Hírek Elszakított területi hirek Bom­ba csak a vád­irat­ban volt

Bom­ba csak a vád­irat­ban volt

A szé­kely ter­ror­per­ben elítélt Beke Ist­ván és Szőcs Zol­tán a bör­tön­ből sza­ba­dul­va nyi­lat­koz­tak a Néző­pont­nak. Mind­ket­ten hatá­ro­zot­tan állít­ják: ártat­la­nok, bezá­rá­suk­kal a közös­ség­nek üzent a min­den­ko­ri hatalom.

Az erdé­lyi magyar­ság­nak a tör­té­ne­lem folya­mán vol­tak ural­ko­dói, for­ra­dal­má­rai, poli­hisz­to­rai, ter­ro­ris­tái viszont eddig nem, azon­ban a román nyo­mo­zó ható­sá­gok­nak és az igaz­ság­szol­gál­ta­tás­nak betud­ha­tó­an beke­rült a szó­tá­runk­ba a szé­kely ter­ro­riz­mus, a szé­kely ter­ror­vád kifejezés. 

Beke Ist­vánt és Szőcs Zol­tánt öt-öt év bör­tön­bün­te­tés­sel súj­tot­ta a buka­res­ti leg­fel­sőbb bíró­ság azzal a vád­dal, hogy rob­ban­ta­ni készül­tek a román nem­ze­ti ünne­pen Kéz­di­vá­sár­he­lyen, hol­ott a bom­bá­nak nyo­ma sem volt. 

A Szé­kely­hon TV a két hónap­pal ezelőtt sza­ba­dult elítélt segít­sé­gé­vel gön­gyö­lí­ti fel az erdé­lyi magyar köz­élet­ben nagy vissz­han­got kivál­tó ügyet. 

A bíró­ság által betil­tott Hat­van­négy Vár­me­gye Ifjú­sá­gi Moz­ga­lom egy­ko­ri akti­vis­tái a Néző­pont­ban fel­idé­zik, mi hang­zott el való­já­ban azon az omi­nó­zus 2015 októ­be­ri talál­ko­zón, amely­re hivat­koz­va a román ügyész­ség a tit­kos­szol­gá­lat­ra támasz­kod­va meg­fo­gal­maz­ta a terrorvádat. 

Beke Ist­ván és Szőcs Zol­tán elmond­ja, hogy a nyil­ván­va­ló tények elle­né­re miként vál­toz­tat­ta meg tel­je­sen az alap­fo­kon szü­le­tett fel­men­tő íté­le­tet a leg­fel­sőbb bíró­ság, töb­bek között olyan vád­irat­ra ala­poz­va, amely­ben nevet­sé­ge­sen for­dí­tot­ták román­ra a lehall­ga­tott magyar nyel­vű szö­ve­get, pél­dá­ul a Tank­csap­dát Dancs Anna­ma­ri­ként visszaadva. 

Beszél­nek arról is, mi segí­tett leg­in­kább átvé­szel­ni, túl­él­ni a bör­tön­éve­ket, továb­bá sza­ba­du­lá­su­kat köve­tő­en terveznek‑e köz­éle­ti szerepvállalást. 

A román igaz­ság­szol­gál­ta­tás által ter­ro­riz­mus vád­já­val elítélt Beke Ist­vánt és Szőcs Zol­tánt egyéb­ként a magyar­or­szá­gi Beth­len Gábor Ala­pít­vány Tele­ki Pál-érdem­érem­ben része­sí­tet­te, ame­lyet szep­tem­ber 25-én vesz­nek át Budapesten. 

A kitün­te­tet­tek úgy vélik, az elis­me­rés is annak bizo­nyí­té­ka, hogy nem vol­tak, és ma sin­cse­nek egye­dül. A kiál­lá­sun­kért kapott díj azt mutat­ja, hogy a magyar nem­zet mel­let­tünk áll, a közös­sé­günk velünk érez – érté­kel­te az elis­me­rést Szőcs Zoltán. 

A szé­kely­föl­di ter­ror­per két elítélt­jé­vel Kéz­di­vá­sár­he­lyen készült inter­jú meg­te­kint­he­tő a Szé­kely­hon TV-ben, a Média­tér YouTube-csatornáján.

For­rás: sze​kely​hon​.ro