Hírek Vélemények/Publicisztikák Csak böl­csen a szabadsággal!

Csak böl­csen a szabadsággal!

Rend­kí­vül fon­tos a nem­zet szem­pont­já­ból, miként ala­kul a magyar okta­tás ügye. Isko­lá­ról, kul­tú­rá­ról, a világ­ban dúló szel­le­mi har­cok­ról kér­dez­tük Taka­ró Mihály író, tanár, iro­da­lom­tu­dóst, aki­nek jelen­tős sze­re­pe volt a módo­sí­tott Nem­ze­ti alap­tan­terv megalkotásában.

– Cél­ba talál vajon a mos­tan­ság kez­dő­dött Pető­fi 200 nevű prog­ram­so­ro­zat? Hogyan tekint a tár­sa­da­lom a köl­tő­re napjainkban?

– Pető­fi Arany János mel­lett az egyik leg­több üze­ne­tű köl­tőnk, azaz a Pető­fi-jelen­ség lénye­ge ele­ve a sok­üze­ne­tű­ség. A másik Pető­fi nyel­ve­ze­te. Ő úgy volt népi­es köl­tő, úgy volt Arany és Tom­pa mel­lett a népi tri­ász har­ma­dik tag­ja, hogy mel­lőz­te a direk­ten népi kife­je­zé­se­ket. A hét­köz­na­pi ember nyel­vét hasz­nál­ta, és nem táj­sza­va­kat. Nyu­god­tan kije­lent­het­jük, hogy nem kopott meg nap­ja­ink­ra Pető­fi jelen­tő­sé­ge, alak­ja egy­ál­ta­lán nem merül a fele­dés homá­lyá­ba. Mert üze­ne­tei nem kötőd­nek korhoz.

– Időn­ként fel­tá­mad a vita arról, hogy Pető­fi a nem­zet vagy inkább a nem­ze­tek fölött álló világ­sza­bad­ság köl­tő­je volt‑e…

– Ez hamis kér­dés­fel­ve­tés. Tes­sék újra­ol­vas­ni pél­dá­ul a Hazám­ban vagy a Magyar vagyok című ver­sét! Pető­fi egész élet­mű­ve a nem­zet­hez való ragasz­ko­dá­sá­ról árul­ko­dik. Sor­sá­nak alap­él­mé­nye az ő nem­ze­ti iden­ti­tás­tu­da­tá­nak meg­élé­se volt. Pet­ro­vics Ist­ván 1818-ban fele­sé­gül vet­te a szlo­vák szár­ma­zá­sú leányt, Hrúz Mári­át. Ő lett a köl­tő édes­any­ja. Még­is, Pető­fi szá­má­ra magyar­nak len­ni meg­ha­tá­ro­zó érzés volt, nem léte­zett a nem­zet éle­té­nek olyan rész­le­te, ami­re ne rea­gált vol­na. Nem­csak a táj­ra és az embe­rek­re gon­dol­ha­tunk itt, de pél­dá­ul a magyar­ság gyak­ran elő­buk­ka­nó szang­vi­ni­kus­sá­gá­ra is fel­fi­gyelt. Nem­csak sze­ret­te, de tisz­tel­te is ezt a sza­bad­ság­sze­re­tő nem­ze­tet. 1849-ben szü­le­tett Euró­pa csen­des, újra csen­des című ver­sé­ben pél­dá­ul azt írta erről, hogy csak egy nép kezé­ben van még ott a kard, a magya­ré­ban. Pető­fi tehát nem­ze­ti köl­tő, ám üze­ne­tei egye­te­me­sek. Ő min­dig magyar fókusz­ból tekin­tett a világ­ra. Ezt a fogal­mat, hogy világ­sza­bad­ság, Vörös­mar­tyval együtt ő hasz­nál­ta elő­ször. Értel­me­zé­sé­ben a világ­sza­bad­ság csak a magyar sza­bad­ság kiví­vá­sán keresz­tül való­sul­ha­tott vol­na meg egészen.

– Ha már a sza­bad­ság­nál tar­tunk… Sza­bad okta­tást köve­te­lő jel­sza­vak olvas­ha­tók a peda­gó­gus­tün­te­té­sek bizo­nyos pla­kát­ja­in. Magya­rán van­nak taní­tók, taná­rok, akik olyan tudást és esz­me­i­sé­get adná­nak tovább a diák­ja­ik­nak, amit ők szub­jek­tí­ve jónak lát­nak. Vajon ők taní­ta­nák Petőfit?

