Hírek Elszakított területi hirek Cél­ke­reszt­ben a magyarság

Cél­ke­reszt­ben a magyarság

A Mikó Imre Jog­vé­dő Szol­gá­lat érté­ke­lé­se sze­rint 2020-ban a romá­ni­ai köz­élet fősod­rá­ba került a magyar­el­le­nes­ség. Erről Ben­kő Eri­ka, a szol­gá­lat veze­tő­je beszélt online sajtótájékoztatóján.

Ben­kő Eri­ka azzal támasz­tot­ta alá a magyar­el­le­nes­ség tér­nye­ré­sé­ről szó­ló meg­ál­la­pí­tá­sát, hogy míg a koráb­bi évek­ben a téma mar­gi­ná­lis volt Romá­ni­á­ban, Klaus Iohan­nis állam­fő ápri­lis végi magyar­el­le­nes tele­ví­zi­ós beszé­dé­vel és a Romá­nok Egye­sü­lé­sé­ért Szö­vet­ség (AUR) par­la­ment­be kerü­lé­sé­vel a magyar veszély elmé­le­te a poli­ti­ka közép­pont­já­ba került.

Elmond­ta: a jog­vé­dő szol­gá­lat 2020-ban is szám­ta­lan terü­le­ten küz­dött a magya­rok jog­sé­rel­mei ellen. Pana­szai, fel­je­len­té­sei nyo­mán a román ható­sá­gok össze­sen 135 ezer lej (közel tíz­mil­lió forint) bír­sá­got rót­tak ki. Úgy vél­te: az összeg azért keve­sebb, mint az egy évvel koráb­bi, mert az idei sport­ese­mé­nyek több­sé­gét a koro­na­ví­rus jár­vány miatt zárt kapuk­kal tar­tot­ták, így a lelá­tó­kon nem rit­ka magyar­el­le­nes meg­nyil­vá­nu­lá­sok­nak alig jutott tér.

A pana­szok egyik cso­port­ja román médi­á­ban tapasz­talt gyű­lö­let­kel­tő meg­nyil­vá­nu­lá­sok­ra vonat­ko­zott. Tíz ilyen eset­ben for­dul­tak a romá­ni­ai Orszá­gos Audio­vi­zu­á­lis Tanács­hoz (CNA), és nyolc eset­ben a CNA össze­sen 75 ezer lejes bír­sá­got rótt ki a műsor­ké­szí­tő­re, egy eset még elbí­rá­lás alatt van.

A pana­szok másik cso­port­já­val a romá­ni­ai Orszá­gos Diszk­ri­mi­ná­ció­el­le­nes Tanács­hoz (CNCD) for­dul­tak. A CNCD eddig három pana­szu­kat vizs­gál­ta ki, és ezek alap­ján 45 ezer lej bír­sá­got rótt ki. A töb­bi pana­szuk elbí­rá­lás alatt áll.

A Román Lab­da­rú­gó Szö­vet­ség (FRF) szin­tén a pana­szuk nyo­mán rótt ki össze­sen húsz­ezer lej bír­sá­got a buka­res­ti FCSB lab­da­rú­gó klub­ra és három játé­ko­sá­ra magyar­el­le­nes meg­nyil­vá­nu­lá­sa­ik miatt.

A szol­gá­lat emel­lett tíz ügyész­sé­gi fel­je­len­tést is tett a Kolozs­vá­ron meg­je­lent „Uram rasa ungu­re­as­ca” (Gyű­löl­jük a magyar fajt) fal­fel­irat készí­tői, egyes közös­sé­gi por­tá­lok magyar­el­le­nes hoz­zá­szó­lói és hét tele­pü­lé­si hely­ség­név­táb­la magyar fel­ira­tá­nak lefes­tői ellen.

A szol­gá­lat ügy­vé­dei kép­vi­se­lik ugyan­ak­kor Csík­szent­már­ton köz­sé­get két, Úzvöl­gyé­vel kap­cso­la­tos per­ben is. Pana­szuk és fel­je­len­té­sük nyo­mán decem­ber­ben a bíró­ság arra köte­lez­te a moin­es­ti ügyész­sé­get, hogy foly­tas­sa a kivizs­gá­lást az úzvöl­gyi kato­na­te­me­tő­nél 2019 júni­us 6‑án tör­tént ron­gá­lá­sok és gyű­lö­let­kel­tés ügyében.

Ben­kő Eri­ka elmond­ta: 2020-ban is foly­tat­ták a tájé­koz­ta­tást. Tizen­hét alka­lom­mal készí­tet­tek több­nyel­vű hír­le­ve­let, ame­lyek­ben más jog­vé­dő szer­ve­ze­te­ket, poli­ti­ku­so­kat és a buka­res­ti nagy­kö­vet­sé­ge­ket tájé­koz­tat­ták a magya­ro­kat ért jog­sé­rel­mek­ről. Hoz­zá­tet­te: 2021-ben is foly­tat­ják a jog­vé­dő mun­kát, mely­hez pályá­za­ti for­rá­sok­ból sze­rez­nek pénzt.

For­rás: MTI / vasar​nap​.hu