Hírek Amerikai hirek Boj­kott indult az ame­ri­kai jobb­ol­dal véle­mény­ve­zé­re ellen

Boj­kott indult az ame­ri­kai jobb­ol­dal véle­mény­ve­zé­re ellen

A józan ész men­tén érvelt és kri­ti­zál­ni mer­te a Black Lives Mat­tert, vála­szul sor­ra hagy­ják ott az óri­ás­cé­ges hir­de­tők Tuc­ker Carl­son Fox News-os köz­éle­ti talk­show­ját – ami nem mel­les­leg a leg­né­zet­tebb az Egye­sült Álla­mok­ban – írja a Man­di­ner.  A lap sze­rint nincs olyan ame­ri­kai tévé­né­ző, aki ne hal­lott vol­na Tuc­ker Carl­son­ról. Adott a Fox News nevű tévé­csa­tor­na, ami immár tizen­nyolc éve a leg­né­zet­teb­bek közé tar­to­zik az Egye­sült Álla­mok­ban. Adott a főmű­sor­idő. És adott a főmű­sor­időn belül a Tuc­ker Carl­son Tonight nevű talk­show, amit átla­go­san egy fél Magyar­or­szág­nyi néző­kö­zön­ség követ min­den nap, ami­vel mel­les­leg lis­ta­ve­ze­tő a tengerentúlon.

Az ame­ri­kai média­vi­szo­nyo­kat leg­alább egy kicsit is isme­rők jól tud­ják, hogy a Fox News egy kon­zer­va­tív beál­lí­tott­sá­gú csa­tor­na, ami álta­lá­ban barát­sá­gos szo­kott len­ni a repub­li­ká­nus poli­ti­ku­sok­kal, míg a bal­ol­da­li poli­ti­ku­sok­kal, moz­gal­mak­kal viszont jel­lem­ző­en kemé­nyen kri­ti­ku­san bánik. A kon­zer­va­tív Fox News ter­mé­sze­te­sen nem ültet­het olyan arcot a főmű­sor­idő­ben futó beszél­ge­tés show műsor­ve­ze­tői szé­ké­be, aki ellen­szen­ves len­ne a csa­tor­na idős/republikánus néző­i­nek, így került a kép­be Carl­son, aki más foxos műso­rok mel­lett koráb­ban a CNN-nél is kipró­bál­ta magát – írják.

A Tuc­ker Carl­son Tonight 2016-ban indult el, azóta pedig a leg­né­zet­teb­bek közé emel­ke­dett. Carl­son esti meg­mon­dá­sa­i­ra – amik közel sem csak és kizá­ró­lag az ame­ri­kai bal­ol­dal viselt dol­ga­i­ra vonat­koz­nak –, vagy éppen a meg­hí­vott ven­dé­gek­re azért álta­lá­ban a tel­jes ame­ri­kai média fel szok­ta kap­ni a fejét.

Az talán sen­ki­nek sem meg­le­pő, hogy nap­ja­ink sér­tett kisebb­sé­gi cso­port­ja­i­nak hiper­ér­zé­keny­sé­ge által meg­ha­tá­ro­zott ame­ri­kai köz­éle­té­ben egy­ál­ta­lán nem nehéz olyan ven­dé­ge­ket meg­szó­lal­tat­ni vagy olya­no­kat mon­da­ni egy kon­zer­va­tív tévé­mű­sor­ban, ami­ből aztán rög­vest világ­ra­szó­ló bot­rány kere­ke­dik a médi­á­ban. És akkor meg is érkez­tünk a Carl­son körü­li mos­ta­ni bal­hé kiin­du­ló­pont­já­hoz. Tuc­ker Carl­son azt mer­te ugyan­is mon­da­ni a Georg Floyd halá­lát köve­tő tün­te­té­sek kap­csán, hogy azok nem egé­szen a feke­ték éle­té­ről szólnak.

Nagyon sok min­den­ről szól­hat­nak ebben a pil­la­nat­ban, de biz­tos, hogy nem a feke­ték éle­té­ről, és ezt ne felejt­sék el, ami­kor eljön­nek önö­kért. És ha így hala­dunk tovább, el is fog­nak jönni

– mond­ta egy adás­ban a műsorvezető.

Egy koráb­bi gon­do­lat­me­ne­té­ben pedig azt fej­tet­te ki: ha a demok­ra­ta veze­tők iga­zán érde­kel­tek vol­ná­nak a feke­ték éle­té­nek meg­men­té­sé­ben – és annak kel­le­ne len­ni­ük! –, nem néz­né­nek át afö­lött, hogy min­den évben fia­tal feke­ték ezre­it ölik meg a városaikban.

