Hírek Vélemények/Publicisztikák Civi­li­zá­ci­ós pont köze­le­dik, ami­kor eldől, túlél‑e az euró­pai civilizáció

Civi­li­zá­ci­ós pont köze­le­dik, ami­kor eldől, túlél‑e az euró­pai civilizáció

Lét­re­jön egy egye­dül­ál­ló agy­tröszt, amely hang­sú­lyo­san keresz­tény vála­szo­kat ad az érték­vesz­tő Euró­pa és ben­ne a magyar tár­sa­da­lom prob­lé­má­i­ra és jön Föl­di-Kovács And­rea új műso­ra. Az Axi­o­ma Köz­pont bemu­tat­ko­zó ren­dez­vé­nyén jártunk.

Embe­ri mél­tó­sá­gunk abból fakad, hogy min­den más teremt­ménnyel szem­ben mi is Isten kép­má­sá­ra vagyunk teremt­ve – hang­zott el az Axi­o­ma Köz­pont ked­di bemu­tat­ko­zó ren­dez­vé­nyén Buda­pes­ten. Az inté­zet ala­pí­tó elnö­ke, Giró-Szász Áron ehhez hoz­zá­tet­te: a keresz­tény­sé­gen kívül nincs logi­ka­i­lag kohe­rens és sta­bil meg­ha­tá­ro­zá­sa az ember méltóságának.

Az igaz­ga­tó az ese­mé­nyen arról is beszélt, az Axi­o­ma misszi­ó­já­nak alap­ja az, hogy Isten sze­re­ti a vilá­got, ebből faka­dó­an pedig sze­re­tet és szol­gá­lat jel­lem­zi majd az új agy­trösz­töt. „Az igaz­ság sze­re­tet nél­kül mit sem ér” – figyel­mez­te­tett. Mind­ezt rész­le­tez­ve kifej­tet­te: köz­éle­ti­leg aktív és tuda­tos keresz­tény­sé­get sze­ret­né­nek épí­te­ni, amely hatás­sal van a világ­ra. Attól, hogy vala­mi meg­ha­tá­ro­zó, nem fel­tét­le­nül ural­ko­dó – osz­lat­ta el azt a fél­re­ér­tést, hogy a keresz­tény civi­li­zá­ció kizá­ró­la­gos­ság­ra tar­ta­na igényt, ugyan­ak­kor Giró-Szász Áron sze­rint a kor­szel­lem­nek sem sza­bad behó­dol­ni, amely csönd­re inti a keresz­té­nye­ket és amely csak a sze­mé­lyes élve­ze­tek kere­sé­sé­re ösztönöz. 

Min­den sza­bad, de nem min­den használ

Az aktu­á­lis kor­szel­lem napon­ta jelent­ke­ző fenye­ge­té­se ugyan­is, amely a csa­lá­do­kat és egyé­ne­ket leg­in­kább mér­ge­zi, a fel­bo­rult sze­xu­ál­eti­ka, a sze­xu­a­li­tás elő­ször iden­ti­tás­sá, majd poli­ti­kai ter­mék­ké vált – figyel­mez­te­tett, majd arról beszélt, 

a sze­xu­á­lis for­ra­da­lom nem sza­ba­dí­tott fel sen­kit, azon­ban töme­ge­ket seb­zett meg és ren­ge­teg csa­lá­dot tett tönkre. 

Min­dent sza­bad, de nem min­den hasz­nál, figyel­mez­te­tett Giró-Szász Áron, aki hoz­zá­tet­te: sen­ki felett nem fog­nak pál­cát tör­ni, azon­ban kizá­ró­lag olyan gon­do­la­ti- és érték­rend­szer adhat gyó­gyu­lást a tár­sa­da­lom­nak, amely ren­de­zett és kohe­rens sze­xu­ál­eti­ká­val rendelkezik. 

Olyan alter­na­tí­vák és köz­po­li­ti­kai javas­la­tok meg­al­ko­tá­sá­ra törek­szik majd az Axi­o­ma Köz­pont, amely meg­ad­ja a szük­sé­ges vála­szo­kat a magyar tár­sa­dal­mat ma érő kihí­vá­sok­ra. Novem­ber végén új keresz­tény köz­éle­ti por­tált indít a köz­pont, lét­re­jön az Axi­o­ma Kiadó, Föl­di-Kovács And­re­á­nak pedig új műso­ra indul Car­pe Deum címmel. 

Keresz­tény­ként gon­dol­ko­dó keresz­té­nyek­re van szükség

A ren­dez­vé­nyen elő­adást tar­tott az ADF Inter­na­ti­o­nal nem­zet­kö­zi keresz­tény jog­vé­dő szer­ve­zet stra­té­gi­ai kap­cso­la­to­kért és kép­zé­sért fele­lős igaz­ga­tó­ja is, aki hang­sú­lyoz­ta: az érték­vesz­tés folya­ma­ta egy­re erő­tel­je­seb­ben tet­ten érhe­tő civi­li­zá­ci­ónk­ban. Sophia Kuby sze­rint azon­ban mára már

a keresz­té­nyek­nek is mind­össze 4 szá­za­lé­ka hoz­za meg tágabb értel­mű dön­té­se­it a keresz­tény taní­tá­so­kat véve alapul. 

