Hírek Elszakított területi hirek Böj­te Csa­ba kigyó­gyult a koro­na­ví­rus-fer­tő­zés­ből, és elhagy­ta a buda­pes­ti kórházat

Böj­te Csa­ba kigyó­gyult a koro­na­ví­rus-fer­tő­zés­ből, és elhagy­ta a buda­pes­ti kórházat

Több mint tíz napos keze­lés után elhagy­ta a buda­pes­ti kór­há­zat hét­főn Böj­te Csa­ba, akit koro­na­ví­rus-fer­tő­zés­sel kezel­tek. A feren­ces szer­ze­tes fel­gyó­gyult, és köszö­ni, hogy imád­koz­tak az egészségéért.

A dévai Szent Ferenc Ala­pít­vány veze­tő­je közös­sé­gi olda­lán posz­tolt vide­ó­ban is meg­örö­kí­tet­te a pil­la­na­tot, amint elhagy­ja a buda­pes­ti Szent Lász­ló Kór­há­zat. Közöl­te, imád­sá­gos sze­re­tet­tel gon­dol az egész­ség­ügyi intéz­mény min­den egyes mun­ka­tár­sá­ra és azok­ra is, aki­ket a kór­ház­ban gon­doz­nak, ápolnak.

Böj­te Csa­ba hálát adott Isten­nek, hogy papír­ja van arról, misze­rint meg­gyó­gyult, de a tes­té­ben is érzi az áldott békét. Koro­na­ví­rus-teszt­je egyéb­ként egy nap­pal koráb­ban nega­tív lett. Jól érzem magam, erő­ben, egész­ség­ben jöt­tem ki a kór­ház­ból” – jelen­tet­te ki a feren­ces szer­ze­tes. Fel­idéz­te, hogy novem­ber 13-án jelent­kez­tek nála a tüne­tek, 16-án lett pozi­tív a koro­na­ví­rus-teszt­je, majd Magyar­or­szág­ra szál­lí­tot­ták kór­há­zi kezelésre.

Böj­te Csa­bát egyéb­ként fris­sen nap­vi­lá­got látott Füves­köny­ve egyik pél­dá­nyá­val vár­ták a kór­ház kapu­já­ban, a kötet­ben szá­má­ra fon­tos keresz­tény érté­ke­ket fogal­ma­zott meg.

A feren­ces szer­ze­tes meg­je­gyez­te: nem biz­tos abban, hogy ezt a köny­vet a kezé­ben tart­hat­ná, ha nincs ez a vírus. 

„A koro­na­ví­rust szid­juk, meg is érdem­li, velem se volt kesz­tyűs kéz­zel. Déván a jár­vány bezárt ben­nün­ket, ami segí­tett abban, hogy a lénye­ge­sek­re fókusz­ál­juk a dol­ga­in­kat, elmél­ked­jünk. Így szü­le­tett meg ez a könyv”

– közöl­te a Szent Ferenc Ala­pít­vány vezetője.

Csa­ba atya elmond­ta, a jár­vány szá­mos ajtót bezár ugyan az embe­rek előtt, de meg kell néz­nünk, hogy melyek azok az iga­zán lénye­ges, fon­tos dol­gok, ame­lyek meg­ha­tá­roz­nak ben­nün­ket. „Csa­lád, elmé­lyü­lés, rend­csi­ná­lás” – sorol­ta a feren­ces szerzetes.

For­rás: Kro​ni​ka​on​line​.hu