Hírek Amerikai hirek Bizo­nyí­ték van rá, hogy a Face­book meg­vá­sá­rol­ta Joe Biden győ­zel­mét a 2020-as választásokon

Bizo­nyí­ték van rá, hogy a Face­book meg­vá­sá­rol­ta Joe Biden győ­zel­mét a 2020-as választásokon

Egy friss tanul­mány sze­rint a Face­book ala­pí­tó­ja, Mark Zuc­ker­berg az álta­la lét­re­ho­zott non­pro­fit vál­la­la­to­kon keresz­tül több száz­mil­lió dol­lárt jut­ta­tott el kulcs­fon­tos­sá­gú álla­mok­ban lévő megyei és váro­si válasz­tá­si iro­dák szá­má­ra annak érde­ké­ben, hogy Joe Biden‑t és a demok­ra­tá­kat segít­se győ­ze­lem­hez. Az elem­zés szá­mos bizo­nyí­té­kot mutat be arról, hogy milyen mód­sze­rek­kel és milyen jogi kis­ka­pu­kat kihasz­nál­va tud­ta a Face­book a demok­ra­ták javá­ra bil­len­te­ni a 2020-as elnö­ki válasz­tá­so­kat az Egye­sült Álla­mok­ba. Mind­ez intő jel, hiszen a közös­sé­gi-oldal jól lát­ha­tó­an min­dent meg­tesz annak érde­ké­ben, hogy nem csak Ame­ri­ká­ban, hanem szer­te a vilá­gon olyan pár­to­kat és poli­ti­ku­so­kat jut­tas­sa­nak hata­lom­ra, akik szá­muk­ra a leg­ked­ve­zőb­bek. Elmond­ha­tó az is, hogy a Face­book egy­ér­tel­mű­en a bal­ol­da­li indu­ló­kat támo­gat­ja, miköz­ben a kon­zer­va­tív jobb­ol­da­li han­go­kat nem csak az inter­ne­ten, hanem a válasz­tá­sok során is pró­bál­ják elnyomni.

Válasz­tá­si iro­dá­kat fize­tett le Zuc­ker­berg, gya­kor­la­ti­lag elcsal­ta a választásokat

A Face­book­nak hosszú múlt­ja van a jobb­ol­da­li véle­mé­nyek cen­zú­rá­zá­sá­ban, és szám­ta­lan­szor fel­me­rült már annak a gya­nú­ja is, hogy köz­ve­tett vagy köz­vet­len módon meg­pró­bál­nak bele­szól­ni szu­ve­rén orszá­gok válasz­tá­sa­i­ba, hogy a szá­muk­ra leg­al­kal­ma­sabb jelöl­tet segít­sék hata­lom­hoz. Most viszont mind­er­re kéz­zel fog­ha­tó bizo­nyí­ték is van.

A The Fede­ra­list nem­rég tett köz­zé egy tanul­mányt, amely­ben töb­bek között kide­rí­tet­ték, hogy Mark Zuc­ker­berg cége több száz­mil­lió dol­lárt adott olyan álnon­pro­fit szer­ve­ze­tek­nek, ame­lye­ken keresz­tül a 2020-as ame­ri­kai válasz­tá­sok során hata­lom­ra jut­tat­ták a demok­ra­tá­kat és Joe Bident. A Face­book a támo­ga­tá­sok­kal olyan kulcs­fon­tos­sá­gú álla­mo­kat cél­zott meg, ahol szo­ros volt a ver­seny a demok­ra­ták és a repub­li­ká­nu­sok között, vagy­is hatal­mas sze­re­pet ját­szot­tak abban, hogy az ő jelölt­jük irá­nyá­ba moz­dul­jon el a mér­leg nyelve.

A kuta­tás ered­mé­nye alap­ján a Face­book mani­pu­lá­ci­ó­ja járult hoz­zá ahhoz, hogy Biden rend­kí­vül szo­ros ver­seny­ben, 12 ezer sza­va­zat­tal nyer­jen Geor­gia állam­ban, vala­mint 10 ezer sza­va­zat­tal Ari­zo­ná­ban. A közös­sé­gi óri­ás által alkal­ma­zott mód­szer nem tar­to­zik bele a hagyo­má­nyos lob­bi­zás­ba, a szak­ér­tők sze­rint ZUCKERBERG JOGI KISKAPUK SEGÍTSÉGÉVEL „VÁSÁROLTA MEG” A 2020-AS AMERIKAI VÁLASZTÁSOKAT.

A tanul­mányt jegy­ző Wil­li­am Doy­le és csa­pa­ta úgy gon­dol­ja, hogy a 2020-as válasz­tás min­den koráb­bi­tól elté­rő volt, hiszen a Face­book pri­vát támo­ga­tá­sok útján olyan szer­ve­ze­te­ket cél­zott meg, ame­lyek­nek köz­vet­len sze­re­pe volt a válasz­tá­sok lebo­nyo­lí­tá­sá­ban. Mark Zuc­ker­berg össze­sen 419 mil­lió dol­lárt adott két, álta­la lét­re­ho­zott non­pro­fit vál­la­lat­nak, a The Cen­ter for Tech­no­logy and Civic Lifen­ak (CTCL) és a The Cen­ter for Elec­ti­on Inno­va­ti­on and Rese­arch-nek (CEIR), ame­lyek eze­ket a for­rá­so­kat utá­na továb­bí­tot­tak a válasz­tá­si irodának.

