Hírek Elszakított területi hirek Böj­te Csa­ba: A gonosz­ság és a vírus nem térít­het le a sze­re­tet útjáról

Böj­te Csa­ba: A gonosz­ság és a vírus nem térít­het le a sze­re­tet útjáról

JÉZUS GYÓGYÍTÓ ORVOS, NEM PEDIG ÍTÉLŐ BÍRÓ

Nagy­pén­te­ken Böj­te Csa­ba arra emlé­kez­tet, hogy rossz­aka­rók, sötét lel­kü­le­tű embe­rek is jár­nak közöt­tünk. A feren­ces szer­ze­tes sze­rint a keresz­té­nyek­nek Jézus Júdás­sal szem­ben tanú­sí­tott maga­tar­tá­sá­ról kell pél­dát ven­ni­ük az áru­lók­kal, ugyan­ak­kor a koro­na­ví­rus­sal kap­cso­lat­ban is.

Böj­te Csa­ba három pont­ban fog­lal­ta össze a hely­ze­tet. Egy­részt nem sza­bad hagy­ni, hogy a gonosz­ság vagy a vírus a sze­re­tet útjá­ról leté­rít­sen. – A gonosz lélek­nek nincs keze, nyel­ve, ő azt akar­ja, hogy mi egy­más­nak essünk, és egy­mást kímé­let­le­nül támad­va, gonosz tet­te­ink­kel hir­des­sük, hogy ezen a föl­dön a gyű­lö­let az úr, és bár­mit is mond Jézus Krisz­tus, itt nincs remény! Jézust a sze­re­tet meg­vé­di a fer­tő­zés­től – mondta.

Másod­szor kitért arra, hogy a Meg­vál­tó a vég­ső­kig meg­ér­tés­sel for­dult az őt eláru­ló felé, hiszen az utol­só vacso­ra köz­ben – mikor Júdás már meg­kap­ta a bérét az áru­lá­sá­ért – meg­mos­ta az ő lábát is a töb­bi apos­to­lé­val együtt. Böj­te Csa­ba sze­rint azért, mert Jézus gyó­gyí­tó orvos, nem pedig íté­lő bíró. Mind­er­ről pél­dát véve nekünk sem csu­pán meg­bo­csá­ta­nunk kell áru­ló­ink­nak, hanem segí­te­ni is, hogy tisz­tán éljék tovább éle­tü­ket – vall­ja a feren­ces szerzetes.

Böj­te Csa­ba emlé­kez­tet arra is, hogy nincs igaz­sá­gos vagy meg­ér­de­melt áru­lás
Fotó: Török Brigitta

Júdás a saját sze­re­pét tel­je­sí­tet­te be az embe­ri­ség üdv­tör­té­ne­té­ben, ame­lyet Jézus elfo­ga­dott. – Milyen jó len­ne tanul­ni Mes­te­rünk­től – mond­ta a har­ma­dik pont­ban Böj­te Csa­ba, aki úgy véli, Jézus ma sem ítél el sen­kit, csu­pán azzal a kér­dés­sel for­dul elénk, amellyel Péter­hez: „Test­vé­rem, sze­retsz te engem?”

Böj­te Csa­ba sze­rint Jézus gyó­gyí­tó orvos, nem pedig íté­lő bíró
Fotó: Török Brigitta

Böj­te Csa­ba a nagy­pén­te­ki üze­ne­té­ben emlé­kez­te­tett arra is, hogy nincs igaz­sá­gos vagy meg­ér­de­melt áru­lás, mert mind­ez bűn, éppen ezért azt java­sol­ta, hogy „min­den sérel­met, bosszú­vá­gyat, hara­got seper­jünk ki az éle­tünk­ből, és lép­jünk rá az irgal­mas sze­re­tet útjá­ra”. Továb­bá arra figyel­mez­te­tett, hogy a jelen­le­gi jár­vány­hely­zet­ben nem a pánik­ra, hanem a lel­ki épü­lés­re, a befe­lé for­du­lás­ra kell össz­pon­to­sí­ta­ni. – Keres­sük a csen­det és a magányt, ahol meg­szó­lít­hat ben­nün­ket az Isten, ahol meg­hall­hat­juk Terem­tőnk sza­vát – javasolta.

Kiemelt fotó: Török Brigitta

For­rás: Magyar Nemzet