Hírek Amerikai hirek Bide­nék rekord nagy­sá­gú adó­eme­lés­re készülnek

Bide­nék rekord nagy­sá­gú adó­eme­lés­re készülnek

Nem kell fél­ni, nem fog fáj­ni – Bide­nék rekord nagy­sá­gú adó­eme­lés­re készül­nek – Kell a pénz a “szo­ci­á­lis” programra

Gyur­csány­hoz hason­ló­an az ame­ri­kai demok­ra­ták is így nyug­tat­gat­hat­nák válasz­tó­i­kat: nem kell fél­ni, nem fog fáj­ni. Az ame­ri­kai kép­vi­se­lő­ház demok­ra­ta pár­ti kép­vi­se­lő­cso­port­ja ugyan­is az ame­ri­kai tör­té­ne­lem egyik leg­na­gyobb adó­eme­lé­sét java­sol­ja, hogy ebből finan­szí­roz­zák Joe Biden elnök 3500 mil­li­árd dol­lá­ros szö­vet­sé­gi szo­ci­á­lis-jólé­ti kiadá­sok­ra tett indít­vá­nyát – jelen­tet­te a Washing­ton Times című lap online kiadása.

A veze­tő ame­ri­kai jobb­ol­da­li kon­zer­va­tív poli­ti­kai napi­lap infor­má­ci­ói sze­rint a kép­vi­se­lő­ház költ­ség­ve­té­si bizott­sá­gá­nak demok­ra­ta pár­ti tag­jai 881 olda­las tör­vény­ter­ve­ze­tet dol­goz­tak ki. A ter­ve­zet egy sor olyan adó­eme­lé­si és egy­sze­ri költ­ség­ve­té­si bevé­tel­nö­ve­lő javas­la­tot tar­tal­maz, amely sze­rin­tük biz­to­sí­ta­ná Biden óri­á­si kiadá­sok­kal járó szo­ci­á­lis prog­ram­já­nak tel­jes finanszírozását.

BEINDULNA AZ ADÓPRÉS

A demok­ra­ták adó­eme­lé­si ter­vei első­sor­ban a fogyasz­tá­si és tár­sa­sá­gi adó­ne­me­ket érin­te­nék, így például

  • a dohány­ter­mé­kek jöve­dé­ki adó­já­nak emelését;
  • a tár­sa­sá­gi adó­kulcs 21 szá­za­lék­ról 26,5 szá­za­lék­ra növelését;
  • a tőke­ho­zam-jöve­de­lem­adó kul­csá­nak 20 szá­za­lék­ról 25 szá­za­lék­ra emelését;
  • a sze­mé­lyi jöve­de­lem­adó leg­fel­ső kul­csá­nak 37 szá­za­lék­ról a Donald Trump koráb­bi elnök hiva­ta­li ide­je előt­ti 39,6 szá­za­lék­ra növelését;
  • 3 szá­za­lé­kos több­let-vagyon­adó beve­ze­té­sét az 5 mil­lió dol­lá­ros jöve­del­mi szint felett;
  • vala­mint a vál­la­la­tok kül­föl­di bevé­te­lét ter­he­lő adó leg­ala­cso­nyabb kul­csá­nak 10,5 szá­za­lék­ról 16,6 szá­za­lék­ra való felemelését.

A demok­ra­ta adó­cso­ma­got tel­jes egé­szé­ben eluta­sí­tó repub­li­ká­nus kép­vi­se­lő­cso­port és a tör­vény­ter­ve­zet demok­ra­ta pár­ti bírá­lói sze­rint az adó­eme­lé­si ter­vek kudar­cot hoz­nak, mivel meg­nö­vel­nék az inf­lá­ci­ót, gúzs­ba köt­nék a gaz­da­sá­got, és fel­gyor­sí­ta­nák a vál­la­la­ti mun­ka­he­lyek kül­föld­re tele­pí­té­sét. A java­solt tár­sa­sá­gi adó­kulcs ugyan­is maga­sabb, mint szá­mos, az Egye­sült Álla­mok gaz­da­sá­gi ver­seny­tár­sá­nak szá­mí­tó kül­föl­di ország­ban, pél­dá­ul Kíná­ban is.

ELRÉMISZTŐ KÖVETKEZMÉNYEK

Az ame­ri­kai tár­sa­sá­gi adó­kulcs meg­eme­lé­se lesz Biden elnök követ­ke­ző súlyos hibája

– muta­tott rá Gro­ver Nor­quist, az adó­eme­lés ellen küz­dő “Ame­ri­ka­i­ak az Adó­re­for­mért” nevű, a repub­li­ká­nu­sok­hoz közel álló szer­ve­zet elnöke.

A tár­sa­sá­gia­dó-eme­lés csök­ken­te­ni fog­ja a bére­ket, növel­ni az ára­kat, és gyen­gí­te­ni az ame­ri­kai versenyképességet

– hang­sú­lyoz­ta Norquist.