Emel­lett a Face­book fon­tos ada­to­kat és infor­má­ci­ó­kat is meg­osz­tott a demok­ra­ták­kal, ennek köszön­he­tő­en pedig olyan tér­sé­gek­re tud­ták fókusz­ál­ni a kam­pányt, ame­lyek­ben szo­ros volt a ver­seny. A tanul­mány sze­rint a közös­sé­gi oldal a non­pro­fit cége­ken keresz­tül úgy­ne­ve­zett „sza­va­za­ti útmu­ta­tó­kat” is fize­tett. Ezek­nek az embe­rek­nek az volt a mun­ká­juk, hogy a sza­va­zó­he­lyi­ség­nél vála­szol­ják meg az embe­rek kér­dé­se­it és figyel­je­nek arra, hogy a demok­ra­ta sza­va­zók nehogy vélet­le­nül érvény­te­len sza­va­za­tot adja­nak le.

A Face­book által fize­tett akti­vis­ták segí­tet­tek a demok­ra­ta sza­va­zók moz­gó­sí­tá­sá­ban FORRÁS: ELTER KÁROLY

A CTCL és a CEIR segít­sé­gé­vel a Face­book kulcs­fon­tos­sá­gú kör­ze­tek­ben segí­tett a moz­gó­sí­tás­ban is. Ezt a tevé­keny­sé­get azzal magya­ráz­ták, hogy az önkén­te­se­ik pusz­tán a koro­na­ví­rus-jár­vány okoz­ta nehéz­sé­gek miatt segí­te­nek a sza­va­zók­nak. A való­di cél viszont az volt, hogy minél több demok­ra­ta sza­va­zót vigye­nek az urnák elé. 

A CTCL EMELLETT KOMOLY KÖZÖSSÉGI-MÉDIA KAMPÁNYT IS FOLYTATOTT A LEVELES SZAVAZÁS MELLETT IS, AMELYHEZ INFLUENCEREKET IS FIZETTEK.

A The Fede­ra­list sze­rint a Face­book által a non­pro­fit szer­ve­ze­te­ken keresz­tül a válasz­tá­si iro­dák szá­má­ra nyúj­tott pénz­ügyi támo­ga­tás abban is előnyt biz­to­sí­tott, hogy azok meg­hosszab­bí­tot­ták a leve­les sza­va­za­tok leadá­sá­nak határ­ide­jét. A tanul­mány arra a követ­kez­te­tés­re jutott, hogy ennek fő oka az volt, hogy így az akti­vis­ták­nak elég ide­je volt arra, hogy a hibá­san kitöl­tött (pl. elfe­lej­tett alá­írás) sza­va­zó­la­po­kat ki tud­ják javít­tat­ni a tulajdonossal.

EMELLETT A KUTATÁS FELFEDEZTE AZT IS, HOGY A CTCL ILLEGÁLISAN KIHELYEZETT, ELLENŐRZÉS NÉLKÜLI URNÁKAT IS HASZNÁLT A LEVELES SZAVAZATOK BEGYŰJTÉSÉRE.

A CTLC 25 alka­lom­mal fize­tett ki 1 mil­lió dol­lá­ros vagy annál nagyobb össze­get váro­si és megyei sza­va­zó­iro­dák­nak töb­bek között Ari­zo­na, Geor­gia, Michi­gan, Észak-Karo­li­na, Penn­syl­va­nia, Texas és Vir­gi­na álla­mok­ban. A 25 szpon­zo­rált állam közül végül 23-ban nyert Joe Biden. Texas állás­ban is az volt tapasz­tal­ha­tó, hogy azo­kat a kör­ze­te­ket nyer­ték meg a demok­ra­ták, aho­vá a leg­több pénzt jut­tat­ta a Face­book a Zuc­ker­berg által lét­re­ho­zott non­pro­fit vál­la­la­to­kon keresztül.

A tanul­mány meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a Face­book elké­pesz­tő pénz­össze­gek moz­ga­tá­sá­val 2020-ban egy árnyék válasz­tá­si-rend­szert hozott lét­re, amely szisz­te­ma­ti­ku­san a demok­ra­ta pár­tot pró­bál­ta meg előny­be jut­tat­ni a repub­li­ká­nu­sok­kal szem­ben. Nem ez az első eset, hogy vizs­gá­lat indul Zuc­ker­berg ellen a 2020-as válasz­tá­sok befo­lyá­so­lá­sa miatt.

WISCONSIN ÁLLAMBAN VIZSGÁLATOT RENDELTEK EL ZUCKERBERG ÉS FELESÉGE ELLEN, AKIK ÖT VÁROSBAN IS BELESZÓLHATTAK A VÁLASZTÁSOK VÉGKIMENETELÉBEN.

