Hírek Külföldi hirek Brüsszel meg akar­ta aka­dá­lyoz­ni a kon­zer­va­tí­vok béke­pár­ti konferenciáját

Brüsszel meg akar­ta aka­dá­lyoz­ni a kon­zer­va­tí­vok béke­pár­ti konferenciáját

Brüsszel meg akar­ta aka­dá­lyoz­ni a kon­zer­va­tí­vok nem­zet­kö­zi kon­fe­ren­ci­á­ját, de a szó­lás­sza­bad­ság győ­zött! Ma elkez­dő­dött a Nat­Con! – olvas­ha­tó az MCC Brus­sels által kiadott saj­tó­köz­le­mény­ben. Az írás sze­rint a meg­fé­lem­lí­té­si kam­pány elle­né­re is meg­ren­de­zik a Nati­o­nal Con­ser­vat­ism Conference‑t, a nem­ze­ti kon­zer­va­tí­vok egyik leg­ran­go­sabb talál­ko­zó­ját Brüsszel­ben ápri­lis 16-án és 17-én

Az ese­ményt ere­de­ti­leg a brüssze­li Con­cert Nob­le-ben tar­tot­ták vol­na, azon­ban múlt hét pén­te­ken, a szer­ve­zés utol­só pil­la­na­ta­i­ban a ren­dez­vény­hely­szín a szél­ső­bal­ol­da­li nem­zet­kö­zi anti­fa-moz­ga­lom, a szo­ci­a­lis­ta város­ve­ze­tés, vala­mint a bal­ol­da­li média nyo­má­sá­ra kihát­rált az ese­mény mögül, így a szer­ve­zők kény­te­le­nek vol­tak új hely­színt talál­ni a nívós szak­mai prog­ram meg­ren­de­zé­sé­hez, amin a töb­bi között Orbán Vik­tor magyar minisz­ter­el­nök is részt vesz.

Az MCC Brus­sels mint az ese­mény egyik támo­ga­tó­ja sze­rint a bal­ol­da­li anti­de­mok­ra­ti­kus fana­ti­ku­sok kísér­le­tei a kon­zer­va­tív ren­dez­vény meg­aka­dá­lyo­zá­sá­ra kudar­cot vallottak.

Az ere­de­ti hely­szín a demok­rá­cia­el­le­nes bal­ol­da­li cso­por­tok fenye­ge­té­sei miat­ti, biz­ton­ság­gal kap­cso­la­tos félel­mek­re hivat­ko­zott, Brüsszel szo­ci­a­lis­ta pol­gár­mes­te­re pedig azt taná­csol­ta a Con­cert Nob­le-nak, hogy mond­jon le a kon­fe­ren­cia megrendezéséről.

Ezzel az utol­só pil­la­nat­ban meg­va­ló­sí­tott tech­ni­kai aka­dállyal az eltör­lés­kul­tú­ra anti­de­mok­ra­ti­kus kép­vi­se­lői – akik kire­kesz­tő­ek és elő­íté­le­te­sek azok­kal szem­ben, akik más poli­ti­kai néze­te­ket val­la­nak – meg akar­ták tagad­ni az embe­rek jogát arra, hogy Bel­gi­um fővá­ro­sá­ban gyű­lést tartsanak.

„BRÜSSZEL SZINTET LÉPETT. HA VALAKI KIÁLL A BÉKE MELLETT, AZT EGYSZERŰEN BETILTJÁK. NINCS MESE, JÚNIUS 9‑ÉN KELL ELMONDANUNK, HOGY NEM KÉRÜNK A HÁBORÚBÓL!” – írta a tör­tén­tek­ről Orbán Vik­tor miniszterelnök.

A meg­fé­lem­lí­té­si kam­pány elle­né­re azon­ban a talál­ko­zó a ter­vek sze­rint zaj­lik majd, az ese­mény­nek új hely­szí­ne van Brüsszel­ben. A kon­fe­ren­ci­á­ra a szer­ve­zők mint­egy ötszáz ven­dé­get vár­nak, olyan meg­ha­tá­ro­zó sze­mé­lyek is fel­szó­lal­nak a ren­dez­vé­nyen, mint Orbán Vik­tor magyar minisz­ter­el­nök, Mate­usz Mora­wi­ec­ki, Len­gyel­or­szág koráb­bi kor­mány­fő­je, Ryszard Leg­ut­ko, az Euró­pai Kon­zer­va­tí­vok és Refor­me­rek Párt­já­nak (ECR) társ­el­nö­ke, Ger­hard Mül­ler német bíbo­ros, Suel­la Bra­ver­man volt brit bel­ügy­mi­nisz­ter, vala­mint az euró­pai Iden­ti­tás és Demok­rá­cia (ID), a brit Reform UK, a spa­nyol VOX, a fla­mand Vla­ams Belang, illet­ve a por­tu­gál Új Jobb­ol­dal pro­mi­nens képviselői.