– Én csak őszin­tén remél­ni tudom, hogy nincs olyan magyar iro­da­lom­ta­nár ebben az ország­ban, aki ne taní­ta­ná Pető­fit. Vissza­tér­ve a kér­dés­re, én mint tanár a szo­ci­a­liz­mus ide­jén alkal­maz­tam azt a mód­szert, hogy magam­ra zár­tam a tan­te­rem ajta­ját és taní­tot­tam saját, ben­ső indít­ta­tá­sa­im sze­rint. Bezár­tam az ajtót, mert tud­tam, hogy hamis esz­mék ural­ko­dá­sa ide­jén nincs is más lehe­tő­sé­gem elmon­da­ni azt a diá­kok­nak, amit igaz­nak gon­do­lok. De nem lép­tem át azt a pon­tot, hogy neg­li­gál­jam az álla­mi tan­terv kere­te­it. Vagy­is azok­ról a köl­tők­ről, írók­ról taní­tot­tam, akik ott vol­tak a tan­terv­ben. Éles cezú­ra van ugyan­is akö­zött, hogy a tanár érvényesíti‑e a sze­mé­lyi­sé­gét, látás­mód­ját a köte­le­ző tan­anya­gon keresz­tül vagy beje­len­ti, hogy ő ezt az írót, illet­ve köl­tőt nem tanít­ja, sőt, tudo­má­sul sem veszi a magyar iro­da­lom­ban való létezését.

– Töb­bek között azért kapott kemény kri­ti­kát a Nem­ze­ti alap­tan­terv módo­sí­tott vál­to­za­ta, mert olyan alko­tók kap­tak helyet ben­ne, aki­ket jó néhá­nyan fasisz­tá­nak, magyar­ko­dó­nak, lélek­szennye­ző­nek tartanak…

– A doku­men­tum tan­anyag­tar­tal­ma­i­ban meg­je­le­nik a XX. szá­za­di nem­ze­ti, kon­zer­va­tív iro­da­lom jelen­tős író­i­nak sora. Így Herczeg Ferenc, az első iro­dal­mi Nobel-díj­ra jelölt magyar író, vagy Nyi­rő József, akit a hatá­ron túli iro­da­lom­ban a szé­ke­lyek apos­to­lá­nak nevez­nek, vagy Sza­bó Dezső, aki ele­men­tá­ris hatást gya­ko­rolt a két világ­há­bo­rú közöt­ti magyar értel­mi­ség­re Elso­dort falu című regé­nyé­vel. Ebbe a sor­ba tar­to­zik Wass Albert is, aki­nek az Adjá­tok vissza a hegye­i­met! című regé­nyét 1948-ban iro­dal­mi Nobel-díj­ra jelöl­ték. Véle­mé­nyem sze­rint nem­csak Nyi­rőt, Wass Alber­tet, Herczeg Feren­cet érde­mes taní­ta­ni a magyar isko­lák­ban, de pél­dá­ul a Tri­a­non után önál­ló­vá vált erdé­lyi líra nagy­sá­ga­it, Dsi­dát, Áprilyt, Remé­nyi­ket is. A cél ugyan­is e kor­szak iro­dal­mi palet­tá­já­nak tel­jes bemu­ta­tá­sa, cson­kí­tás nélkül.

– A módo­sí­tott Nem­ze­ti alap­tan­ter­vet bírá­la­tok érték a taná­ri sza­bad­ság kér­dé­sé­ben is…

– A doku­men­tum úgy­ne­ve­zett köte­le­ző része a ren­del­ke­zés­re álló tan­órák nyolc­van szá­za­lé­kát fedi le. A mara­dék húsz szá­za­lék­ban a tanár sza­bad­sá­got kapott rá, hogy mit tanít­son az adott kor­sza­kon belül. A keret­tan­terv­ben talál­ha­tó köte­le­ző írók mel­lett csak aján­lott művek és szer­zők sze­re­pel­nek. És még egy fon­tos kér­dés­re sze­ret­ném fel­hív­ni a figyel­met. Ez a kor­társ köl­té­szet­tel kap­cso­la­tos. A tizen­ket­te­dik osz­tá­lyo­sok­nak szó­ló tan­ter­vi rész­ben a tanár­nak tel­jes sza­bad­sá­ga van a kor­társ köl­té­szet bemu­ta­tá­sá­ra. Ebben ezer­fé­le üze­net köz­ve­tít­he­tő. Ma leg­alább 1500 olyan alko­tó él Magyar­or­szá­gon, aki kor­társ író­nak, köl­tő­nek szá­mít. De vajon felvállalhatja‑e bár­ki is, illet­ve morá­li­san megengedhető‑e, hogy ezek­ből köz­pon­ti­lag kije­löl­jünk ötöt, és azt mond­juk, ők tes­te­sí­tik meg a magyar kor­társ iro­da­lom kánon­ját? A Nem­ze­ti alap­tan­terv meg­en­ge­di, hogy ezen a téren a tanár azt tanít­son, amit sze­ret­ne. Ha vala­ki Döb­ren­tei Kor­nél ver­se­i­ért rajong, akkor őt tanít­ja. Aki Kara­fi­áth Orso­lya köl­té­sze­tét ked­ve­li, az őt fog­ja tanítani.