Ha iga­zán segí­te­ni akar­ná­nak, olyan biz­ton­sá­gos­sá ten­nék a feke­ték lak­ta város­ré­sze­ket, mint a sajátjaikat!

– mond­ta. A Georg Floyd halá­lát köve­tő­en egy­ön­te­tű­en feke­té­be boru­ló woke („fel­éb­redt”) nagy­vál­la­la­ti Twit­ter-fió­kok vilá­gát isme­rők pedig sej­tik, mi követ­ke­zett Tuc­ker Carl­son meg­mon­dá­sát köve­tő­en: a szpon­zo­rok nagyon dühö­sek let­tek, hiszen a műsor­ban elhang­zott üze­ne­tek nem egyez­tet­he­tők össze az éppen aktu­á­lis mar­ke­ting­stra­té­gi­á­val. Úgy­hogy a hir­de­tők egy része fakép­nél hagy­ta a Tuc­ker Carl­son Tonightot.

Nem hir­de­tünk abban a műsor­ban, és nem fogunk a jövő­ben sem. Visz­lát, Tuc­ker Carlson

– írta a Twit­te­ren a tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós cég vezérigazgatója.

Ez nem az első ilyen alka­lom. Carl­son 2018 végén azt mond­ta az egyik adás­ban, hogy a beván­dor­lók miatt lett az Egye­sült Álla­mok „sze­gé­nyebb, mocs­ko­sabb és meg­osz­tot­tabb”. A válasz? Nincs több Pep­si-rek­lám a Tuc­ker Carl­son Tonight alatt. 2019 szep­tem­be­ré­ig mint­egy ötven hir­de­tő jelen­tet­te be nyil­vá­no­san, hogy töb­bet nem rek­lá­moz a hét­köz­nap estén­ként sugár­zott talk-show ide­je alatt. Iro­ni­kus, hogy 2018 és 2019 között majd­nem a két­sze­re­sé­re nőtt egy har­minc­má­sod­per­ces rek­lám­blokk ára Carl­son műso­ra alatt – per­sze ezek nem azok az össze­gek, ami­ket egy Super Bowl alat­ti szpo­tért kell kicsen­get­ni­ük a hir­de­tők­nek. Az adat min­den­eset­re beszé­des. Carl­son min­den­eset­re nem las­sít a Black Lives Mat­ter kritizálásában.

A Black Lives Mat­ter ma gya­kor­la­ti­lag tel­jes védett­sé­get élvez a kri­ti­kák­kal szem­ben. Ez pél­da nél­kü­li az ame­ri­kai poli­ti­kai moz­gal­mak tör­té­ne­té­ben. De a Black Lives Mat­ter még ennél is erő­sebb: egy­ma­ga tel­je­sen átala­kí­tot­ta erköl­cse­ink kereteit

– mond­ta a műsorvezető.

Igen, a feke­ték éle­te szá­mít ez egy tény, és nincs olyan ren­des ember, aki vitat­ná ezt, mert igaz. Pon­to­san azért igaz, mert min­den élet számít

– tet­te hoz­zá. Elmond­ta: mind­annyi­an embe­ri lények vagyunk, és mind­annyi­unk­nak van lelke.

A bőr­szín nem releváns

– osz­tot­ta meg újabb gon­do­la­ta­it Tuc­ker Carl­son néhány nap­pal ezelőtt. De a Black Lives Mat­ter­nek köszön­he­tő­en ezt már nem lehet han­go­san kimon­da­ni. Min­den ember alap­ve­tő egyen­lő­sé­gét hang­sú­lyoz­ni most már gyű­lö­let­be­széd­nek szá­mít. Embe­re­ket lehet ezért kirúg­ni. Sokak­kal meg­tör­tént már.”

A lap azt írja: Tuc­ker Carl­son­ra való­szí­nű­leg, egy­elő­re nem a kirú­gás vár. A műsor­ve­ze­tőt jó eséllyel nem némít­ják el a woke hir­de­tők, de az min­den­kép­pen elgon­dol­kod­ta­tó (de talán kevés­sé meg­le­pő), hogy fen­ti üze­ne­tei ma már fel­vál­lal­ha­tat­la­nok az emlí­tett glo­bá­lis vál­la­la­tok számára.

For­rás: Man­di­ner / Fotó: YouTube