Hírek Amerikai hirek Chi­ca­gó­ban az éj lep­le alatt eltá­vo­lí­tot­ták Kolum­busz szobrát

Chi­ca­gó­ban az éj lep­le alatt eltá­vo­lí­tot­ták Kolum­busz szobrát

A már jó ide­je első­sor­ban az utcai ban­da­há­bo­rúk­ról és lövöl­dö­zé­sek­ről ismert Chi­ca­gó­ban, ahol immár hetek óta egy­re súlyo­sabb a hely­zet, az éjsza­ka lep­le alatt eltá­vo­lí­tot­ták Kolum­busz Kris­tóf szobrát. 

BREAKING: The Colum­bus sta­tue is inde­ed com­ing down in Grant Park. Crews are on the sce­ne and rope is on the sta­tue. pic​.twit​ter​.com/​3​h​e​t​y​o​j​A1g— WBBM News­ra­dio (@WBBMNewsradio) July 24, 2020

Az inter­net­re fel­töl­tött vide­ók és fény­ké­pek tanú­sá­ga sze­rint helyi idő sze­rint pén­te­ken kora haj­nal­ban mun­ká­sok érkez­tek a Grant Park­ban álló szo­bor­hoz, amely­nél egy hét­tel koráb­ban erő­sza­kos tün­te­tők csap­tak össze az azt védő rend­őrök­kel – olvas­ha­tó a Fox News ame­ri­kai hír­csa­tor­na inter­ne­tes oldalán.

A Chi­ca­go Tri­bu­ne sze­rint a szo­bor eltá­vo­lí­tá­sá­ra azért került sor, hogy így eny­hít­sék a tün­te­tők és a rend­fenn­tar­tók köz­ti feszült­sé­ge­ket az Egye­sült Álla­mok har­ma­dik leg­na­gyobb városában.

The cra­ne has showed up to take down the Colum­bus sta­tue here in the #South­Lo­op #Chi­ca­go pic​.twit​ter​.com/​S​a​S​j​A​N​1​xqI— Cap­tu­red­News Sho­o­ter (@CNshooter) July 24, 2020

Egy­elő­re nem tud­ni, mi a terv a szo­bor­ral, hol akar­ják tárol­ni azt, illet­ve mi lesz a sor­sa a jövőben.

Már csü­tör­tö­kön szárny­ra kel­tek olyan hírek, ame­lyek sze­rint a város feke­te bőrű pol­gár­mes­te­re, Lori Light­fo­ot minél előbb el akar­ja távo­lít­tat­ni a kon­ti­nens fel­fe­de­ző­je­ként szá­mon tar­tott Kolum­busz Kris­tóf szobrát.

For­rás: Demokrata