– Biz­tos, hogy jól van ez így? Ez még akkor is kér­dés, ha tud­juk, hogy a kor­lát­lan sza­bad­ság csak e tan­ter­vi rész 10 – 15 szá­za­lé­kát érinti…

– Igen, jól van így. Mert ha az embe­ri sza­bad­ság­ba bele­fér, hogy sok­fé­le­kép­pen gon­dol­ko­dunk a világ­ról, úgy a köte­le­ző tan­anya­gok mel­lett is kell len­nie olyan szeg­mens­nek, ahol ez a sza­bad­ság meg­va­ló­sul­hat. A tan­terv alap­ve­tő cél­ja, hogy meg­te­remt­se azt a nem­ze­ti, művelt­sé­gi szten­der­det, ami össze­kö­ti a gene­rá­ci­ó­kat, és ezál­tal lét­re­jöj­jön egy közös kul­tu­rá­lis kód.

– A til­ta­ko­zók­nak már az sem tet­szik, hogy nem­ze­ti szten­derd­ről beszé­lünk, ők euró­pai szten­der­det sze­ret­né­nek. Ez való­ban ellentmondás?

– A nem­ze­ti jel­zőt már csak azért sem lehet kihúz­ni, mert ennek a doku­men­tum­nak az a neve, hogy Nem­ze­ti alap­tan­terv. Per­sze nem­csak magyar író­kat taní­tunk, hanem euró­pa­i­a­kat, ame­ri­ka­i­a­kat és így tovább… A világ­iro­da­lom jelen­tős alko­tó­i­nak és műve­i­nek isme­re­te a nem­ze­ti művelt­ség szten­derd része. Nekünk a saját, azaz a magyar érté­ke­ket hoz­zá­ad­va kell euró­pa­i­nak len­nünk. Nem zár­kóz­ha­tunk el mások­tól, de nem is másol­ha­tunk szol­ga­i­an máso­kat! A világ­iro­da­lom a nem­ze­tek iro­dal­má­nak összes­sé­ge. Arról nem is beszél­ve, hogy a nagy világ­iro­dal­mi alko­tá­sok is alko­tó­ik helyi alap­él­mé­nye­i­ből szü­let­tek. Gogol vagy Már­quez nem pro­vin­ci­á­lis író attól, mert saját népe való­sá­gá­ból indul ki, Már­quez Száz év magány című regé­nye talán a leg­jobb pél­da erre… Tör­té­ne­te egy kis falu­ból, Macon­dó­ból indul, még­is az egész embe­ri­ség szá­má­ra érvé­nyes, egye­te­mes üze­ne­te­ket hordoz.

– Ebben a vál­to­zó és érték­vál­sá­gok­kal ter­hes kor­szak­ban mi a mai modern isko­la cél­ja és feladata?

– Mi a modern? Olyan művelt­sé­gi kódot sze­ret­nénk lét­re­hoz­ni Magyar­or­szá­gon, ami lehe­tő­vé teszi a közös és tisz­ta beszé­det. Ahhoz, hogy egy nép nem­ze­dék­ről nem­ze­dék­re tovább­ad­has­sa az idő által is meg­erő­sí­tett érté­ke­it, vagy­is a kul­tú­rá­ját, kell az isko­la. A jó isko­la tel­jes sze­mé­lyi­sé­get akar nevel­ni. A tanár pedig az isko­la leg­fon­to­sabb alak­ja, a sze­mé­lyi­ség­ne­ve­lés köz­pon­ti figu­rá­ja. A Nem­ze­ti alap­tan­terv­ben nem hatá­roz­tunk meg min­den­ha­tó peda­gó­gi­ai mód­sze­re­ket, és azt sem, hogy a tanár milyen módon adja át a tan­anya­got. Azért nem, mert fel­fo­gá­sunk sze­rint egye­dül ő képes meg­ítél­ni, hogy egy-egy anyag­rész átadá­sa kap­csán a fron­tá­lis mód­szer, a kis­cso­por­tos fog­lal­koz­ta­tás vagy pél­dá­ul a koope­ra­tív tech­ni­ka ele­me­it alkalmazza‑e az adott osz­tály­ban. Ki is mond­juk, hogy nincs ele­ve üdvö­zí­tő for­ma. Ez jelen­tős újí­tás, a taná­ri sza­bad­ság bőví­té­se, ez moder­ni­tás. Rend­kí­vül szük­sé­ges vol­na, hogy a tanár­tár­sa­da­lom tel­jes mély­sé­gé­ben ismer­je meg a Nem­ze­ti alap­tan­ter­vet és az azt rész­le­te­i­ben kibon­tó keret­tan­ter­vet is. Az a tapasz­ta­la­tom szá­mos, peda­gó­gu­sok­nak tar­tott elő­adá­som alap­ján, hogy a taná­rok egy része úgy for­mál véle­ményt, hogy nem isme­ri tel­jes egé­szé­ben eze­ket a dokumentumokat.

