos közöl­te, hogy a pályá­za­tot a palya​zat​.hun​ga​ri​kum​.hu elekt­ro­ni­kus felü­le­ten kedd dél­től lehet kitöl­te­ni, vala­mint a mel­lék­le­te­ket ugyan­itt fel­töl­te­ni, de vég­le­ge­sí­te­ni és bekül­de­ni csak már­ci­us 1. reg­gel 8 órá­tól már­ci­us 30-ig lehet.

Nagy Ist­ván sze­rint az érték­fel­tá­rás a Kár­pát-meden­cei nem­zet­egye­sí­tés esz­kö­ze. A köz­vet­len tár­sa­dal­mi és gaz­da­sá­gi haszon­nal járó érték­gyűj­tés­nek köszön­he­tő­en immár 76 hun­ga­ri­kum, 181 kiemel­ke­dő nem­ze­ti érték, több mint 1100 tele­pü­lé­si és táj­egy­sé­gi érték­tár, mint­egy 10 ezer tele­pü­lé­si érték, 19 megyei érték­tár, csak­nem 2000 megyei érték sze­re­pel a nyil­ván­tar­tá­sok­ban, a kül­ho­ni nem­zet­rész érték­tá­rak­ban pedig több száz érték található.

A hazai és kül­ho­ni érték­gyűj­tés támo­ga­tá­sá­ra eddig kiírt tíz pályá­zat 1456 anyag­or­szá­gi és hatá­ron túli nyer­te­sét mint­egy 2,8 mil­li­árd forint­tal támo­gat­ta az agrár­tár­ca a hun­ga­ri­ku­mok és a nem­ze­ti érté­kek gyűj­té­sé­ben, nép­sze­rű­sí­té­sé­ben, meg­őr­zé­sé­ben és gon­do­zá­sá­ban az elmúlt hét év során. A 344 egye­di támo­ga­tás­sal együtt a támo­ga­tá­si összeg meg­ha­lad­ta a 4,2 mil­li­árd forin­tot – fűz­te hoz­zá a miniszter.

For­rás: Demok​ra​ta​.hu