Büsz­kék vagyunk rátok, Cleve­landi Magyarok!

Büsz­kék vagyunk rátok, Cleve­landi Magyarok!

A tör­té­ne­lem meg­őr­zé­se céljából 

Min­den olyan élet­tör­té­ne­tet meg­sze­ret­nénk örö­kí­te­ni amely érde­kes, érté­kes és pél­da­ér­té­kű a követ­ke­ző gene­rá­ci­ó­nak, fogó­dzót ad ebben a nehéz, eliga­zod­ni las­san kép­te­len világban.