Hírek Külföldi hirek Csak­nem 200 embert vet­tek őri­zet­be Berlinben

Csak­nem 200 embert vet­tek őri­zet­be Berlinben

Nagy­já­ból tíz­ez­ren tün­tet­tek a német fővá­ros­ban a koro­na­ví­rus-jár­vány miat­ti a kor­lá­to­zá­sok ellen.

Csak­nem két­száz embert őri­zet­be vett és víz­ágyú­kat is beve­tett a rend­őr­ség szer­dán Ber­lin­ben egy tün­te­tés után, ame­lyet a koro­na­ví­rus-jár­vány las­sí­tá­sát szol­gá­ló kor­lá­to­zá­sok ellen tartottak.

A német fővá­ros és az egész ország egyik jel­ké­pe­ként szá­mon tar­tott Bran­den­bur­gi kapu­nál ren­de­zett demonst­rá­ci­ón a nagy­já­ból tíz­ezer részt­ve­vő több­sé­ge nem tar­tot­ta be a fer­tő­zés­vé­del­mi elő­írá­so­kat – maszk­vi­se­lés, távol­ság­tar­tás –, ezért a rend­őr­ség a kez­de­te után rövid­del befe­je­zett­nek nyil­vá­ní­tot­ta a megmozdulást.

A rend­őr­ség tájé­koz­ta­tá­sa sze­rint a tün­te­tők leg­na­gyobb része a fel­szó­lí­tás elle­né­re nem távo­zott, ezért a roham­rend­őrök kora dél­után meg­kezd­ték a hely­szín kiürí­té­sét. A tömeg­ben lévő idő­sek és kis­ko­rú­ak miatt igye­kez­tek óva­to­san eljár­ni. Így pél­dá­ul az osz­la­tás­hoz beve­tett két víz­ágyú­val csu­pán – a rend­őr­sé­gi szó­hasz­ná­lat sze­rint – „esőz­te­tést” végez­tek, vagy­is nem úgy­ne­ve­zett kötött­su­ga­rat – nagy erő­vel zubo­gó víz­nya­lá­bot – irá­nyí­tot­tak a tömeg­re, hanem a tün­te­tők fölé jut­tat­ták a vizet úgy­ne­ve­zett szórt víz­su­ga­rak révén.

Töb­ben a rend­őrök­re támadtak

A kifá­rasz­tás­ra és a leg­in­kább indu­la­tos tün­te­tők eltá­vo­lí­tá­sá­ra irá­nyu­ló műve­let késő dél­után is tar­tott még. A tömeg­ből szá­mo­san a rend­őrök­re támad­tak, késő dél­utá­nig 190 embert vet­tek őri­zet­be, kilenc rend­őr megsebesült.

A meg­moz­du­lást a szö­vet­sé­gi tör­vény­ho­zás kama­rá­i­nak (Bun­des­tag, Bun­des­rat) szék­he­lye­i­hez ter­vez­ték, de a kor­mány­za­ti negyed nagy részé­ben az erő­sza­kos cse­lek­mé­nyek veszé­lye miatt nem enge­dé­lyez­tek tün­te­tést szerdára.

Tör­vény­mó­do­sí­tás

A Bun­des­tag és a Bun­des­rat szer­dán a fer­tő­ző beteg­sé­gek elle­ni véde­ke­zés­ről szó­ló tör­vény módo­sí­tá­sá­ról tár­gyal és sza­vaz. A kor­mány javas­la­tai több­nyi­re pon­to­sí­tá­so­kat tar­tal­maz­nak, ame­lyek azt szol­gál­ják, hogy a kor­lá­to­zó intéz­ke­dé­sek kiáll­ják a bíró­sá­gi eljá­rá­sok pró­bá­ját. A módo­sí­tás bírá­lói sze­rint a kor­mány a jár­vány­ügyi véde­ke­zés ürü­gyén a sza­bad­ság­jo­gok csor­bí­tá­sá­ra tör. A Bun­des­tag leg­na­gyobb ellen­zé­ki párt­ja, a szo­ci­ál­de­mok­ra­ták­kal (SPD) kor­mány­zó CDU/CSU jobb­kö­zép párt­szö­vet­ség­től jobb­ra álló Alter­na­tí­va Német­or­szág­nak (AfD) kép­vi­se­lői transz­pa­ren­se­ket emel­tek a magas­ba Jens Spahn szö­vet­sé­gi egész­ség­ügyi minisz­ter fel­szó­la­lá­sa köz­ben, hogy kife­jez­zék til­ta­ko­zá­su­kat. A kép­vi­se­lő­ket Wolf­gang Schäub­le, a Bun­des­tag elnö­ke rend­re utasította.

For­rás: Man​di​ner​.hu / MTI