Szü­lő­fa­lu­já­ban, Far­kas­la­kán emlé­kez­tek Tamá­si Áronra

Elszakított területi hirek

Szülőfalujában, Farkaslakán emlékeztek Tamási Áronra

Bővebben…

A Szé­kely him­nusz zene­szer­ző­jé­re emlékeznek

Elszakított területi hirek

A Székely himnusz zeneszerzőjére emlékeznek

Bővebben…

Ere­de­ti szép­sé­gé­ben fel­újít­va áldot­ták meg a kolozs­vá­ri Szent Mihály-temp­lo­mot (vide­ó­val)

Elszakított területi hirek

Eredeti szépségében felújítva áldották meg a kolozsvári Szent Mihály-templomot

Bővebben…

Óvo­da­át­adás Kommandón

Elszakított területi hirek

Óvodaátadás Kommandón

Bővebben…

Bölö­ni Lász­ló Tus­vá­nyo­son: egy­re inkább úgy érez­tem, hogy a kis­pa­don a helyem

Elszakított területi hirek

Bölöni László Tusványoson: egyre inkább úgy éreztem, hogy a kispadon a helyem

Bővebben…

Potá­pi Árpád János az erdé­lyi magyar­ság drá­mai fogyat­ko­zá­sá­ról: csak akkor lesz jövőnk, ha a fia­ta­lok gon­dol­ko­dá­sát sike­rül megváltoztatni

Elszakított területi hirek

Potápi Árpád János az erdélyi magyarság drámai fogyatkozásáról: csak akkor lesz jövőnk, ha a fiatalok gondolkodását sikerül megváltoztatni

Bővebben…