Hírek Sport hirek Buda­pes­ten, a Pus­kás Aré­ná­ban ren­de­zik az UEFA Szuperkupa-döntőt

Buda­pes­ten, a Pus­kás Aré­ná­ban ren­de­zik az UEFA Szuperkupa-döntőt

Az Euró­pai Lab­da­rú­gó Szö­vet­ség beje­len­tet­te, hogy Buda­pes­ten ren­de­zik meg az Euró­pai Szu­per­ku­pá­ért kiírt öss­sze­csa­pást. Az UEFA a vég­re­haj­tó bizott­ság ülé­se után azt is közöl­te, hogy a Baj­no­kok Ligá­ja és az Euró­pa-liga követ­ke­ző sze­zon­já­ban a selej­te­zős pár­har­cok egy mér­kő­zé­sen fog­nak eldőlni.

A Baj­no­kok Ligá­ja és az Euró­pa-liga győz­te­se szep­tem­ber 24-én mér­kő­zik meg egy­más­sal a magyar fővá­ros­ban az Euró­pai Szu­per­ku­pá­ért, a Pus­kás Aré­ná­ban sor­ra kerü­lő össze­csa­pás lesz a ter­vek sze­rint az első UEFA-ren­dez­vény, amely­re nézők is kilá­to­gat­hat­nak a koro­na­ví­rus-jár­vány után.

Az euró­pai szö­vet­ség (UEFA) vég­re­haj­tó bizott­sá­gá­nak szer­dai dön­té­se sport­tör­té­nel­mi jelen­tő­sé­gű, mivel Magyar­or­szá­gon koráb­ban még sosem ren­dez­tek egy­meccses dön­tőt egyet­len fér­fi nem­zet­kö­zi kupá­ban sem.

MTI/Szigetváry Zsolt

“A Szu­per­ku­pa-dön­tő ren­de­zé­sé­vel hazánk ismét egy kiemel­ke­dő sport­ese­mény­nek adhat ott­hont. Remél­he­tő­leg a magyar fut­ball­szur­ko­lók sze­mé­lye­sen, a hely­szí­nen lát­hat­ják a kon­ti­nens leg­jobb­ja­it” – mond­ta Csá­nyi Sán­dor, a magyar szö­vet­ség elnö­ke. – Az UEFA a dön­tés­sel a magyar lab­da­rú­gás fej­lő­dé­sét, az inf­ra­struk­tú­ra meg­úju­lá­sát, vala­mint azt ismer­te el, hogy a fut­ball­élet koro­na­ví­rus utá­ni újra­in­du­lá­sá­ban Magyar­or­szág az élen járt”.

Magyar­or­szág az utób­bi évek­ben több ran­gos euró­pai fut­ball­ese­mény­nek is elnyer­te a ren­de­zé­sét: 2019-ben női Baj­no­kok Ligá­ja-dön­tő szín­he­lye volt a Gro­u­pa­ma Aré­na, társ­ren­de­ző­je lesz a jövő évre halasz­tott fér­fi Euró­pa-baj­nok­ság­nak és a szin­tén 2021-es U21-es kon­ti­nens­vi­a­dal­nak, már­ci­us­ban pedig meg­kap­ta a 2022-es Euró­pa-liga finá­lé­já­nak ren­de­zé­sét, amely­re egy évvel később, 2023-ban kerül sor a magyar fővárosban.

A kva­li­fi­ká­ci­ós pár­har­cok a ráját­szá­sá­ig fog­nak egy mér­kő­zé­sen eldől­ni, a playoff­ban már újra oda-vissza­vá­gós rend­szer lesz. A selej­te­zők augusz­tus 18-án, ked­den kez­dőd­nek, a ráját­szás szep­tem­ber utol­só heté­ben ér véget.

Az UEFA szer­dán azt is beje­len­tet­te, hogy a BL augusz­tus 7 – 8‑án foly­ta­tó­dik a koráb­bi saj­tó­ér­te­sü­lé­sek­nek meg­fe­le­lő­en a Baj­no­kok Ligá­ja nyol­cas dön­tő­jét Lissza­bon­ban, míg az Euró­pa-ligá­ét négy német város­ban ren­de­zik meg.

A leg­ran­go­sabb kon­ti­nen­tá­lis soro­zat egy 12 napos, nyolc­csa­pa­tos kiesé­ses tor­ná­val, két sta­di­on­ban, zárt kapus mér­kő­zé­se­ken zárul a por­tu­gál fővá­ros­ban. A nyol­cad­dön­tők hely­szí­ne még kér­dé­ses. A negyed­dön­tő­ket négy egy­mást köve­tő napon, augusz­tus 12. és 15. között bonyo­lít­ják le, majd a két elő­dön­tőt augusz­tus 18 – 19-én ren­de­zik, a finá­lé­ra pedig augusz­tus 23-án kerül sor Lisszabonban.

A koro­na­ví­rus-jár­vány okoz­ta leál­lást meg­elő­ző­en négy csa­pat, az Ata­lan­ta, az RB Leip­zig, az Atlé­ti­co Mad­rid és a Paris Saint-Ger­ma­in biz­to­sí­tot­ta helyét a leg­jobb nyolc között, a másik négy nyol­cad­dön­tős pár­harc vissza­vá­gó­it szin­tén Lisszabonban/az ere­de­ti hely­szí­ne­ken, zárt kapuk mögött ren­de­zik meg. Ebből a sza­kasz­ból még a Juven­tus-Olym­pi­que Lyon, a Man­ches­ter City-Real Mad­rid, a Bayern Mün­chen-Chel­sea és az FC Bar­ce­lo­na-Napo­li pár­har­cok vissza­vá­gói van­nak hátra.

Az Euró­pa-liga záró sza­ka­szát Düs­sel­dorf­ban, Gel­sen­kirchen­ben, Duis­burg­ban és Köln­ben ren­de­zik meg, a finá­lé­nak utób­bi város ad otthont.

A BL-ben Isz­tam­bul, az El-ben pedig Gdansk volt ere­de­ti­leg a finá­lé helyszíne.

For­rás: m4s​port​.hu