Hírek Elszakított területi hirek Bölö­ni Lász­ló Tus­vá­nyo­son: egy­re inkább úgy érez­tem, hogy a kis­pa­don a helyem

Bölö­ni Lász­ló Tus­vá­nyo­son: egy­re inkább úgy érez­tem, hogy a kis­pa­don a helyem

Az egy­ko­ri kivá­ló lab­da­rú­gó, jelen­leg a fran­cia Metz veze­tő­edző­je, Bölö­ni Lász­ló is ven­dég volt Tus­vá­nyo­son. A maros­vá­sár­he­lyi szár­ma­zá­sú szak­em­ber játé­kos­ként és edző­ként is remek kar­ri­ert futott be, koráb­ban együtt dol­go­zott Cris­ti­a­no Ronal­dó­val. Az ese­mé­nyen a múlt­já­ról és a min­den­nap­ja­i­ról beszélt. 

„Pár hónap­pal ezelőtt lett vol­na lehe­tő­sé­gem, hogy én legyek a román lab­da­rú­gó-válo­ga­tott szö­vet­sé­gi kapi­tá­nya, azon­ban az igaz­ság az, hogy már akkor is lát­tam, hogy vala­mi meg­moz­dul­jon a romá­ni­ai fut­ball­ban, ahhoz előbb le kell bon­ta­ni a házat. Ehhez kel­le­ne egy maga­biz­tos terv, ami nincs meg. Bor­zasz­tó nagy befek­te­tést kel­le­ne ten­ni, szel­le­mi és fizi­kai szem­pont­ból is. Én ezt nem sze­ret­tem vol­na vál­lal­ni, így marad min­den a régi, szá­mom­ra marad a klubfutball” 

– mesél­te Bölö­ni László. 

A 69 éves szak­em­ber hoz­zá­tet­te, hogy azok­ban a napok­ban, ami­kor vissza­uta­sí­tot­ta az aján­la­tot nagyon nehéz idő­sza­kot élt át, ugyan­is nagyon sokat mér­le­gelt, hogy mi len­ne a jó dön­tés. Összes­sé­gé­ben viszont tisz­tá­ban volt azzal, hogy mi vár­na ott rá, így végül a nem­le­ges válasz mel­lett döntött.

„A lab­da­rú­gó szö­vet­ség meg­ke­re­sé­se előtt több klub­nál jár­tam, vol­tak meg­ke­re­sé­se­im, azon­ban min­dig az volt a vála­szom, hogy nem. Úgy érez­tem ha lekö­töm magam, akkor olyan csa­pat­nál teszem meg, ami tény­leg az én elve­im­mel azonosul”.

Azt is elárul­ta, hogy ebben az idő­szak­ban ott­hon volt Maros­vá­sár­he­lyen, ahol nagyon sok ember­rel beszél­ge­tett és egy­re inkább úgy érez­te, hogy a kis­pa­don a helye.

„Befu­tott egy aján­lat a Metz együt­te­sé­től, Fran­cia­or­szág­ból. Min­den­fé­le szem­pont­ból ked­ve­ző­nek tűnt szá­mom­ra, illet­ve az sem mel­lé­kes, hogy emi­att köze­lebb kerül­tem a lányom­hoz is. A fran­cia klub­fut­ball tel­je­sen más, külön­le­ges­nek érzem. Még akkor is, ha ez csak a másod­osz­tály. Izga­tott vagyok, hogy mit tudok kihoz­ni a jelen­le­gi helyzetből”. 

Az egy­ko­ri válo­ga­tott lab­da­rú­gó kiemel­te, hogy a csa­pat el kel­lett adja pár kulcs­fon­tos­sá­gú játé­ko­sát a pénz­ügyi gon­dok miatt, ettől füg­get­le­nül hatá­ro­zot­tan az a cél, hogy a követ­ke­ző sze­zon­ra fel­jus­sa­nak az élvo­nal­ba, aho­vá való­já­ban való a Metz.

„El kell ismer­ni, hogy a magyar fut­ball óri­á­sit vál­to­zott, főleg ami az inf­ra­struk­tú­rát ille­ti. Örü­lök, hogy ennyi­re sike­re­sek, most viszont nagyon magas­ra helyez­ték a lécet, így ezt túl­szár­nyal­ni sok­kal nehe­zebb lesz. Bőven van még hová fej­lőd­ni, de két­ség­te­len, hogy jó úton haladnak” 

– fejez­te ki véle­mé­nyét Bölö­ni László. 

Arról is szót ejtett, hogy hosszú évek óta egyéb elfog­lalt­sá­ga is van a lab­da­rú­gás mel­lett, ugyan­is egy könyv meg­írá­sán is dol­go­zik, remé­nyei sze­rint a 2022-es év végé­re be is fejezi. 

„Sze­ret­tem vol­na meg­ta­nul­ni gépel­ni, de nem tud­tam, hogy mit írhat­nék, így csak ültem a gép előtt. Sosem volt iga­zán jó ötle­tem, aztán szép las­san kiala­kult, hogy egy köny­vet sze­ret­nék meg­al­kot­ni, ami­ben csak az az idő­szak sze­re­pel, amit Romá­ni­á­ban töl­töt­tem. Ezzel is jelez­ni sze­ret­ném, hogy itt is lehet sike­re­ket elér­ni, és volt, hogy a román fut­ball is nagyobb minő­sé­get kép­vi­sel. Ebben a könyv­ben csak a lab­da­rú­gó kar­ri­e­rem­ről esik szó, még nem készült el, de több, mint 400 olda­las eddig”. 

Elmond­ta azt is hogy kapott egy meg­ke­re­sést, hogy fil­met készí­te­né­nek róla, ami tel­je­sen meg­lep­te. Nem tel­je­sen értet­te, hogy mi lesz a film üzenete.

„Sok kér­dé­sem volt ezzel kap­cso­lat­ban, azon­ban összes­sé­gé­ben jó lehe­tő­sé­get lát­tam ebben, így a végé­re egy­sze­rű lett a döntés”.

A beszél­ge­tés­ben részt vett Kol­la­rik Tamás is, aki a készü­lő Bölö­ni-film producere.

„Rend­kí­vül izgal­mas Bölö­ni Lász­ló tör­té­ne­te, így nagy örö­met jelent szá­mom­ra, hogy mi készít­het­jük el ezt a fil­met. Azt viszont sze­ret­ném kiemel­ni, hogy ez nem egy olyan alko­tás lesz, amit csak a focit ked­ve­lők néz­nek majd, bár­kit képes lesz leköt­ni. Az a cél, hogy lehes­sen majd vetí­te­ni Buka­rest­ben, Buda­pes­ten, Kolozs­vá­ron, együtt lehe­tünk büsz­kék a mi hősünkre” 

– mond­ta el Kollarik.

Bölö­ni Lász­ló kiemel­te, sze­ret­tek vol­na for­gat­ni Cris­ti­a­no Ronal­dó­val is, a Covid előtt le is beszél­tek min­dent annak ide­jén, ami­kor még a Juven­tus játé­ko­sa volt. Saj­nos a jár­vány ezt nem tet­te lehe­tő­vé, de nem adják fel, dol­goz­nak még raj­ta. A por­tu­gál klasszis­ról elme­sél­te, hogy a Sport­ing szak­ve­ze­tő­je­ként egy edző­mér­kő­zé­sen hiány­zott sok válo­ga­tott játé­ko­sa, ezért behív­ta Ronal­dót is, töb­bé pedig már nem enged­te el a fel­nőtt keretből.

For­rás: sze​kely​hon​.ro