Mohos Gábor püs­pö­köt a kül­föl­di magya­rok lel­ki­pász­to­ri ellá­tá­sá­val meg­bí­zott koor­di­ná­tor­rá nevez­ték ki

Külföldi hirek

Mohos Gábor püspököt a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott koordinátorrá nevezték ki

Bővebben…

A bukás szé­lén Ursu­la von der Leyen a kor­rup­ci­ós bot­rá­nya miatt

Külföldi hirek

A bukás szélén Ursula von der Leyen a korrupciós botránya miatt

Bővebben…

Chris Rufo sze­rint Ron DeS­an­tis fel­mos­ná a pad­lót Joe Bidennel

Külföldi hirek

Chris Rufo szerint Ron DeSantis felmosná a padlót Joe Bidennel

Bővebben…

Már a kis­gyer­me­kek­nek is elér­he­tő­vé ten­nék a kemény dro­go­kat Torontóba

Külföldi hirek

Már a kisgyermekeknek is elérhetővé tennék a kemény drogokat Torontóba

Bővebben…

Rea­gált az ame­ri­kai kül­ügy Putyin döntésére

Külföldi hirek

Reagált az amerikai külügy Putyin döntésére

Bővebben…

Hor­vát­or­szág csat­la­ko­zott a schen­ge­ni övezethez

Külföldi hirek

Horvátország csatlakozott a schengeni övezethez

Bővebben…