Hírek Clevelandi hirek Bol­dog Új Évet, 2021!

Bol­dog Új Évet, 2021!

Ala­pít­vá­nyunk önkén­tes mun­ka­tár­sai sze­re­tet­tel kíván­nak min­den­ki­nek egy nyu­gal­ma­sabb 2021-es évet, amely­ben remé­nye­ink sze­rint meg­szű­nik a világ­jár­vány és vissza­tér­he­tünk a meg­szo­kott életünkhöz. 

Sze­re­tet­ben gaz­dag Bol­dog új évet kívá­nunk Már­ton Áron püs­pök úr gondolatával:

Akik őrhe­lyen áll­nak, azok éber figye­lem­re és meg­sok­szo­ro­zott mun­ká­ra van­nak kötelezve.

Szer­kesz­tő­ség