A szank­ci­ók működ­nek: egész Ázsia – azaz a fél világ – Euró­pán röhög

Külföldi hirek

A szankciók működnek: egész Ázsia – azaz a fél világ – Európán röhög

Bővebben…

Orbán Vik­tor a brüssze­li csúcs­ta­lál­ko­zó győztese

Külföldi hirek

Robert Fico szerint Orbán Viktor a brüsszeli csúcstalálkozó győztese

Bővebben…

Min­den vádat ejtet­tek a Bib­lia idé­zé­se miatt meg­vá­dolt Päi­vi Räsä­nen ellen

Külföldi hirek

Minden vádat ejtettek a Biblia idézése miatt megvádolt Päivi Räsänen ellen

Bővebben…

India vissza­uta­sí­tot­ta a brit dele­gá­ció láto­ga­tá­sát, mert az Orosz­or­szág elle­ni fel­lé­pést sürgették

Külföldi hirek

India visszautasította a brit delegáció látogatását, mert az Oroszország elleni fellépést sürgették

Bővebben…

Boris John­son­nal tár­gyalt Lon­don­ban Orbán Viktor

Külföldi hirek

Boris Johnsonnal tárgyalt Londonban Orbán Viktor

Bővebben…

Kijev­nek a táma­dás leál­lí­tá­sá­hoz tel­je­sí­te­nie kell Moszk­va min­den követelését

Külföldi hirek

Kijevnek a támadás leállításához teljesítenie kell Moszkva minden követelését

Bővebben…