Hírek Magyarországi hírek Brüsszel­ben meg­szü­le­tett a meg­ál­la­po­dás, Orbán Vik­tor elér­te, amit akart

Brüsszel­ben meg­szü­le­tett a meg­ál­la­po­dás, Orbán Vik­tor elér­te, amit akart

Négy­na­pos, pél­dát­la­nul hosszú tár­gya­lás után meg­szü­le­tett a meg­ál­la­po­dás: Orbán Vik­tor minisz­ter­el­nök elér­te, amit akart. Magyar­or­szág 3 mil­li­árd euró­val több pénzt kapott, mint ami­re előt­te szá­mí­ta­ni lehe­tett. Ang­e­la Mer­kel német kan­cel­lár pedig ígé­re­tet tett, hogy a német elnök­ség alatt, tehát 2020. végé­ig lezár­ja a Magyar­or­szág­gal szem­ben indí­tott, 7‑es cik­kely sze­rin­ti eljárást.

Mint ismert, a magyar par­la­ment múlt ked­den meg­sza­vaz­ta, hogy a magyar kor­mány milyen fel­té­te­lek­kel tár­gyal­hat Brüsszel­ben, azaz, miként támo­gat­hat­ja az Euró­pai Unió koro­na­ví­rus-jár­vány okoz­ta gaz­da­sá­gi károk eny­hí­té­sét cél­zó hitelfelvételét.

A támo­ga­tá­si fel­té­te­le­ik között sze­re­pel, hogy a sze­gé­nyebb orszá­gok nem kap­hat­nak keve­sebb for­rást, mint a gaz­da­gok; a pénzt kizá­ró­lag a gaz­da­ság újra­in­dí­tá­sá­ra, a gaz­da­sá­gi növe­ke­dés bein­dí­tá­sá­ra, a mun­ka­he­lyek védel­mé­re és új mun­ka­he­lyek terem­té­sé­re lehet for­dí­ta­ni; továb­bá a for­rás nem köt­he­tő össze olyan poli­ti­kai és ideo­ló­gi­ai fel­té­te­lek­kel, mint a jog­ál­la­mi­ság, illet­ve a beván­dor­lás kér­dé­sé­nek a meg­íté­lé­se. Orbán Vik­tor minisz­ter­el­nök egy ilyen par­la­men­ti hatá­ro­zat­tal uta­zott Brüsszel­be tárgyalni.

A magyar kor­mány állás­pont­ja az, hogy­ha az uni­ós tag­ál­la­mok közö­sen veszik fel a hitelt, a fel­té­te­lek­ről is közö­sen kell dönteniük. 

 A túl­zás nél­kül párat­la­nul hosszú és nehéz tágya­lás után kide­rült: Magyar­or­szá­got nem tud­ják zsa­rol­ni, mert a tár­gya­lá­sok során

sike­rült elér­ni, hogy a Magyar­or­szág­nak járó pénzt poli­ti­kai fel­té­te­lek­kel, poli­ti­kai ellen­őr­zés­sel nem kötik össze, csak és kizá­ró­lag finan­ci­á­lis ellen­őr­zés lehet.Orbán Vik­tor­nak most nem sike­rült elér­nie, hogy az NGO‑k ne kap­ja­nak pénzt a költ­ség­ve­tés­ből, de Magyar­or­szág ezért a célért tovább fog harcolni. 

Összes­sé­gé­ben egy­ér­tel­mű magyar siker­rel zárult az ere­de­ti­leg két­na­pos­ra ter­ve­zett, végül négy hosszú napig tar­tó brüssze­li csúcs: Orbán Vik­tor elér­te, amit akart, Magyar­or­szág a ter­ve­zett­nél 3 mil­li­árd euró­val töb­bet kap, és év végé­ig – mint azt Ang­e­la Mer­kel meg­ígér­te – lezár­ják a 7‑es cik­kely sze­rin­ti eljárást.

For­rás : Origo