Hírek Vélemények/Publicisztikák Buda­há­zy György: Miért?

Buda­há­zy György: Miért?

Buda­há­zy György levele

Miért?

2022 szep­tem­be­re van. Azt remél­tem, hogy az ősz már nem a töm­löc­ben köszönt rám, de még­is ezt tör­tént. Gon­do­lom, sokak­ban vető­dik fel velem együtt a kér­dés, hogy miért? Miért tar­ta­nak engem bör­tön­ben? Érde­mes ehhez végig­men­ni az üggyel kap­cso­la­tos jelen­tő­sebb „miér­tek” során.

Az első „miért” akkor merült fel, ami­kor a bal­li­be­rá­lis ter­ror­ha­ta­lom által tör­tént bebör­tön­zé­sem­ből a rezsim 2010-es buká­sa után sem sza­ba­dul­tam (sőt még közel más­fél évig síny­lőd­tem ott ezután is). Emlék­szem, hogy mikor az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­som 1 éves felül­vizs­gá­la­tá­nak tár­gya­lá­sán, 2010 nya­rán meg­hosszab­bí­tot­ták azt, az engem kísé­rő BV-sek ugyan­olyan csa­ló­dot­tan áll­tak, mint én, mert biz­tos­ra vet­ték, hogy aznap sza­ba­du­lok.

Aztán fel­me­rül, hogy a NER irá­nyí­tá­sa alá került ügyész­ség miért foly­tat­ta – és foly­tat­ja a mai napig – ugyan­az­zal a meg­szál­lott­ság­gal az üldö­zé­sün­ket, mint ahogy az elő­ző rezsim ide­jén 2009-ben az akkor kifun­dált gyur­csá­nyi kon­cep­ció men­tén elkezd­te? Sőt miért fut­ta­tott elle­nem „hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak” címen pár­hu­za­mo­san még egy tel­je­sen kon­cep­ci­ós eljá­rást is, ami­ből 8 év kel­lett, hogy kive­re­ked­jem győz­te­sen magam?

Majd 2016-ban miért szü­le­tett egy igaz­ság­ta­lan és jog­sze­rűt­len első­fo­kú íté­let elle­nünk, ami után újra bör­tön­be vetet­tek? És ami­kor ez az íté­let 2017-ben az írá­sos indo­ko­lás vizs­gá­ján elbu­kott, akkor az okirat­ha­mi­sí­tás gya­nú­já­ba keve­re­dett bíró­sá­gi és ügyész­sé­gi sze­rep­lő­ket miért nem von­ták fele­lős­ség­re? Miért nem szün­tet­ték meg azzal a len­dü­let­tel az elle­nünk folyó eljá­rást? Sőt, miért kép­vi­sel­het­te tovább­ra is az érin­tett ügyész a vádat és nevez­ték ki az érin­tett bírót a Fővá­ro­si Tör­vény­szék egyik veze­tő­jé­nek?

Továb­bá az első íté­let másod­fo­kú hatá­lyon kívül helye­zé­se után miért egy engem utá­ló, elfo­gult bíró kap­ta meg megint az ügyet, aki­nek sike­rült megint egy tel­je­sen igaz­ság­ta­lan és a nyo­mo­zó ható­sá­gok jog­sér­té­se­it sor­ra lega­li­zá­ló, abszurd íté­le­tet hoz­nia és újra bezá­rat­nia? Sőt még Gau­di-Nagy Tamás, a Nem­ze­ti Jog­vé­dő Szol­gá­lat ügy­ve­ze­tő­je ellen is képes volt fegyel­mi eljá­rást kez­de­mé­nyez­ni, mert az íté­let­hir­de­tés után néző­ként han­got adott a nem­tet­szé­sé­nek. Ráadá­sul az ügyész­ség ezen íté­let után nem sok­kal miért kínált meg sokad­szor­ra megint egy hamis vádat kime­rí­tő újabb kamu­el­já­rás­sal?

Most tér­jünk vissza oda, hogy miért vagyok közel fél éve megint bör­tön­ben. Hogy ez az ügy jel­le­ge miatt vol­na, ez kizár­ha­tó, mert akkor a vád­lott tár­sa­im is bent len­né­nek, de május­ban raj­tam kívül min­den­kit kien­ged­tek. Tár­sa­dal­mi nyo­más is csak ellen­ke­ző elő­jel­lel jöhet szó­ba. Ez utób­bi­ból is faka­dó­an a poli­ti­kai érdek sem áll meg. Akkor viszont nem maradt más, mint­hogy kife­je­zet­ten a sze­mé­lyem az oka a jelen­le­gi hely­ze­tem­nek. Hmmm……

