Hírek Külföldi hirek Bukik az olasz kormány

Bukik az olasz kormány

Mat­teo Ren­zi, az Élő Olasz­or­szág párt veze­tő­je szer­dán beje­len­tet­te, hogy párt­já­nak minisz­te­rei kilép­nek Giu­sep­pe Con­te kor­má­nyá­ból, amely így elve­szí­ti par­la­men­ti többségét.

Con­te több út között választ­hat: vagy benyújt­ja lemon­dá­sát és újabb kor­mány­ala­kí­tá­si man­dá­tu­mot kér az állam­fő­től, vagy a gaz­da­sá­gi hely­re­ál­lí­tá­si prog­ram par­la­men­ti sza­va­zá­sán kér bizalmat. 

Bukik az olasz kormányGiu­sep­pe Con­te kor­má­nya elve­szí­ti par­la­men­ti több­sé­gét­Fo­tó: And­rew MEDICHINI / POOL / AFP

Ren­zi minisz­te­rei elő­ző­leg tar­tóz­kod­tak a koro­na­ví­rus-jár­vány utá­ni gaz­da­sá­gi prog­ram for­rá­sa­i­nak fel­hasz­ná­lá­sá­ról tar­tott éjsza­kai kormányülésen.

A kor­mány­ban Ren­zi­nek két minisz­te­re volt eddig, Elena Bon­et­ti a csa­lád­ügyi és Tere­sa Bel­la­no­va a mező­gaz­da­sá­gi tár­ca élén, vala­mint egy kül­ügyi államtitkár.

Mat­teo Ren­zi szer­da dél­utá­ni saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján azt kifo­gá­sol­ta konk­ré­tan, hogy a Con­te-kor­mány nem tart­ja be a demok­ra­ti­kus sza­bá­lyo­kat, és sze­rin­te már két hónap­ja kor­mány­vál­ság van. 

Beje­len­té­se előtt Giu­sep­pe Con­te még azt mond­ta, hogy „az utol­só pil­la­na­tig dol­goz­ni fog” a kor­mány­ko­a­lí­ció fenn­tar­tá­sán. Con­té­nak a sze­ná­tus­ban volt szük­sé­ge Ren­zi párt­já­nak támo­ga­tá­sá­ra. Az alsó­há­zi kép­vi­se­lők között ele­gen­dő sza­va­zat­ra számíthat. 

Con­té­nak mint­egy tizen­öt voks­ra van szük­sé­ge több­sé­gé­nek fenn­tar­tá­sá­ra, ame­lyet kor­má­nyon és ellen­zé­ken kívü­li par­la­men­ti mik­ro­pár­tok biz­to­sít­hat­nak szá­má­ra. A kor­mány­fő hetek óta dol­go­zik azon, hogy az Élő Olasz­or­szág sze­ná­to­ra­it más pár­tok tag­ja­i­nak sza­va­za­ta­i­val helyettesítse.

For­rás: demok​ra​ta​.hu