Tuc­ker Carl­son inter­jút készí­tett Putyin ideo­ló­gu­sá­val, aki­nek meg­gyil­kol­ták a lányát

Külföldi hirek

Tucker Carlson interjút készített Putyin ideológusával, akinek meggyilkolták a lányát

Bővebben…

Brüsszel meg akar­ta aka­dá­lyoz­ni a kon­zer­va­tí­vok béke­pár­ti konferenciáját

Külföldi hirek

Brüsszel meg akarta akadályozni a konzervatívok békepárti konferenciáját

Bővebben…

Foly­ta­tód­nak a gaz­da­tün­te­té­sek Európában

Külföldi hirek

Folytatódnak a gazdatüntetések Európában

Bővebben…

A Judi­ci­al Watch kere­se­tet nyúj­tott be az ame­ri­kai kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um ellen Magyar­or­szág miatt

Külföldi hirek

A Judicial Watch keresetet nyújtott be az amerikai külügyminisztérium ellen Magyarország miatt

Bővebben…

Száz­ez­rek vonul­tak a gyer­me­kek védel­mé­ért Kanadában

Külföldi hirek

Ezt már Elon Musk sem hagyhatta szó nélkül

Bővebben…

Az ame­ri­kai tör­té­ne­lem leg­na­gyobb bel­föl­di depor­tá­lá­si műve­le­té­re készül Donald Trump

Külföldi hirek

Az amerikai történelem legnagyobb belföldi deportálási műveletére készül Donald Trump

Bővebben…