Hírek Sport hirek Buda­pes­ten ren­de­zik az idei vizes világbajnokságot

Buda­pes­ten ren­de­zik az idei vizes világbajnokságot

Várat­lan bejelentés

Fuku­o­ka volt az idei házi­gaz­da, de a japán város a koro­na­ví­rus-jár­vány miatt lemond­ta a rendezést.

Fuku­o­ka vissza­lé­pé­se után Buda­pest ad ott­hont az idei vizes világ­baj­nok­ság­nak – jelen­tet­te be a vizes spor­tok nem­zet­kö­zi szö­vet­sé­ge (FINA). A FINA köz­le­mé­nye sze­rint a magyar fővá­ros­jú­ni­us 18. és júli­us 3. között ad ott­hont a vb-nek, 2017 után másodszor.

A nem­zet­kö­zi szö­vet­ség a buda­pes­ti vb-ről hozott mos­ta­ni dön­té­sét azzal indo­kol­ta, hogy ezzel a spor­to­lók lehe­tő­sé­get kap­nak arra, hogy idén nyá­ron is egy világ­mé­re­tű ese­mé­nyen szerepeljenek.

„A vizes spor­tok közös­sé­gé­nek tag­ja­i­ként folya­ma­to­san keres­sük a meg­ol­dá­so­kat a pan­dé­mia okoz­ta nehéz­sé­gek köze­pet­te, s ez a mos­ta­ni dön­tés is egy nagy lépés elő­re ebben a folya­mat­ban” – idéz­te a köz­le­mény a FINA veze­tő­jét. – „Tisz­tá­ban vagyunk vele, hogy spor­to­ló­ink érde­ké­ben fan­tá­zia­dús meg­ol­dá­so­kat kell talál­nunk az egész­ség­ügyi krí­zis köze­pet­te, s ez a dön­tés is bizo­nyí­ték arra, hogy ezt tesszük. Rop­pant sze­ren­csé­sek vagyunk, hogy olyan házi­gaz­dá­ink van­nak, akik oszt­ják a vizes spor­tok irán­ti szen­ve­dé­lyün­ket és meg­van ben­nük az aka­rat, a képes­ség és a rugal­mas­ság ahhoz, hogy meg­ren­dez­zék a FINA leg­be­cse­sebb eseményét.”

Idén Fuku­o­ká­ban került vol­na sor az ere­de­ti­leg 2021-ről elha­lasz­tott vb-re, ám a FINA a múlt ked­den erő­sí­tet­te meg hiva­ta­lo­san, hogy a koro­na­ví­rus-jár­vány miatt egy évvel eltolt, 2022. május 13 – 29-re ter­ve­zett ese­ményt 2023. júli­us 14. és 30. között bonyo­lít­ják le, a 2023 novem­be­ré­re kiírt dohai vb‑t pedig 2024 janu­ár­já­ra halasztják.

A nem­zet­kö­zi szö­vet­ség a 2022-es buda­pes­ti vb-ről hozott mos­ta­ni dön­té­sét azzal indo­kol­ta, hogy ezzel a spor­to­lók lehe­tő­sé­get kap­nak arra, hogy idén nyá­ron is egy világ­mé­re­tű ese­mé­nyen szerepeljenek.

A vizes csú­csok helyszínei

1973: Belg­rád
1975: Cali
1978: Ber­lin
1982: Guaya­quil
1986: Mad­rid
1991: Perth
1994: Róma
1998: Perth
2001: Fuku­o­ka
2003: Bar­ce­lo­na
2005: Mont­re­al
2007: Mel­bourne
2009: Róma
2011: Sang­haj
2013: Bar­ce­lo­na
2015: Kazany
2017: BUDAPEST
2019: Kvang­dzsu
2022: BUDAPEST
2023: Fuku­o­ka
2024: Doha
2025: Kazany
2027: BUDAPEST

For­rás: info​start​.hu