Richard Neal mas­sa­chu­se­ttsi kép­vi­se­lő, a költ­ség­ve­té­si bizott­ság demok­ra­ta pár­ti elnö­ke azzal uta­sí­tot­ta vissza a bírá­la­to­kat, hogy az adó­eme­lé­sek­ből finan­szí­ro­zott szo­ci­á­lis-jólé­ti prog­ram intéz­ke­dé­se­i­re min­den­kép­pen szük­ség van.

MÉG ÍGY IS HIÁNYOZNA EGY CSOMÓ PÉNZ

A demok­ra­ták párt­vo­na­lak men­tén tör­té­nő sza­va­zás­sal sze­ret­nék elfo­gad­tat­ni az adó­eme­lé­si tör­vény­ter­ve­ze­tet a kép­vi­se­lő­ház­ban, majd egy külön­le­ges eljá­rá­si meg­ol­dás­sal kíván­ják “áteről­tet­ni” a sze­ná­tu­son, amellyel kike­rül­nék a repub­li­ká­nu­sok vár­ha­tó obst­ruk­ci­ós kísérleteit.

A demok­ra­ta adó­eme­lé­si ter­vek azon­ban csak rész­ben finan­szí­roz­nák Biden elnök szo­ci­á­lis prog­ram­ját, amely­ben új köz­ok­ta­tá­si és egész­ség­ügyi ellá­tá­si ele­mek, az ille­gá­lis beván­dor­lók­ra vonat­ko­zó amnesz­tia, vala­mint a klí­ma­vál­to­zás keze­lé­sét cél­zó intéz­ke­dé­sek is megtalálhatók.

A demok­ra­ták finan­szí­ro­zá­si ter­ve között sze­re­pel több tucat jöve­de­lem­adó-csök­ken­té­si lehe­tő­ség eltör­lé­se vagy kor­lá­to­zá­sa is, pél­dá­ul a Donald Trump elő­ző elnök mér­föld­kő­nek szá­mí­tó, 2017-es adó­csök­ken­té­si cso­mag­já­ban sze­rep­lő ingat­lan­adó-men­tes­sé­gek szá­má­nak csökkentése.

A FEDŐNÉV: EMBERI ERŐFORRÁS ÉS INFRASTRUKTÚRA

A Washing­ton Times rámu­ta­tott: a kép­vi­se­lő­há­zi demok­ra­ták “embe­ri erő­for­rás és inf­ra­struk­tú­ra” néven igye­kez­nek elad­ni a köl­te­ke­zé­si prog­ra­mot a sza­va­zók­nak, mivel sze­rin­tük a cso­mag kiegé­szí­ti azt az 1200 mil­li­árd dol­lá­ros, két­pár­ti támo­ga­tá­sú inf­ra­struk­tú­ra­fej­lesz­té­si tör­vény­ja­vas­la­tot, amely az utak, hidak és repü­lő­te­rek épí­té­sét szor­gal­maz­za. A sze­ná­tus ezt a tör­vény­ja­vas­la­tot augusz­tus­ban fogad­ta el, és vég­ső elfo­ga­dás­ra már vissza­küld­te a kép­vi­se­lő­ház­nak, de annak elnö­ke, Nancy Pel­o­si kali­for­ni­ai demok­ra­ta pár­ti kép­vi­se­lő össze­kap­csol­ta a két fen­ti ter­ve­ze­tet, és azelőtt sze­ret­ne elő­re­lé­pést elér­ni a 3500 mil­li­árd dol­lá­ros szö­vet­sé­gi szo­ci­á­lis-jólé­ti prog­ram tör­vény­ter­ve­ze­té­nek elfo­ga­dá­sá­val, mielőtt újra a kép­vi­se­lő­ház napi­rend­jé­re tűzi az inf­ra­struk­tú­ra­fej­lesz­té­si törvényjavaslatot.

A demok­ra­ta pár­ton belü­li szél­ső­bal­ol­da­li és mér­sé­kelt frak­ci­ók közöt­ti har­cok azon­ban a Washing­ton Times sze­rint meg­aka­dá­lyoz­hat­ják az adó­eme­lé­si tör­vény­terv elfo­ga­dá­sát. Szá­mos demok­ra­ta pár­ti kép­vi­se­lő ugyan­is nehéz újra­vá­lasz­tá­si küz­de­lem­mel néz szem­be 2022-ben, ezért az adó­eme­lés eluta­sí­tá­sá­val fenye­get, amennyi­ben nem állít­ják vissza a Trump elnök által koráb­ban kiter­jesz­tett, a tag­ál­la­mi és helyi adók csök­ken­té­sét jelen­tő prog­ra­mot. Az adó­eme­lé­si ter­ve­zet álta­lá­nos repub­li­ká­nus eluta­sí­tá­sa miatt a kér­dés­ben meg­osz­tott kép­vi­se­lő­há­zi demok­ra­ta frak­ció csak­is úgy tud­ja majd elfo­gad­ni a javas­la­tot, ha szin­te tel­jes egy­ség­ben vok­sol, és leg­fel­jebb három kép­vi­se­lő­je nem sza­vaz­za meg a tervezetet.

For­rás, fotó: MTI