Hírek Külföldi hirek Boris John­son­nal tár­gyalt Lon­don­ban Orbán Viktor

Boris John­son­nal tár­gyalt Lon­don­ban Orbán Viktor

Boris John­son brit kor­mány­fő­vel tar­tott két­ol­da­lú meg­be­szé­lést ked­den Lon­don­ban Orbán Vik­tor minisz­ter­el­nök az ukraj­nai hábo­rú ügyé­ben John­son által össze­hí­vott V4-brit csúcs­ér­te­kez­let keretében.

A Dow­ning Street szó­vi­vő­jé­nek ismer­te­té­se sze­rint a két veze­tő átte­kin­tet­te az egy­re rom­ló ukraj­nai hely­ze­tet, elítél­ték Orosz­or­szág Ukraj­ná­ban elkö­ve­tett „vissza­ta­szí­tó cse­le­ke­de­te­it” és arra a meg­ál­la­pí­tás­ra jutot­tak, hogy Vla­gyi­mir Putyin orosz elnök­nek le kell állí­ta­nia ezt a „bar­bár hadjáratot”.

A lon­do­ni minisz­ter­el­nö­ki hiva­tal szó­vi­vő­jé­nek beszá­mo­ló­ja sze­rint Boris John­son ismer­tet­te a magyar minisz­ter­el­nök­kel az Orosz­or­szág elle­ni szank­ci­ók még továb­bi szi­go­rí­tá­sá­ra és a bün­te­tő­in­téz­ke­dé­sek beve­ze­té­sé­nek gyor­sí­tá­sá­ra kidol­go­zott brit terveket.

A brit kor­mány­fő kije­len­tet­te: véle­mé­nye sze­rint kulcs­fon­tos­sá­gú az Egye­sült Király­ság és Magyar­or­szág együtt­mű­kö­dé­se annak fel­tá­rás­ban, hogy miként tud­ják csök­ken­te­ni füg­gé­sü­ket az orosz nyers­olaj- és földgázszállításoktól.

A Dow­ning Street tájé­koz­ta­tá­sa sze­rint Boris John­son és Orbán Vik­tor egyet­ér­tett abban, hogy fel kell lép­ni Orosz­or­szág euró­pai desta­bi­li­zá­ci­ós tevé­keny­sé­ge ellen, egye­bek mel­lett a kiber­tá­ma­dá­sok­kal szem­be­ni ellen­ál­ló­ké­pes­sé­get szol­gá­ló magyar-brit kap­cso­la­tok elmélyítésével.

A brit kor­mány­fő ked­den a viseg­rá­di négyek – Magyar­or­szág, Cseh­or­szág, Szlo­vá­kia és Len­gyel­or­szág – minisz­ter­el­nö­ke­it fogad­ta Lon­don­ban, és a V4-brit csúcs­ér­te­kez­let ple­ná­ris ülé­se után tar­tott két­ol­da­lú meg­be­szé­lést Orbán Vik­tor miniszterelnökkel.

A V4-veze­tők­kel tar­tott közös meg­be­szé­lést meg­nyi­tó rövid nyi­lat­ko­za­tá­ban John­son kije­len­tet­te: a négy közép-euró­pai ország az ukraj­nai vál­ság front­vo­na­lá­ban van, és óri­á­si huma­ni­tá­ri­us vál­ság koc­ká­za­tá­val kell szembenéznie.

A brit minisz­ter­el­nök köszö­ne­tet mon­dott a V4-kor­mány­fők­nek az álta­luk tanú­sí­tott veze­tői tel­je­sít­mé­nyért, és kije­len­tet­te: az Egye­sült Király­ság készen áll arra, hogy min­den tőle tel­he­tő segít­sé­get meg­ad­jon a négy országnak.

For­rás: MTI/ neok​hon​.hu