Potá­pi Árpád János: A cse­lek­vő nem­zet­hez hoz­zá­tar­to­zik a válasz­tá­son való részvétel

Elszakított területi hirek

A cselekvő nemzethez hozzátartozik a választáson való részvétel

Bővebben…

Magya­rul is fel­ira­toz­ni fog­nak bizo­nyos emlék­mű­ve­ket Romániában

Elszakított területi hirek

Magyarul is feliratozni fognak bizonyos emlékműveket Romániában

Bővebben…

A román par­cel­lá­nak nincs lét­jo­go­sult­sá­ga, a beton­ke­resz­te­ket és az emlék­mű­vet is el kell távo­lí­ta­ni az úzvöl­gyi haditemetőből

Elszakított területi hirek

A román parcellának nincs létjogosultsága, a betonkereszteket és az emlékművet is el kell távolítani az úzvölgyi haditemetőből

Bővebben…

Kiemelt nem­ze­ti érték lett a Szé­kely himnusz

Elszakított területi hirek

Kiemelt nemzeti érték lett a Székely himnusz

Bővebben…

Kül­ho­ni magyar állam­pol­gá­rok már nem utaz­hat­nak vízum­men­te­sen az Egye­sült Államokba

Elszakított területi hirek

Külhoni magyar állampolgárok már nem utazhatnak vízummentesen az Egyesült Államokba

Bővebben…

Eluta­sí­tot­ták Romá­nia fel­le­be­zé­sét a Mino­rity Safe­pack kapcsán

Elszakított területi hirek

Elutasították Románia fellebezését a Minority Safepack kapcsán

Bővebben…