Hírek Magyarországi hírek Böj­te Csa­ba külön­le­ges ötlet­tel állt elő

Böj­te Csa­ba külön­le­ges ötlet­tel állt elő

Szent­end­ré­ről szer­vez Viseg­rád­ra gya­lo­gos zarán­dok­la­tot a hegye­ken át. Regiszt­rál­ni kell rá, nincs sok idő.

Böj­te Csa­ba feren­ces szer­ze­tes veze­té­sé­vel bűn­bá­na­ti zarán­dok­la­tot tar­ta­nak szer­dán Szent­end­ré­ről Viseg­rád­ra Szent Ist­ván ünne­pe alkal­má­ból – közöl­te a szer­ve­ző, a Mária Út Köz­hasz­nú Egye­sü­let az MTI-vel.▾hirdetés

Úgy fogal­maz­tak: sze­ret­né­nek „Szent Ist­ván tisz­te­le­te jegyé­ben a kien­gesz­te­lő­dés útján elindulni

egy béké­sebb, tisz­tább, iga­zabb világ felé”.

A részt­ve­vők a szent­end­rei skan­zen­től indul­nak Pilis­szent­lász­ló­ra, majd az Apát­kú­ti-völ­gyön keresz­tül érkez­nek Viseg­rád­ra. A zarán­do­kok a viseg­rá­di Kaán-for­rás­nál sza­bad­té­ri szent­mi­sén vesz­nek részt.

A zarán­dok­lat­ra éjfé­lig lehet regiszt­rál­ni a mariaut​.hu olda­lon. A regiszt­rá­ci­ós felü­let és a prog­ram rész­le­te­i­nek eléré­sé­hez a gya­lo­gos zarán­dok­la­tok közül kell kivá­lasz­ta­ni a „bűn­bá­na­ti zarán­dok­lat Böj­te Csa­ba veze­té­sé­vel” aloldalt.

For­rás: MTI / Infor​start​.hu