Frank Füre­di, az MCC Brus­sels ügy­ve­ze­tő igaz­ga­tó­ja elmondta:

ami az elmúlt napok­ban tör­tént, nem keve­sebb, mint a szó­lás­sza­bad­ság és a poli­ti­kai véle­mény­nyil­vá­ní­tás vál­sá­ga egész Európában.

Füre­di sze­rint „abszo­lút tra­gé­dia, hogy az Euró­pai Unió szí­vé­ben, Brüsszel­ben befo­gad­ták az eltör­lés­kul­tú­rát. Poli­ti­kai hova­tar­to­zás­tól füg­get­le­nül min­den­ki­nek aggód­nia kel­le­ne ami­att, ami itt történik”.

Hoz­zá­tet­te, hogy „a szó­lás­sza­bad­sá­gért folyó harc jelen­leg is zaj­lik, és min­den jóaka­ra­tú ember­nek készen kell áll­nia arra, hogy har­col­jon a sza­bad gon­dol­ko­dás­hoz és véle­mény­nyil­vá­ní­tás­hoz való joga­in­kért. El kell mon­da­nunk a világ­nak, hogy Brüsszel­ben meg­pró­bál­tak min­ket kiik­tat­ni, de a sza­bad­ság győzött”.

Az MCC Brus­sels sze­rint a tör­tén­tek rávi­lá­gí­ta­nak arra, hogy a bel­ga fővá­ros­ban az úgy­ne­ve­zett „biz­ton­sá­gi aggá­lyo­kat” ürügy­ként pró­bál­ják fel­hasz­nál­ni a ren­dez­vé­nyek és viták leál­lí­tá­sá­ra. Ez bevett gya­kor­lat az Egye­sült Álla­mok­ban, ahol gya­ko­ri, hogy

erő­szak­kal fenye­ge­tik a ren­dez­vény­hely­szí­ne­ket, hogy így hát­rál­ja­nak ki az ese­mé­nyek mögül.

Az MCC Brus­sels sze­rint ugyan­ezt a tak­ti­kát alkal­maz­ták most is: az anti­facso­por­tok fenye­ge­tő­zé­se ürü­gyet szol­gál­ta­tott a helyi hata­lom kép­vi­se­lő­i­nek és külö­nö­sen Brüsszel bal­ol­da­li pol­gár­mes­te­ré­nek, hogy nyo­mást gya­ko­rol­jon a hely­szín­re és végül hát­rál­ja­nak ki a Nat­Con mögül.

A tör­tén­tek­hez tar­to­zik, hogy az MCC Brus­sels még pén­tek dél­után hiva­ta­los érte­sí­tést kül­dött Brüsszel város pol­gár­mes­te­ri hiva­ta­lá­nak, ami­ben sür­get­te, hogy biz­to­sít­sa a szük­sé­ges rend­őri erő­for­rá­so­kat a köz­rend és a Nat­Con ren­dez­vé­nyé­re láto­ga­tók sért­he­tet­len­sé­gé­nek meg­óvá­sa érde­ké­ben, hiszen egy olyan ese­mény­ről van szó, ame­lyen állam­fők, minisz­te­rek és más magas­ran­gú poli­ti­ku­sok vesz­nek részt Euró­pá­ból és a világ szá­mos más országából.

A levél­ben utal­tak a pol­gár­mes­ter sze­mé­lyes fele­lős­sé­gé­re a bel­ga jog sze­rin­ti köz­rend védel­mé­ben, vala­mint a részt­ve­vők által gya­ko­rolt gyü­le­ke­zé­si alap­jog védel­mé­re is. A szer­ve­zők az utol­só pil­la­nat­ban új hely­szín­re köl­töz­tet­ték az ese­ményt. A ren­dez­vény kedd reg­gel kez­de­tét vet­te, vagy­is győ­ze­del­mes­ke­dett a szó­lás­sza­bad­ság és a demok­ra­ti­kus jogok gya­kor­lá­sa az eltör­lés­kul­tú­ra felett.

For­rás: demok​ra​ta​.hu