Hírek Sport hirek Cleve­landi magyar (sport)élet + ( Videó )

Cleve­landi magyar (sport)élet + ( Videó )

“Összes­sé­gé­ben a sport a hatá­ro­kon át is össze­fog és össze­tart. A hida­kat ehhez fel kell épí­te­ni és meg kell őket tar­ta­ni, hogy bár­mi­kor együtt kel­hes­sünk át raj­tuk, mind­egy melyik irányba.”

A 23. Árpád kupa rész­ve­vői közös cso­port­ké­pen az erre az alka­lom­ra készült aján­dék mezek­ben

A napok­ban Az észak-ame­ri­kai diasz­pó­ra kupá­ja cím­mel olvas­hat­ták a SportHatároknélkül.hu olda­lán Csi­bi Lóránd­dal, a cleve­landi magyar­ság egyik motor­já­val és a 23. Árpád Kupa főszer­ve­ző­jé­vel készí­tett inter­júnk első részét, melyet most foly­ta­tunk.A 23. Árpád Kupá­nak tavaly Cleve­land adott ott­hont, és orosz­lán­részt vál­lal­tál ebből a szer­ve­zés­ből. Hogyan zaj­lott le a tor­na, mire töre­ked­te­tek? Milyen újdon­sá­go­kat tet­te­tek bele az elő­ző évek­hez képest?

Bizony, már Tor­on­tó­ban beje­len­tet­tük, úgy­mond meg­kér­tük a bizal­mat a csa­pa­tok veze­tő­i­től, hogy egy közös dön­tés alap­ján szer­vez­hes­sük meg mi, cleve­landi­ak a követ­ke­ző tor­nát. Ter­mé­sze­te­sen elmond­tuk elkép­ze­lé­se­in­ket és lehe­tő­sé­ge­in­ket majd min­den­ki rábó­lin­tott és elkez­dőd­he­tett a konk­rét kivi­te­le­zés.

Jóma­gam 18 éve élek az Egye­sült Álla­mok­ban és több­ször vet­tem részt eze­ken a kupá­kon. Mint a cleve­landi csa­pat egyik játé­ko­sa három másik játé­kos­tár­sam­mal együtt bele­vág­tunk a szer­ve­zés­be. Ha nem téve­dek Cleve­land három­szor nyer­te meg a kupát, 1998-ban, 99-ben és 2000-ben, tehát komoly hagyo­má­nya volt a közös­sé­günk éle­té­ben ennek a ren­dez­vény­nek, így nagy meg­tisz­tel­te­tés volt meg­kap­ni ezt a lehe­tő­sé­get.


Csi­bi Lóránd, a tor­na főszer­ve­ző­je

Nagyot álmod­tunk, sze­ret­tünk vol­na egy kis vál­toz­ta­tást is beve­zet­ni, növel­ni a részt­ve­vő csa­pa­tok szá­mát, eset­leg gyer­mek­csa­pa­to­kat is ver­se­nyez­tet­ni egy­más ellen. Ez végül nem sike­rült, de a reményt nem adtuk fel.

Las Veg­as­ban álta­lá­ban szep­tem­ber utol­só hét­vé­gé­jén szok­ták szer­vez­ni min­den évben az Árpád Kupát, de a cleve­landi idő­já­rás­hoz iga­zít­va jobb­nak tűnt augusz­tus utol­só nap­ja­i­ra idő­zí­te­ni. Egy másik nyo­mós érv is ez mel­lett szólt, ugyan­is szep­tem­ber 1‑én került meg­ren­de­zés­re a magyar Cser­kész­nap, melyen álta­lá­ban 3000 ember szo­kott meg­for­dul­ni. Az volt a terv, hogy három napos­ra bővít­jük az ese­ményt és a cser­kész­na­pon ját­szunk egy gála­mér­kő­zést, melyen min­den csa­pat­ból két-két játé­kos vesz majd részt. Ezt csak rész­ben sike­rült meg­va­ló­sí­ta­ni az azna­pi rossz idő­já­rá­si viszo­nyok miatt.


Kál­mán Lász­ló főkon­zul tisz­te­le­tét tet­te és ját­szott több Las Vegas‑i Árpád Kupán