– Meg­lep­ték a tanár­tün­te­té­sek, vagy szá­mí­tott rájuk?

– Min­den­ki tud­ja, hogy a tanár­tár­sa­da­lom tart­ja kezé­ben a nem­zet jövő­jét. Lát­juk, hogy van­nak jogos köve­te­lé­se­ik a peda­gó­gu­sok­nak, ame­lye­ket minél előbb tel­je­sí­te­ni kell. Ez első­sor­ban a bér­kér­dés. Nem vélet­len, hogy az első tün­te­té­se­ken a bér­eme­lés ügye vezet­te a köve­te­lé­sek lis­tá­ját. Aztán jött egy fur­csa átala­ku­lás. A köve­te­lé­sek tel­je­sen jogos részei egy­re lej­jebb kerül­tek, fel­jöt­tek viszont az okta­tás­po­li­ti­kai prob­lé­mák, ame­lyek­ről ter­mé­sze­te­sen szin­tén beszél­ni kell, ám végül meg­ér­kez­tek a poli­ti­kai kér­dé­sek is, sőt, ezek vál­tak nagyon hang­sú­lyos­sá. Ezt azért tekin­tem hibá­nak, mert a köz­vé­le­mény bizo­nyos részé­ben jelen­tő­sen hitel­te­le­ní­tet­ték és gyen­gí­tet­ték a tanár­tár­sa­da­lom követeléseit.

– A tün­te­té­sek poli­ti­kai meg­ha­tá­ro­zott­sá­ga kikezd­te a peda­gó­gus pálya hite­les­sé­gét is?

– A peda­gó­gust tudá­sa, sze­mé­lyi­sé­ge, pél­da­adá­sa teszi hite­les­sé. Meg­jegy­zem, ter­mi­no­ló­gi­ai harc is zaj­lik az okta­tás szfé­rá­já­ban. Mi a mér­le­ge­lő gon­dol­ko­dás­ra való neve­lést pár­tol­juk és hang­sú­lyoz­zuk. A gye­re­kek sze­mé­lyi­ség­fej­lesz­té­sé­ben az a fon­tos, hogy önál­ló­an, a világ dol­ga­it sza­ba­don mér­le­ge­lő fel­nőt­tek­ké vál­has­sa­nak. A mér­le­ge­lés­hez per­sze tudás kell. A kri­ti­ká­hoz gyak­ran elég az elő­íté­let, az elő­fel­té­te­le­zés és maga az a tudat, hogy ele­ve kri­ti­kai éllel kell köze­lí­te­ni bár­mi­hez. Lehet, hogy egy kér­dés­ben a mér­le­ge­lő és a kri­ti­kus is azo­nos követ­kez­te­té­sek­re jut. A különb­ség azon­ban az, hogy a mér­le­gel­ni tudó ember mögött jelen­tős tudás és isme­ret­anyag áll, ennek bir­to­ká­ban képes a való­ság­ra tekin­te­ni. Az ab ovo kri­ti­kai köze­lí­tés viszont gyak­ran kény­szer­pá­lyá­ra visz. Saj­nos, egye inkább teret hódít a világ­ban az úgy­ne­ve­zett kom­ment­mű­velt­ség. Ezzel az inter­net közös­sé­gi olda­la­in talál­koz­ha­tunk első­sor­ban. Itt az adott témák­ban szü­le­tő kom­men­tek­re uta­lok, ame­lye­ket az azt átve­vők már saját véle­mé­nyük­ként han­goz­tat­nak anél­kül, hogy mögöt­te bár­mi­lyen konk­rét tudás, isme­ret áll­na. Veszé­lyes és rend­kí­vül mani­pu­la­tív jelen­ség­ről van szó, amely­ben könnyen átve­he­tik a hatal­mat az érté­kek fölött az irány­za­tok és a divatok.