Az igaz­ga­tó a keresz­tény agy­trösz­tök jelen­ko­ri Euró­pá­ban betöl­tött sze­re­pét ele­mez­ve kiemel­te, a rom­bo­ló ten­den­ci­ák­kal szem­ben Magyar­or­szág védet­tebb, mint a töb­bi euró­pai állam, a figyel­mez­te­tő jelek­re azon­ban nem sza­bad legyin­te­ni. Az agy­trösz­tök jelen­tő­sé­ge éppen a figye­lem­fel­hí­vás lehet. „A nyu­ga­ti világ elsöp­rő erő­vel válik egy­re inkább nem keresz­ténnyé” – muta­tott rá, éppen ezért szük­sé­ges­nek tart­ja a keresz­tény állás­pont nyil­vá­nos kép­vi­se­le­tét. Mint mondta, 

az a keresz­tény, aki komo­lyan is veszi hitét, ma veszé­lyez­te­tett faj”, ezért ége­tő szük­ség van azok­ra a Krisz­tus-köve­tők­re, akik meg­vall­ják hitü­ket és kimond­ják, amit hitük alap­ján gondolnak. 

A keresz­tény kül­de­tés ma az, hogy elkü­lö­nül­jünk a tömeg­től – hang­sú­lyoz­ta, majd a meg­ala­ku­ló köz­pont figyel­mé­be aján­lot­ta annak prog­ram­ját, hogy a keresz­tény érték­rend­nek meg­fe­le­lő meg­lá­tá­sok­kal támo­gas­sa a tár­sa­dal­mi pár­be­szé­det és akár a jog­al­ko­tást is. 

A föld sója és a világ világossága

A nyu­gat ma gaz­da­sá­gi-poli­ti­kai insta­bi­li­tás­sal küzd, miköz­ben morá­lis deka­den­ci­á­ba és meg­osz­tott­ság­ba süllyed – emel­te ki elem­zé­sé­ben a keresz­tény jog­vé­dő szer­ve­zet mun­ka­tár­sa. Civi­li­zá­ci­ós pil­la­nat­hoz köze­le­dünk, elér­kez­het az a pont, ami­kor elve­szít­jük a kap­cso­la­tot azzal, ami koráb­ban naggyá tett min­ket – figyel­mez­te­tett, majd arról beszélt, drá­mai ideo­ló­gi­ák, köz­tük a kul­tu­rá­lis mar­xiz­mus táma­dá­sa alatt áll­nak társadalmaink. 

Az előt­tünk álló kér­dés az, milyen választ adha­tunk ebben a civi­li­zá­ci­ós pil­la­nat­ban mi, keresz­té­nyek – a válasz pedig a só és a vilá­gos­ság, utalt Szent Máté evan­gé­li­u­má­ra: „Ti vagy­tok a föld sója és a világ vilá­gos­sá­ga”

Arra vagyunk hivat­va, hogy meg­őriz­zünk min­dent a gonosz által elő­idé­zett rom­lás­tól – figyel­mez­te­tett, hoz­zá­té­ve: ezzel pár­hu­za­mo­san javí­ta­nunk kell a tár­sa­da­lom állapotán. 

Ha elve­szít­jük azt, ami keresz­ténnyé tesz min­ket, meg­szű­nünk sóként működ­ni – mond­ta, rámu­tat­va arra, szá­mos keresz­tény agy­tröszt és szer­ve­zet már csak a főso­dor üze­ne­te­it ismé­tel­ge­ti papagájként. 

Figyel­mez­te­tett ugyan­ak­kor arra, hogy hibás meg­kö­ze­lí­tés defe­tiz­mus­ba merül­ni, vagy kivo­nul­ni a világ­ból – ez nem az auten­ti­kus keresz­tény állás­pont. A bús­la­ko­dás és sirán­ko­zás keve­set kínál és még keve­sebb ered­ményt hoz – han­goz­tat­ta, hoz­zá­fűz­ve: a hely­zet­elem­zés után a fény sze­re­pé­nek fel­vál­la­lá­sa, a cse­lek­vés követ­ke­zik. A kul­tú­ra ala­kí­tá­sá­hoz és átala­kí­tá­sá­hoz arra van szük­ség, hogy ele­gen­dő ember gon­dol­kod­jon a fon­tos kér­dé­sek­ről azo­no­san, nem ele­gen­dő azon­ban a keresz­tény gon­do­la­ti­ság terjesztése, 

szük­ség van a keresz­tény háló­za­tok és intéz­mé­nyek egy­mást segí­tő együtt­mű­kö­dé­sé­re. 

A keresz­tény hit sze­mé­lyes jel­le­gű, de egy­ben közös­sé­gi kül­de­té­se van, ame­lyet a több­ség elmu­laszt szem előtt tar­ta­ni. A közös­sé­gi aspek­tus kije­lö­li a mai keresz­té­nyek fel­ada­tát, amely nem az önma­gunk­ba fordulás. 

„A keresz­tény hit ere­je nem egyez­tet­he­tő össze egy köl­dök­né­ze­ge­tő élet­tel, a poszt­ke­resz­tény nyu­gat­nak azon­na­li hatállyal szük­sé­ge van keresz­té­nyek­re, keresz­tény gondolkodással” 

– hang­sú­lyoz­ta buda­pes­ti elő­adá­sá­ban Sophia Kuby. 

For­rás: vdtab​log​.hu/​m​a​n​d​i​n​e​r​.hu