Hírek Elszakított területi hirek Cián­nal akar­ták meg­mér­gez­ni a kár­pát­al­jai magyarokat

Cián­nal akar­ták meg­mér­gez­ni a kár­pát­al­jai magyarokat

Fia­ta­lok egy cso­port­ja cián­nal akar­ta meg­mér­gez­ni Bereg­szász ivó­víz­há­ló­za­tát – adta hírül a Kárpátalja.ma hír­por­tál, a Poli­ce Cont­rol Ukraine nevű Face­book-cso­port érte­sü­lé­se­i­re hivatkozva.

Úgy tud­ják, az Ukrán Biz­ton­sá­gi Szol­gá­lat­nak (SZBU) sike­rült fel­tör­nie a tár­sa­ság tit­kos Teleg­ram-csa­tor­ná­ját, mely­ben arról írtak, hogy

meg akar­ják tisz­tí­ta­ni Kár­pát­al­ját a sze­pa­ra­tis­ták­tól, Bereg­szászt pedig a magyaroktól.

A bejegy­zés sze­rint a gya­nú­sí­tot­tak öten van­nak, ket­tő­jü­ket elfog­ták, hár­mó­ju­kat még kere­sik. A hely­szí­nen vala­mi­lyen port tar­tal­ma­zó cso­ma­go­kat is talál­tak, eze­ket lefog­lal­ták, Ung­vár­ra és Kijev­be küld­ték. A ható­sá­gok a hírt egy­elő­re nem erő­sí­tet­ték meg.

Nem ez volt az első eset az utób­bi idő­ben, hogy a kár­pát­al­jai magyar­sá­got fenye­ge­té­sek érik. Néhány nap­pal ezelőtt több kár­pát­al­jai magyar intéz­mény kapott leve­let, mely­ben isme­ret­le­nek arra figyelmeztettek:

– Egy hetet kap­tok arra, hogy elhagy­já­tok az ukrán föl­det. Ellen­ke­ző eset­ben mind­annyi­ó­to­kat meg­mér­ge­zünk, akár a pat­ká­nyo­kat. A túsza­ink vagy­tok. Az »első fecs­ke« hét nap múl­va érke­zik. Várjátok!

Ezt meg­elő­ző­en a világ­há­ló­ra olyan – azóta törölt – fel­vé­tel került fel, ame­lyen Bereg­szász hatá­rá­ban egy csuk­lyás alak náci kar­len­dí­tés­sel inté­zett ulti­má­tu­mot a magya­rok­hoz, halál­lal fenyegetőzve.

– Ukrán föl­dön éltek, mind tud­juk, hogy kik vagy­tok. Mi tud­juk, hol dol­goz­tok, hol éltek, hol van­nak a gyer­me­ke­i­tek – ígér­te az ismeretlen.

Augusz­tus 20-án, a magyar állam­ala­pí­tás ünne­pén ugyan­csak név­te­len, magát ukrán haza­fi­nak val­ló levél­író kül­dött fenye­ge­tő üze­ne­tet a Kárpátalja.ma szer­kesz­tő­sé­gé­nek és más magyar szer­ve­ze­tek­nek. Ebben arra figyel­mez­tet­tek, hogy ha a magyar közös­ség tovább­ra is biz­ton­ság­ban sze­ret­ne élni ukrán föl­dön, akkor fel kell hagy­nia a nem­ze­ti enk­lá­vé lét­re­ho­zá­sá­val. Az ügy­ben nyo­mo­zás indult, de a ható­sá­gok azóta sem jutot­tak semmire.

Sőt, az ukrán ható­sá­gok még a kár­pát­al­jai magyar intéz­mé­nye­ket vet­ték cél­ba: nem­ré­gi­ben az SZBU kom­man­dó­sai ron­tot­tak be a Kár­pát­al­jai Magyar Kul­tu­rá­lis Szö­vet­ség szék­há­zá­ba, vala­mint Bren­zovics Lász­ló elnök laká­sá­ba. Indok­lá­suk sze­rint azért tar­tot­tak ház­ku­ta­tást, mert olyan tevé­keny­ség­re keres­tek bizo­nyí­té­ko­kat, amely „az ország terü­le­ti egy­sé­gé­nek meg­bon­tá­sá­ra és a hatá­rok erő­sza­kos meg­vál­toz­ta­tá­sá­ra” irányul.

For­rás: Magyar Nemzet