Hírek Vélemények/Publicisztikák Bogár Lász­ló: Az Euró­pai Par­la­ment egy jako­bi­nus ter­ror­gé­pe­zet­té vált

Bogár Lász­ló: Az Euró­pai Par­la­ment egy jako­bi­nus ter­ror­gé­pe­zet­té vált

Az Euró­pai Par­la­ment­ben ülők diszk­rét „fel­vá­sár­lá­sá­val” egy vég­te­len hatal­mi esz­ka­lá­ci­ó­ra képes ter­ror­gé­pe­zet­té ala­kít­ha­tó át ez a súly­ta­lan és érdek­te­len sóhi­va­tal, egy­szer­re jut­nak pénz­hez és presz­tízs­hez az ott ülők – mond­ta Bogár Lász­ló a Gon­do­lá­nak adott interjúban.

Bogár Lász­ló köz­gaz­dász pro­fesszor a Gon­do­lá­nak adott inter­jú­ban kifej­tet­te: az Euró­pai Par­la­ment intéz­mé­nyét azért hoz­ták lét­re, mert szük­ség volt egy „közön­ség­szol­gá­lat­ra”, vagy talán inkább „PR-fel­ada­to­kat” ellá­tó üze­mel­te­tés­tech­ni­kai rész­leg­re, amely egy sajá­tos vita­klub­ként szé­les­kö­rű nyil­vá­nos­sá­got ad azok­nak a nagy hord­ere­jű stra­té­gi­ai dön­té­sek­nek, ame­lye­ket az Euró­pai Tanács meg­hoz­ni készül. 

Bogár László: Az Európai Parlament egy jakobinus terrorgépezetté vált

A köz­gaz­dász sze­rint ennek az intéz­mény­nek sem­mi köze a hatal­mi gépe­zet­hez, egy ebből a szem­pont­ból tel­je­sen súly­ta­lan neut­rá­lis rész­leg­ről van szó, amely­nek azon­ban vég­ze­tes téve­dés­ként az Euró­pai Par­la­ment nevet adták, talán azért, mert az egyes nem­ze­ti par­la­men­tek dele­gál­hat­tak tago­kat ebbe az intéz­mény­be – mond­ta el véle­mé­nyét a Bogár László.

Hoz­zá­tet­te: szer­ve­zet­szo­cio­ló­gi­ai, szer­ve­zet-lélek­ta­ni szem­pont­ból azon­ban nem meg­le­pő, hogy mivel sen­ki sem sze­re­ti, ha egy súly­ta­lan sóhi­va­tal­ban tevé­keny­ke­dik, így már a het­ve­nes, nyolc­va­nas évek során meg­mu­tat­koz­tak bizo­nyos önál­ló­so­dá­si törek­vé­sek. Eze­ket ala­poz­ta meg egy alat­to­mo­san meg­konst­ru­ált foga­lom, a demok­ra­ti­kus deficit. 

Ez a mér­ge­zett foga­lom arra utalt, hogy az Euró­pai Par­la­ment­nek „saj­nos” nin­cse­nek olyan ellen­őr­ző jogo­sít­vá­nyai, mint a nem­ze­ti par­la­men­tek a nem­ze­ti kor­má­nyok­kal szem­ben, és ez állan­dó demok­ra­ti­kus defi­ci­tet hoz lét­re. A logi­ka azt sugall­ta, hogy ez ugyan most így van, de min­dent meg kell ten­ni, hogy ez a defi­cit meg­szűn­jön, vagy­is az Euró­pai Par­la­ment­nek is tel­jes körű ellen­őr­ző jogo­sít­vá­nyai legye­nek az Euró­pai Taná­csot és az Euró­pai Bizott­sá­got illetően.

Bogár Lász­ló arra is rámu­ta­tott, hogy az integ­rá­ció, mint a neve is mutat­ja, nem nem­zet, hanem nem­ze­tek önkén­tes együtt­mű­kö­dé­se, ahol az együtt­mű­kö­dés milyen­sé­gét és mér­té­két kizá­ró­lag a nem­ze­tek kor­mány­fő­i­nek kon­szen­zu­sa hatá­roz­hat­ja meg.

– A vilá­got és ben­ne Euró­pát is irá­nyí­tó erők arra is rájöt­tek, hogy az Euró­pai Par­la­ment­ben ülők diszk­rét fel­vá­sár­lá­sá­val egy vég­te­len hatal­mi esz­ka­lá­ci­ó­ra képes ter­ror­gé­pe­zet­té ala­kít­ha­tó át ez a súly­ta­lan és érdek­te­len sóhi­va­tal, vagy­is egy­szer­re jut­nak pénz­hez és presz­tízs­hez az ott ülők, így e ket­tős ösz­tön­ző erő hat­ni fog. És hatott is! –  szö­gez­te le a köz­gaz­dász, aki szerint 

mára az Euró­pai Par­la­ment egy glo­bá­lis köz­pont­ból táv­irá­nyí­tott jako­bi­nus ter­ror­gé­pe­zet­té vált, amely lénye­gé­ben min­dent kész­sé­ge­sen legyárt glo­bá­lis megbízóinak.

– Ezzel rész­ben tel­je­sí­ti a gaz­da uta­sí­tá­sa­it, amit az érzé­kel­he­tő módon meg­há­lál, más­részt ezek­kel az akci­ó­i­val tovább növe­li szer­ve­zet­ha­tal­mi súlyát, rész­ben az Euró­pai Tanáccsal, de főként köz­vet­le­nül az Euró­pai Bizott­ság­gal szem­ben – mond­ta a Gon­do­lá­nak Bogár, aki arról is beszélt: a most zaj­ló évszá­zad végé­re talán egy­ér­tel­mű­vé válik, hogy 

mind az embe­ri­ség, mind a demok­rá­cia fogal­mai üres konst­ruk­ci­ók, önké­nye­sen hasz­nált fogal­mak, ame­lyek szó sze­rint sem­mit mon­dók, hiszen sem­mit nem mon­da­nak arról, hogy mit is kel­le­ne lát­nunk e fogal­mak tartalmaként.

A demok­rá­cia mint foga­lom az antik görög kul­tú­rá­ban szü­le­tett, de a kor­szak gon­dol­ko­dói már akkor is hamis és dege­ne­ra­tív beren­dez­ke­dés­nek tar­tot­ták, ahol a nép csak hivat­ko­zá­si alap az egy­más­sal vetél­ke­dő oli­gar­chi­kus cso­por­tok konfliktusaiban.

Borí­tó­kép: MTVA

For­rás: magyar​nem​zet​.hu