Hírek Külföldi hirek Boris John­son vissza­tér­ne, de vajon van‑e erre esélye?

Boris John­son vissza­tér­ne, de vajon van‑e erre esélye?

A volt minisz­ter­el­nök esélyt lát a vissza­té­rés­re, miu­tán Liz Truss az Egye­sült Király­ság tör­té­ne­té­nek leg­rö­vi­debb ide­ig hiva­tal­ban lévő veze­tő­je­ként távo­zik a Dow­ning Street­ről – írja a Telegraph.

Boris John­son volt minisz­ter­el­nök vár­ha­tó­an meg­kí­sér­li a poli­ti­kai visszatérést.

John­son­nak és a veze­tői poszt­ra pályá­zó töb­bi jelölt­nek azon­ban hét­fő­ig 100 kép­vi­se­lői támo­ga­tót kell talál­nia, ha azt remé­lik, hogy bejut­nak a vég­ső sza­va­zá­son a gyors veze­tői versenybe.

Sir Gra­ham Brady, az 1922-es bizott­ság elnö­ke csü­tör­tö­kön jelen­tet­te be a folya­ma­tot, és azt mond­ta, hogy a magas küszöb segít fel­gyor­sí­ta­ni a Truss levál­tá­sá­ért folyó versenyt.

John­son a Karib-ten­ge­ren nya­ralt, ami­kor Truss lemon­dott, de a The Times­nak elmond­ta, hogy sze­rin­te „nem­ze­ti érdek”, hogy újra induljon.

A sza­bá­lyo­zás azon­ban azt jelen­ti, hogy leg­fel­jebb három 10-es szá­mú jelölt vehet részt a versenyben.

Sir Gra­ham a West­mins­ter­ben újság­írók­nak nyi­lat­koz­va beje­len­tet­te, hogy a tagok jövő pén­te­kig, a ver­seny lezá­rá­sá­ig sza­vaz­hat­nak a két utol­só jelölt között.

A tory kép­vi­se­lők sze­rint kevés jele van annak, hogy egy­sé­ges jelölt ala­kul­na ki, és úgy tűnik, hogy a lehet­sé­ges utó­dok tábo­rá­ban nincs „nagyon magas szin­tű szervezettség”.

Nin­cse­nek olyan sza­bá­lyok, ame­lyek meg­aka­dá­lyoz­nák John­son urat abban, hogy veze­tői kam­pányt indítson.

A tagok bevo­ná­sá­ról szó­ló dön­tés len­dü­le­tet ad neki, mivel tovább­ra is rend­kí­vül nép­sze­rű az alap­szer­ve­ze­tek köré­ben, de nem az őt levál­tó kép­vi­se­lők körében.

A pár­ton belü­li ellen­ál­lás jele­ként az egyik veze­tő tory kép­vi­se­lő „fan­tá­zi­á­lás­nak” nevez­te a vissza­té­ré­sé­nek ötletét.

Az elmúlt napok­ban több magas ran­gú kép­vi­se­lő is azt mond­ta, hogy a pár­ton belül nyíl­tan tár­gyal­nak a volt minisz­ter­el­nök visszatéréséről.

Paul Bris­tow, Peter­bo­ro­ugh kép­vi­se­lő­je azt mond­ta, hogy válasz­tói „vissza akar­ják hoz­ni Bor­ist”, és hoz­zá­tet­te: „Meg­bí­zást kapott a kép­vi­se­lők­től és az országtól”.

Egy másik hát­só pad­so­rok­ban ülő kép­vi­se­lő azt mond­ta, úgy vélik, hogy Boris való­ban sze­ret­ne egy máso­dik esélyt a veze­tői poszt­ra, de csak akkor tér­ne vissza, ha a párt visszakérné.

„Boris beme­het a terem­be, és azt mond­hat­ja, hogy kinek van meg­bí­za­tá­sa a nép­től? Csak nekem. Azt akar­ja, hogy egy tanács azt mond­ja, hogy ‘kérem, jöj­jön vissza, Isten óvja Boriszt’”.

Egy másik veze­tő tory kép­vi­se­lő hoz­zá­tet­te: „Boris újra és újra bizo­nyí­tot­ta magát, és azt hiszem, nem sza­bad elfe­lej­te­ni, hogy kitől fél a Mun­kás­párt a legjobban?

Rishi Sunak, a volt kan­cel­lár, aki Truss mögött a máso­dik helyen vég­zett, és Pen­ny Mord­a­unt, az alsó­ház veze­tő­je szá­mít a két befutónak.

A leg­fris­sebb esély­la­tol­ga­tá­sok sze­rint John­son jelen­leg Sunak és Mord­a­unt mögött áll.

Grant Shap­ps, az új bel­ügy­mi­nisz­ter és Suel­la Bra­ver­man, aki szer­dán távo­zott ebből a poszt­ból, szin­tén erő­sen esé­lyes a jelöltségre.

Eköz­ben Jeremy Hunt lett az első komoly veze­tő­je­lölt, aki csü­tör­tö­kön kizár­ta magát.

Nem lesz auto­ma­ti­kus álta­lá­nos válasz­tás, ami­kor kine­ve­zik az új minisz­ter­el­nö­köt. Ez azt jelen­ti, hogy a követ­ke­ző­re akár 2025 janu­ár­já­ban is sor kerülhet.

Álta­lá­nos válasz­tá­so­kat akkor lehet kiír­ni, ha a minisz­ter­el­nök azt kéri, hogy a király osz­las­sa fel a kormányt.

A Mun­kás­párt sem kény­sze­rít­het ki álta­lá­nos válasz­tást. Azon­ban par­la­men­ti bizal­mat­lan­sá­gi indít­ványt nyújt­hat be a kor­mány ellen. Ha ezt elfo­gad­ják, a leg­va­ló­szí­nűbb ered­mény az, hogy válasz­tá­so­kat kell kiírni.

For­rás: neo​kohn​.hu