Hírek Elszakított területi hirek Bölö­ni Lász­ló – nem­zet­kö­zi sztár az Írdalá.hu kam­pá­nyá­ban / Mino­rity Lives Matter

Bölö­ni Lász­ló – nem­zet­kö­zi sztár az Írdalá.hu kam­pá­nyá­ban / Mino­rity Lives Matter

Bölö­ni Lász­ló, a világ­hí­rű volt lab­da­rú­gó a szé­ke­lyek alá­írás­gyűj­té­sét támogatja 

Újra nagy szám­ban csat­la­koz­nak a támo­ga­tók a szé­ke­lyek szom­ba­ton újra­in­dult alá­írás­gyűj­té­sé­hez. A petí­ció kam­pány­nyi­tó­já­ra Buda­pest­re érke­zett a szé­kely szár­ma­zá­sú Bölö­ni Lász­ló, a világ­hí­rű volt lab­da­rú­gó­val és edző­vel rek­lám­szpot készülhet.

Több mint ötszá­zan csat­la­koz­tak lap­zár­tán­kig a szé­ke­lyek újra­in­dult alá­írás­gyűj­té­sé­hez, a petí­ci­ót több hóna­pos szü­net után szom­bat óta lehet ismét támo­gat­ni. Pesty Lász­ló kam­pány­fő­nök lapunk­nak elmond­ta: az indu­lás nagyon biz­ta­tó, hiszen ekko­ra érdek­lő­dés kife­je­zet­ten erős­nek szá­mít az első napok­ban. A szak­em­ber egy hosszú vonat­sze­rel­vény bein­dí­tá­sá­hoz hason­lí­tot­ta a mos­ta­ni mun­kát. Azt mond­ta: az első napok­ban, hetek­ben nem vár­ha­tó, hogy nagy­szá­mú támo­ga­tó áll majd az ügy mel­lé, a befek­te­tett ener­gia las­san térül meg. Ám sze­rin­te ez az akció is úgy visel­ke­dik majd, mint egy hatal­mas, nehéz sze­rel­vény, amely ha begyor­sul, nem lehet meg­ál­lí­ta­ni. Pesty Lász­ló koráb­ban kifej­tet­te: az Írdalá.hu csa­pa­ta – miu­tán meg­ha­tá­roz­ta a kom­mu­ni­ká­ci­ós stra­té­gi­át – komoly vál­la­lá­so­kat tett. Egy­mil­lió helyett két­mil­lió alá­írást sze­ret­né­nek Brüsszel asz­ta­lá­ra ten­ni, és hét helyett tíz ország­ban tel­je­sí­te­nék a szük­sé­ges alá­írá­si limitet.

A kam­pány­csa­pat meg­ha­tá­ro­zott hét új cél­or­szá­got: Hor­vát­or­szág­ban, Szlo­vé­ni­á­ban, Spa­nyol­or­szág­ban, Lit­vá­ni­á­ban, Svéd­or­szág­ban, Észt­or­szág­ban és Lett­or­szág­ban is gyűj­tik majd a szig­nó­kat. Ezzel kap­cso­lat­ban Pesty Lász­ló kiemel­te: egy-egy ország sok eset­ben nem egy nem­ze­ti kisebb­sé­get jelent, elég csak Spa­nyol­or­szág­ra (basz­kok és kata­lá­nok) vagy Svéd­or­szág­ra (szám­ik és tor­ne­dá­li­ak) gon­dol­ni. Az Írdalá.hu csa­pa­ta ezek­nek a kisebb­sé­gek­nek a saját nyel­vü­kön készí­tett kam­pány­anya­go­kat, és spe­ci­á­lis tar­tal­mak­kal igye­kez­nek meg­sze­rez­ni a támo­ga­tá­su­kat. A nem­zet­kö­zi nyi­tás érzé­kel­he­tő az új támo­ga­tók össze­té­te­lén, mert a koráb­bi magyar, fel­vi­dé­ki és erdé­lyi alá­írók mel­lett egy­re több kül­föl­di, így svéd vagy spa­nyol is csat­la­ko­zik az ügyhöz.

A kam­pánnyal kap­cso­lat­ban teg­nap egyez­te­tett Pesty Lász­ló és a szé­kely szár­ma­zá­sú, koráb­bi BEK-győz­tes lab­da­rú­gó, Bölö­ni Lász­ló, aki már tavasszal is segí­tet­te az Írdalá.hu csa­pa­tát. Úgy tud­juk, hogy a sztár­edző, aki a petí­ció kam­pány­nyi­tó­já­ra Buda­pest­re érke­zett, tovább is támo­gat­ja a szé­ke­lyek petí­ci­ó­ját, és a napok­ban egy rek­lám­szpot is készül­het Bölö­ni Lász­ló­val. Pesty Lász­ló ennek kap­csán elmond­ta, hogy a kam­pány­ban a gaszt­ro­nó­mia mel­lett nagy hang­súlyt fek­tet­nek a szport­ra, így a lab­da­rú­gás­ra is, ezért kife­je­zet­ten hálá­sak a világ­hí­rű sztár segít­sé­gé­ért, aki az erdé­lyi­e­ket moz­gó­sít­hat­ja nagy szám­ban. A tét min­den­eset­re óri­á­si, hiszen ha a petí­ció sike­res lesz, akkor lehe­tő­ség nyíl­hat arra, hogy a tag­ál­la­mok ősho­nos nem­ze­ti kisebb­sé­gei által lakott régi­ók ala­nyi jogon pályáz­has­sa­nak euró­pai uni­ós támogatásokra.

Ütős kam­pány­szlo­gen

Mino­rity Lives Mat­ter (a kisebb­ség­ben élők éle­te szá­mít) – ezzel a szlo­gen­nel kam­pá­nyol a szé­kely petí­ció mel­lett az Írdalá.hu kam­pány­csa­pa­ta. A stáb a Black Lives Mat­ter (a feke­te éle­tek szá­mí­ta­nak) jel­mon­dat ana­ló­gi­á­já­ra talál­ta ki ezt a szlo­gent, amely az egész Euró­pai Uni­ó­ban fel­kelt­he­ti az embe­rek figyel­mét, és erő­sít­he­ti a kam­pányt a nem­zet­kö­zi tér­ben. Erre pedig nagy szük­ség van, mert még négy ország­ban el kell érni a tör­vény­ben meg­ha­tá­ro­zott aláírásszámot.

For­rás: Magyar Nem­zet / Bor­so­di Attila