Hét évig önkén­te­sen vezet­tem és szer­kesz­tet­tem a cleve­landi Bocs­kai Rádió magyar nyel­vű három órás rádió műso­rát mely nagyon sokat segí­tett az ese­mény nép­sze­rű­sí­té­sé­ben. Emel­lett rek­lám­fil­met készí­tet­tünk és a Kupa tör­té­ne­té­ben elő­ször egy emlék­fü­ze­tet is kiad­tunk, mely dió­héj­ban össze­fog­lal­ta a Kupa tör­té­ne­tét a kez­de­tek­től, illet­ve bemu­tat­ta a részt­ve­vő csa­pa­to­kat. A 23. cleve­landi Árpád Kupán a szek­szár­di­ak mel­lett az egri öreg­fi­úk csa­pa­ta kép­vi­sel­te Magyar­or­szá­got. Saj­nos a Par­la­ment foci­csa­pa­ta végül nem tudott eljön­ni, ugyan­úgy, mint az erdé­lyi Pol­gár­mes­te­rek csa­pa­ta sem, melyet erdé­lyi lévén leg­na­gyobb igye­ke­ze­tem­mel pró­bál­tam meg­szer­vez­ni. Nagyon sokat segí­tett a szer­ve­zés­ben a Beth­len Gábor alap pályá­za­ta, illet­ve Szőll­ősi György főszer­kesz­tő úr, úgy ötle­tek­kel, mint sze­mé­lyes köz­ben­já­rás­sal és rész­vé­tel­lel. Magyar­or­szág chi­ca­gói Főkon­zu­lá­tu­sa is jelen­tő­sen támo­ga­tott.Az egyik dísz­meg­hí­vot­tunk Niko­lics Neman­ja volt, aki el is jött vol­na, de végül nem hosszab­bí­tott vele szer­ző­dést a Chi­ca­go Fire, így már nem tar­tóz­ko­dott az Egye­sült Álla­mok­ban. Külön öröm volt, hogy a dön­tő mér­kő­zést egy pro­fi játék­ve­ze­tő vezet­te, aki más­nap a Chi­ca­go Fire – Kan­sas MLS mér­kő­zé­sen is bírás­ko­dott. A dön­tőt az elő­ző két év szer­ve­zői, a San Fran­cis­co Hun­ga­ri­ans és a toron­tói Fra­di ját­szot­ta, s végül a Ván­dor­ku­pa San Fran­cis­có­ba került.


A Toron­to Fra­di és a San Fran­cis­co Hun­ga­ri­ans a dön­tő­ben


Bár csak a máso­di­kok let­tek, mint a képen is lát­szik, a Toron­to Fradi‑t ez nem lom­boz­ta le

A díj­ki­osz­tó gála­va­cso­ra szin­tén nagyon jó han­gu­lat­ban telt. Egyik dísz­ven­dé­günk a cleve­landi Dr. John P. Gyé­ké­nye­si volt, aki tíz évig volt a cleve­landi pro­fi csa­pat befek­te­tő­je és veze­tő­je, illet­ve hat évig az Ohi­ói ama­tőr foci­li­ga veze­tő­je, emel­lett pedig huszon­ki­lenc éve az Észak-Ohi­ói Lab­da­rú­gó Szö­vet­ség Elnö­ke. De egy másik sport­ág iga­zi nagy­ágyú­ja is jelen volt, az NFL, azaz az Ame­ri­kai Pro­fi Fut­ball liga, New Eng­land Pat­ri­ots csa­pa­tá­nak egyik volt tag­ja. A tojás­lab­da meg­szál­lott­ja­i­nak bizo­nyá­ra isme­rős Mes­kó Zol­tán neve, aki négy évig volt csa­pat­tár­sa a világ leg­hí­re­sebb és leg­si­ke­re­sebb irá­nyí­tó­já­nak Tom Brady­nek, és az edző­le­gen­da Bill Beli­chick keze alatt fej­lő­dött és ját­szott négy évig.


Dr. Gyé­ké­nye­si Pál a díj­át­adón


Mes­kó Zol­tán a díj­át­adón

Mit jelen­tett a cleve­landi közös­ség­nek az Árpád Kupa meg­szer­ve­zé­se?

Min­dent egy­be­vet­ve a cleve­landi közös­ség nagyon büsz­ke arra, hogy ven­dé­gül lát­hat­ta ezt a híres ese­ményt. Nagyon sok embert moz­gó­sí­tot­tunk meg, sőt a váro­sunk nem egy, hanem két csa­pat­tal neve­zett be a kupá­ra, melyek a 4. és 5. helyet sze­rez­ték meg ebben a ver­seny­ben. Az Árpád Kupa és a vele járó ren­dez­vé­nyek nagy­mér­ték­ben hoz­zá­já­rul­nak a helyi és emel­lett az ame­ri­kai diasz­pó­ra meg­moz­ga­tá­sá­hoz akár a lab­da­rú­gás által is.
Barát­sá­gok köt­tet­tek, illet­ve régi barát­sá­gok erő­söd­tek ezál­tal.


Az ame­ri­kai, kana­dai, magyar és szé­kely zász­lók büsz­kén lobog­tak

Igye­kez­tünk a helyi magyar éle­tet is meg­mu­tat­ni a ven­dé­ge­ink­nek. Külön erre az alka­lom­ra nyom­tat­tunk váro­si útmu­ta­tót, melyet tér­kép­pel lát­tunk el, beje­löl­ve raj­ta a magyar kötő­dé­sű helye­ket, mint a temp­lo­mok, Kos­suth szo­bor vagy a Bala­ton étte­rem. Ide­gen­ve­ze­tést is tar­tot­tunk. Mint már emlí­tet­tem a Cser­kész­nap­pal is egy­be­esett, tehát iga­zi magya­ros hét­vé­ge volt, ami nagyon sokat jelent a helyi magyar közös­sé­gek­nek.

