Hírek Magyarországi hírek Bra­zil és magyar csúcs­ta­lál­ko­zó Budapesten

Bra­zil és magyar csúcs­ta­lál­ko­zó Budapesten

Orbán Vik­tor meg­hí­vá­sá­ra Jair Bol­so­na­ro, bra­zil állam­fő Buda­pest­re érke­zett. A két kor­mány­fő meg­be­szé­lé­sét köve­tő tájé­koz­ta­tót Kovács Zol­tán nem­zet­kö­zi kom­mu­ni­ká­ci­ó­ért fele­lős állam­tit­kár nyi­tot­ta meg. Magyar­or­szág kor­má­nya és Bra­zí­lia kor­má­nya három meg­ál­la­po­dást írt alá.

Az első meg­ál­la­po­dás egy egyet­ér­té­si meg­ál­la­po­dás a bra­zil védel­mi minisz­té­ri­um és a magyar hon­véd­ség közöt­ti köl­csö­nös véde­lem kér­dé­sé­ről. A két ország hon­vé­del­mi minisz­te­rei szen­te­sí­tet­ték a meg­ál­la­po­dást alá­írá­suk­kal. A máso­dik meg­ál­la­po­dás a huma­ni­tá­ri­us együtt­mű­kö­dést hiva­tott erő­sí­te­ni hazánk és Bra­zí­lia között, melyet a két ország kül­ügy­mi­nisz­te­rei írtak alá.
A har­ma­dik meg­ál­la­po­dás értel­mé­ben Magyar­or­szág és Bra­zí­lia a víz­gaz­dál­ko­dás terü­le­tén egy együtt­mű­kö­dé­si szán­dék­nyi­lat­ko­za­tot tett a két ország külügyminisztere.

Orbán Vik­tor minisz­ter­el­nök ezt köve­tő­en elmondta:

Ma olyan tör­tént, ami koráb­ban soha­sem, hiszen Bra­zí­lia elnö­ke még soha nem járt Magyarországon.

Orbán Vik­tor kife­jez­te rész­vé­tét az állam­fő­nek a ter­mé­sze­ti csa­pá­sok áldo­za­tai miatt.
A minisz­ter­el­nök elmond­ta, hogy Bol­so­na­ro Moszk­vá­ból érke­zett hazánk­ba. A hábo­rú lehe­tő­sé­ge beár­nyé­kol­ja nap­ja­in­kat. Min­den olyan törek­vést, amely a béke meg­őr­zé­sét segí­ti, az Magyar­or­szág érde­ke­i­vel egye­zik. Bra­zí­lia ugyan nem tag­ja a NATO-nak, de kato­nai együtt­mű­kö­dő part­ner. A kor­mány­fő meg­kö­szön­te, hogy a bra­zil elnök is a béke érde­ké­ben igyek­szik fellépni.

Bra­zí­lia a világ 12. leg­na­gyobb gaz­da­sá­ga, ezért nem­ze­ti érde­künk, hogy jó kap­cso­la­to­kat ápoljunk.

A világ nagy glo­bá­lis kér­dé­se­i­nek tekin­te­té­ben azo­nos meg­kö­ze­lí­tés­sel ren­del­ke­zik a két ország. A mig­rá­ció tekin­te­té­ben a két ország nem ért egyet abban, hogy ez egy pozi­tív folya­mat. A glo­bá­lis mig­rá­ci­ós pak­tum meg­aka­dá­lyo­zá­sá­nak köszön­he­tő­en jelen­leg nem köte­le­ző jóté­te­mény­ként tekin­te­ni a mig­rá­ci­ó­ra.
Brüsszel­ben a mig­rá­ci­ós pak­tum­hoz hason­ló meg­ál­la­po­dást készí­te­nek elő, de ez hazánk meg akar­ja akadályozni.

Az üldö­zött keresz­té­nyek meg­se­gí­té­sé­ben is part­ner a két ország.

Az Afri­ká­ban élő keresz­té­nye­ket a két ország segí­te­ni fog­ja. A csa­lád­kon­cep­ció tekin­te­té­ben is azo­nos­ság van a két ország érték­rend­je között, és fel­lép­nek min­den olyan törek­vés ellen, ami a klasszi­kus csa­lád­mo­dellt akar­ja relativizálni.

A sza­bad­ke­res­ke­de­lem hazánk szá­má­ra lét­kér­dés, ez adja a leg­több gaz­da­sá­gi lehe­tő­sé­get szá­munk­ra, és Bra­zí­lia készen áll a magyar befek­te­tők fogadására.

A jövő­ben nagy szám­ban vár­ha­tó­ak ehhez hason­ló befek­te­té­sek. Bra­zí­lia továb­bá részt vesz a magyar had­erő­fej­lesz­té­si prog­ram­ban is és a hadi­ipa­ri együtt­mű­kö­dést tovább sze­ret­nénk szé­le­sí­te­ni – mond­ta a miniszterelnök.

A fel­ső­ok­ta­tás tekin­te­té­ben Bra­zí­lia fon­tos part­ner. Ez egy óri­á­si lehe­tő­ség, hiszen a magyar fel­ső­ok­ta­tás világ­szín­vo­na­lú. Orbán Vik­tor emlé­kez­te­tett, hogy részt vett Bol­so­na­ro beik­ta­tá­sán és remé­nyét fejez­te ki, hogy lesz ilyen­re még lehetőség.

Jair Bol­so­na­ro, a Bra­zil Szö­vet­sé­gi Köz­tár­sa­ság elnö­ke Bra­zí­lia test­vé­ré­nek nevez­te Magyarországot.

Érté­kek tekin­te­té­ben egyet­ér­tés van: Isten, haza, csa­lád, sza­bad­ság – mond­ta a bra­zil elnök.

Azért küz­dünk, hogy a tár­sa­da­lom egész­sé­ges marad­jon, ezért is értünk egyet sok tekin­tet­ben a csa­lá­dok kérdésében.

A bra­zil elnök elmond­ta, hogy Áder János köz­tár­sa­sá­gi elnök­kel is beszélt a bra­zil eső­er­dők hely­ze­té­ről és fel­hív­ta a figyel­met arra, hogy Bra­zí­lia tovább­ra is őrzi eze­ket a ter­mé­sze­ti értékeket.

Orbán Vik­tor­ral foly­ta­tott tár­gya­lá­sá­ról elmond­ta, hogy a hábo­rús ügyek­ről is szót vál­tot­tak. Bol­so­na­ro hang­sú­lyoz­ta, hogy sen­ki­nek sem érde­ke a hábo­rú, Magyar­or­szág szá­má­ra ez külö­nö­sen fontos.

Körül­be­lül 100 ezer magyar él Bra­zí­li­á­ban, és a fel­ső­ok­ta­tás­ban is külön­bö­ző együtt­mű­kö­dé­sek van­nak a két ország között.

Az orszá­gok közt lévő kap­cso­la­to­kat meg lehet erő­sí­te­ni. A bra­zil elnök elis­me­rő­en szólt a magyar gaz­da­ság tel­je­sít­mé­nyé­ről is. Bol­so­na­ro hálás a magyar fogad­ta­tá­sért, és hogy a jövő­ben pozi­tív irány­ban fej­lőd­het­nek a két ország kapcsolatai.

For­rás: hira​do​.hu