Hírek Clevelandi hirek Cleve­landi Magya­rok Kenye­rei – 15 mil­lió búzaszem

Cleve­landi Magya­rok Kenye­rei – 15 mil­lió búzaszem

A Nem­ze­ti Össze­tar­to­zás Évé­ben, egy évti­zed­del az indu­lás után, a Magya­rok Kenye­re – 15 mil­lió búza­szem prog­ram min­den eddi­gi­nél haté­ko­nyab­ban és szé­le­sebb kör­ben tud­ta meg­szó­lí­ta­ni az ame­ri­kai kon­ti­nen­sen élő hon­fi­tár­sa­in­kat. A kez­de­mé­nye­zés­sel össze­füg­gő akci­ó­kat élénk érdek­lő­dés és figye­lem kísér­te az Egye­sült Álla­mok­ban, Kana­dá­ban és más oszá­gok­ban is. A prog­ram­nak köszön­he­tő­en több száz messzi­re sza­kadt, de hagyo­má­nya­it meg­őriz­ni kívá­nó magyar csa­lád készít­het­te el a Magya­rok Kenye­rét, leg­alább egy­szer az év során az össz­ma­gyar­ság búzájából.

Az Egye­sült Álla­mok­ba is 16 dísz­do­bo­zos cso­ma­got kéz­be­sí­tet­tek – ugyan­ennyi magyar közös­ség részé­re. A leg­több érdek­lő­dő szer­ve­zet Flo­ri­dá­ból jelent­ke­zett, de Kali­for­ni­á­ba, Washing­ton D. C.-be, vala­mint Ari­zo­na, Ohio, Geor­gia és Illi­no­is állam­ba is jutott a csomagokból. 

A nagy cso­ma­got szét­osz­tot­tuk, úgy­szin­tén a paraj­di sót is

Cleve­land részé­re a Cleve­landi Magya­ro­kért Ala­pít­vány elnö­ke vet­te át a cso­ma­got Magyar­or­szág chi­ca­gói Főkonzulátusán. 

Dr. Virá­nyi Erika

A város­ban meg­ke­res­ték az egy­há­za­kat, akik öröm­mel fogad­ták ezt a lehe­tő­sé­get és azon­nal igent mond­tak a kezdeményezésre. 

Min­den egy­ház­kö­zös­ség egy álta­luk fon­tos­nak tar­tott napon sütöt­te meg és fogyasz­tot­ta el ünne­pé­lyes kere­tek között a Magya­rok Kenye­rét, ezzel is az együ­vé tar­to­zás érzé­sét erő­sít­ve a közös­ség összes tagjában.

Imád­ság­gal és hálás szív­vel, sze­re­tet­tel gon­dol­tak nem­zet­test­vé­re­ik­re, akik ezen kenye­rek búzá­ját meg­ter­mel­ték, gon­doz­ták és össze­ön­töt­ték, ezzel is azt üzen­ve a nagy­vi­lág­nak, hogy egy a Magyar nem­zet.

A 2021- es, 65. Cleve­landi Cser­kész­na­pon Tamássy Éva evan­gé­li­kus lel­kész készí­tett szin­tén ebből a liszt­ből egy kenye­ret melyet egy pro­tes­táns isten­tisz­te­let kere­té­ben meg­ál­dott, majd fel­vág­ta, kör­be­áll­ták, imád­koz­tak és közö­sen az isten­tisz­te­le­ten részt­ve­vők­kel elfogyasztották.

Köszö­net és hála min­den­ki­nek aki részt vett ebben a nagy­sze­rű kez­de­mé­nye­zés­ben, ter­vek sze­rint foly­ta­tó­dik a prog­ram és mivel az érdek­lő­dés is lan­ka­dat­lan, így a prog­ram sike­re garantált.

Hideg tél­ben, az esti szél­ben
A szó meg­sza­kad, ben­ned ragad
A fenyő szí­ne, a kenyér íze,
Az ősök dala, a szí­ved sza­va,
A szü­lő­föld hív haza.

Isme­rős Arcok

Szer­kesz­tő­ség / Csi­bi Lóránd