Hírek Morzsák Bol­dog Nőna­pot kívánunk!

Bol­dog Nőna­pot kívánunk!

A nőnek épp az az érté­ke, hogy a gon­dol­ko­dá­sa női. A szí­ve meg angyali.

Hom­poth Loránd írása. 

A Nő keze

Aho­va Nő keze bete­szi a lábát, ott azon­nal más lesz az élet. Vala­hogy kisi­mul, min­den szeb­bé, ott­ho­no­sab­bá válik. Meghittebbé. 

A dol­gok­nak helye lesz, kicsi apró min­den­fé­lék tűn­nek fel a sem­mi­ből, szí­nes ez-az, egy mat­ri­ca a hűtőn, kép a falon, dísz­tárgy a pol­con. Eltű­nik a fér­fi­lét puri­tán­sá­gát őrző három­na­pos mosat­lan, sza­lá­mi­héj az asz­tal­ról, a fél­pár, bejá­rat mel­lett fele­dett cipő. 

Az ágy­ne­mű­nek kel­le­mes öblí­tő illa­ta lesz, a szek­rény­ben össze­fo­gód­nak a pólók, a für­dő­szo­bá­ban rakás koz­me­ti­kai- és tisz­tí­tó­szer jele­nik meg, ami­nek a nél­kü­löz­he­tet­len szük­sé­ges­sé­gét ugyan ki fér­fi­em­ber gon­dol­ta vol­na azelőtt?. 

A lakás­ból egy­csa­pás­ra Ott­hon lesz. Bár­ho­va teszed le a boly­gón a Nőt, azon­nal neki­lát az ott­hon­te­rem­tés­nek, a min­den­na­pi élet, az utód­ne­ve­lés szá­má­ra, az adott hely­zet­ből kiho­zott leg­jobb körül­mé­nyek konfigurálásának. 

A nap­pa­lok meg­tel­nek reg­ge­li búcsú­pu­szik­kal, a haza­tér­ted felet­ti öröm moso­lyá­val, simo­ga­tás­sal, nyak­ken­dő- és gal­lér­igaz­ga­tás­sal, elsut­to­gott kíván­sá­gok­kal. Az éjsza­kák pedig kerek for­mák tenyér­be illesz­ke­dé­sé­vel, mez­te­len és for­ró bőr­fe­lü­le­tek egy­más­hoz simu­lá­sá­val, sze­rel­me­sen ned­ves ölelésekkel. 

Így van ez jól! 

Ked­ves lányok, asszo­nyok, akik anya­ként, pár­ként, élet- és csa­pat­társ­ként, barát­ként, ked­ves isme­rős­ként körül­vesz­tek ben­nün­ket! Legye­nek ezek a hála sza­vai, ami­vel bol­dog Nőna­pot kívá­nok mindannyitoknak! 🥰