Geor­gia állam­ban pedig a Foun­da­ti­on for Govern­ment Accoun­ta­bi­lity elem­zé­se buk­kant arra, hogy a Face­book ala­pí­tó­ja 29 mil­lió dol­lárt jut­ta­tott el olyan megyék­nek, ahol aztán később Biden lett a győz­tes. Zuc­ker­berg szó­vi­vő­je, Ben LaBolt elis­mer­te, hogy a Face­book ala­pí­tó­ja 350 mil­lió dol­lárt adott a CTCL-nek és továb­bi 69,5 mil­lió dol­lárt a CEIR-nek, sze­rin­te viszont ez nem kife­je­zet­ten a demok­ra­ták támo­ga­tá­sá­ra ment.

A világ leg­na­gyobb cen­zo­ra a Face­book, folya­ma­to­san elnyom­ják a jobb­ol­da­li véleményeket

Koráb­ban az Ori­go is beszá­molt róla, hogy egy a Face­book-mode­rá­to­rok közé beépült fér­fi tit­kos vide­ó­fel­vé­te­lek­kel bizo­nyí­tot­ta, hogy a mode­rá­to­rok min­den elé­jük kerü­lő kon­zer­va­tív bejegy­zést cen­zú­ráz­nak, míg a bal­ol­da­li tar­tal­ma­kat, akkor sem, ha azok közös­sé­gi alap­el­ve­ket sér­te­nek. Így tör­tén­he­tett meg az, hogy a közös­sé­gi-oldal akkor is töröl­te a Donald Trum­pot támo­ga­tó bejegy­zé­se­ket, ha azok egyéb­ként sem­mi­lyen közös­sé­gi irány­el­vet sem sértettek.

Az egyik mode­rá­tort arról kér­dez­ték a rej­tett kame­rás fel­vé­te­len, hogy törli‑e az összes kon­zer­va­tív tar­tal­mat, ami elé kerül, mire azt felel­te: Igen! Lesz*rom, én tör­löm őket. Ugyan­ez a mode­rá­tor a fel­hasz­ná­lói fel­té­te­le­ket sér­tő Trump-elle­nes bejegy­zé­sek­kel kap­cso­lat­ban elmond­ta, hogy „azo­kat bár töröl­nie kel­le­ne, de ő fent hagy­ja őket.”

A tit­kos fel­vé­te­lek között akad egy olyan is, amely sze­rint a mode­rá­to­rok túl­nyo­mó több­sé­ge az összes Make Ame­ri­ca Gre­at Aga­in (MAGA) sap­kás képet tör­li. Ha vala­ki MAGA sap­kát visel, azt ter­ro­riz­mu­sért tör­löm. Azt hiszem a töb­bi­ek is ezt csi­nál­ják – hall­hat­juk Lara Kon­ta­kos Face­book-mode­rá­tort a fel­vé­te­len.

Nem csak kül­föl­dön, hanem Magyar­or­szá­gon is sok­szor elő­for­dul, hogy a Face­book a jobb­ol­da­li, kon­zer­va­tív gon­do­la­to­kat cen­zú­ráz­za, gyak­ran min­den­fé­le magya­rá­zat nél­kül. A napok­ban pél­dá­ul Bohár Dáni­el közös­sé­gi olda­lát til­tot­ták le, ezért újat kel­lett lét­re­hoz­nia. Koráb­ban már volt arra is pél­da, hogy az Alap­jo­go­kért Köz­pont egyik vide­ó­ját til­tot­ták le.

Face­book cen­zú­ra FORRÁS: SHUTTERSTOCK

Elő­for­dult az is, hogy az Ori­go hir­de­té­se­it is gya­kor­la­ti­lag elle­he­tet­le­ní­tet­te a Face­book. 2019-ben az euró­pai par­la­men­ti válasz­tá­sok előtt lapunk a hir­de­té­sek terü­le­tén tapasz­talt a koráb­bi­nál sok­kal jelen­tő­sebb és gát­lás­ta­la­nabb cen­zú­rát. Akkor azt tör­tént, hogy saját cik­ke­in­ket nem tud­tuk hir­det­ni, vagy­is tud­tuk, kivé­ve a poli­ti­kai tar­tal­mú­a­kat, ame­lyek éppen az embe­rek tájé­ko­zó­dá­sát segí­tet­ték volna.

A VÁLASZTÁS HETÉBEN A FACEBOOK ÉREZHETŐEN MINDENT ELKÖVETETT, HOGY MEGAKADÁLYOZZA, HOGY AZ ORIGO HIRDETHESSEN.

Sem a jogi, sem a gaz­da­sá­gi raci­o­na­li­tás nem érde­kel­te a Face­boo­kot, csak az, hogy szin­te kizá­ró­lag a bal­ol­da­li pro­pa­gan­da jus­son el a válasz­tók­hoz. Hiszen infor­má­ci­ónk sze­rint a töb­bi, nem bal­ol­da­li médi­um is csak rend­kí­vü­li nehéz­sé­gek árán tudott hirdetni.

For­rás: ori​go​.hu