Az azért a tör­té­nel­mi tapasz­ta­la­tok alap­ján kije­lent­he­tő, hogy a meg­hur­colt és bör­tön­ben gyö­tört haza­fi­a­kat a tör­té­net­írás és a nem­ze­ti emlé­ke­zet előbb-utóbb a meg­ér­de­melt helyük­re teszi, mint ahogy az ellen­sé­ge­in­ket is. Nem lesz ez más­ként az én ese­tem­ben sem, hiá­ba is remény­ked­nek egye­sek eset­leg az ellen­ke­ző­jé­ben. A kér­dés csak az, hogy meg tudom‑e ezt élni? Witt­ner Mári­á­ék­nak 34 évet kel­lett erre vár­ni. (Ezúton is hálá­san köszö­nöm a kivá­ló sza­bad­ság­har­cos­nak mel­let­tem való kiál­lá­sát és kívá­nom neki, hogy Isten sege­del­mé­vel mielőbb gyó­gyul­jon meg.)  Az én üldöz­te­té­sem 20 éve tart, remé­lem rövi­de­sen véget ér és az Ignácz bíró által önké­nye­sen kisza­bott továb­bi 14 évnek már nem kell eltel­nie.

Kér­dés az is, hogy a júni­us­ban beadott, majd júli­us ele­jén első­fo­kon eluta­sí­tott sza­bad­láb­ra helye­zé­si kérel­me­met miért nem bírál­ta el másod­fo­kon a Kúria szep­tem­ber ele­jé­ig sem? 2017-ben egy tel­je­sen ugyan­ilyen hely­zet­ben az ő kor­rekt dön­té­sük­kel sike­rült haza­ke­rül­nöm, leg­alább házi­őrize­tes­ként. Már ez óri­á­si elő­re­lé­pés len­ne a csa­lá­dom szá­má­ra most is, mert a vár­ha­tó jelen­tős ener­gia­ár emel­ke­dés­sel és az egyéb kiszá­mít­ha­tat­lan­sá­gok­kal teli jövő­be néz­ve két­ség­be van­nak esve, hogy mi lesz velük nél­kü­lem. Továb­bá, ha rákény­sze­rü­lök ennek az eljá­rás­nak a továb­bi foly­ta­tá­sá­ra, akkor leg­alább biz­to­sít­sák, hogy mél­tó körül­mé­nyek között küzd­hes­sek és ne a jelen­le­gi, elle­he­tet­le­ní­tett körül­mé­nyek között kell­jen véde­kez­nem. Mint ahogy azt már több­ször mond­tam, engem ebben az ügy­ben tör­vé­nye­sen nem lehet elítél­ni. Ezt gát­lás­ta­la­nul be is bizo­nyí­tot­ták eddig a ható­sá­gok. Ne tetéz­zék ezt azzal, hogy a véde­ke­zés­hez való tör­vé­nyes jogo­mat is kor­lá­toz­zák, mert jelen­leg a letar­tóz­ta­tás körül­mé­nyei között érde­mi véde­ke­zést foly­tat­ni nem tudok.

Végül fel­me­rül, hogy a leg­ké­sőbb júli­us óta bár­mi­kor elbí­rál­ha­tó kegyel­mi kér­vé­nyem és vád­lott tár­sa­im kér­vé­nyei ügyé­ben miért nem szü­le­tett a mai napig dön­tés? Miért fek­szik az az Igaz­ság­ügyi Minisz­té­ri­um­ban és nem kerül fel a Köz­tár­sa­sá­gi Elnök Asszony elé? Mire és miért vár­nak? Ezzel egy toll­vo­nás­sal véget lehet­ne vet­ni a töme­gek igaz­ság­ér­ze­tét bor­zo­ló kál­vá­ri­ánk­nak és egy élet­re hálás­sá lehet­ne ten­ni engem is és még soka­kat.

2 hét és itt van a 2006 őszi ese­mé­nyek évfor­du­ló­já­nak idő­sza­ka. Nem két­sé­ges, hogy a 2006-os rend­őr­ter­ror nél­kül nem len­ne Hun­nia-ügy sem. Elég abszurd­nak érzem, hogy 16 évvel az akko­ri tör­té­né­sek és 12 évvel a Gyur­csány rezsim buká­sa után az álla­mi ter­ror soha szá­mon nem kért fele­lő­sei azon röhög­hes­se­nek maguk­ban, hogy az akko­ri ellen­ál­lás egyik köz­is­mert sze­rep­lő­je viszont ma is bör­tön­ben seny­ved. Ráadá­sul egy 2018-as Pride ren­dez­vény meg­lá­to­ga­tá­sa kap­csán szin­tén mond­va­csi­nált ürüggyel elle­nem és másik két haza­fi ellen indí­tott, de azóta a fel­men­té­sem­mel vég­ző­dött bíró­sá­gi eljá­rás­ban szep­tem­ber 14-én 9.00 órá­ra tanú­ként idé­zett be a Pes­ti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság (1055 Buda­pest, Mar­kó u. 25. 296. sz. tár­gya­ló). Ha addig nem vál­to­zik sem­mi, akkor kom­man­dó­sok között, bilincs­be ver­ve talál­koz­hat­nak ott velem az érdek­lő­dők. Csak remény­ked­ni tudok abban, hogy mind­ezek­re már nem kerül sor.

Buda­há­zy György

For­rás: vad​haj​ta​sok​.hu