Milyen a magyar disz­pó­ra Cleve­land­ban? Mennyi­re veszed ki a részed a magyar élet­ből, s azon belül sport­élet­ből?

80 ezer magyar él Cleve­land­ban, de Ohio állam­ban ennél is több, össze­sen 200 ezren. Ezt az álla­mot tart­ják szá­mon a leg­na­gyobb magyar lak­ta állam­ként. Saj­nos a szép szá­mo­kon túl­me­nő­en azt kell mond­jam, hogy nagy az érdek­te­len­ség, az apá­tia. 23 magyar egye­sü­let léte­zik jelen­leg, ki több ki keve­sebb aktív tag­gal. Min­den­ki vég­zi a saját dol­gát, a saját elkép­ze­lé­se sze­rint, elég­gé nehéz­kes, a har­mó­nia sem töké­le­tes, de törek­vés az van és hiszek ben­ne, hogy meg­va­ló­sul­hat.


A cleve­landi magya­rok közül szép szám­mal jöt­tek szur­kol­ni

Mint már emlí­tet­tem 7 évig önkén­tes­ked­tünk sza­bad­időnk­ben nejem­mel a Bocs­kai Rádi­ó­nál, illet­ve a Hun­ga­ri­an Media Foun­da­ti­on ala­pít­vány­nál, ami által beke­rül­tem az Árpád Kupa szer­ve­zé­sé­be is, hiszen az Ala­pít­vány által tud­tunk hiva­ta­lo­san is pályáz­ni a magyar állam­nál. Ez a kari­ta­tív mun­ka lehe­tő­vé tet­te szá­mom­ra, hogy job­ban meg­is­mer­jem a helyi magya­ro­kat és közös­sé­ge­ket. Sok tevé­keny­ség­ben vet­tem ki jóma­gam is a részem. Hasz­nos és fon­tos magyar vonat­ko­zá­sú ren­dez­vé­nye­ket szer­vez­tünk, mint pél­dá­ul a szé­kely auto­nó­mia­tün­te­té­sek, film­ve­tí­té­sek, tánc­ház, kon­cer­tek, hagyo­mány­őr­ző csa­lá­di sáto­ro­zás és még hossza­san sorol­hat­nám.


A cleve­landi magyar­ság auto­nó­mia­tün­te­tést szer­ve­zett

Tizen­hat éve a Cel­lu­lar Tech­no­logy Limi­ted bio­ló­gi­ai kuta­tó­cég­nél dol­go­zom, ahol a főnö­künk szin­tén magyar, és a 100 alkal­ma­zott­ból 30-an vagyunk magya­rok. Ez is egy komoly össze­tar­tó közös­ség­nek szá­mít.

A cleve­landi lab­da­rú­gás­ról még annyit, hogy jelen­leg két öreg­fi­úk csa­pa­tunk van, a Cleve­land Immig­rant Son Bre­wery és a Cleve­land Hun­ga­ri­ans FC, de ahogy dr. Gyé­ké­nye­si Pál mond­ja, volt olyan idő is, ami­kor a cleve­landi baj­nok­ság­ban egy­szer­re 8 magyar csa­pat volt.


A Cleve­land Hun­ga­ri­ans Csa­pa­ta

A Cleve­land Hun­ga­ri­ans FC‑t négyen szer­vez­zük, össze­já­runk ját­sza­ni rend­sze­re­sen heten­te leg­alább két­szer. A világ leg­nép­sze­rűbb sport­já­nak a lab­da­rú­gás­nak egy­re nagyobb a tábo­ra, úgy a focis­ták, mint a szur­ko­lók köré­ben, így egy­re töb­ben sze­ret­né­nek meg­ta­nul­ni fut­bal­loz­ni. Ezt most már pro­fi foci­su­lik­ban, tehet­sé­ges szak­em­be­rek­től lehet elsa­já­tí­ta­ni. Ilyen pél­da Reg­ele Tibor bará­tunk, aki­nek az Excel Soc­cer Skills magán foci suli­já­ban nevel­ked­nek cleve­landi szin­ten az új magyar Ronal­dók meg Mes­sik. Nagyon sok itte­ni magyar­nak nagyon tehet­sé­ges külön­bö­ző kor­osz­tá­lyú fut­bal­lis­ta gye­re­ke van!
Összes­sé­gé­ben a sport a hatá­ro­kon át is össze­fog és össze­tart. A hida­kat ehhez fel kell épí­te­ni és meg kell őket tar­ta­ni, hogy bár­mi­kor együtt kel­hes­sünk át raj­tuk, mind­egy melyik irány­ba.

Cik­künk hama­ro­san foly­ta­tó­dik, Deme­ter And­rás­sal, az idei 24. Árpád Kupa egyik szer­ve­ző­jé­vel készí­tet­tünk inter­jút a chi­ca­gói szer­ve­zé­sű tornáról.

Kép­anyag: Csi­bi Lóránd és a Bocs­kai Rádió face­book oldala

Szer­ző: Tőkés Máté