Hírek Amerikai hirek Biden sze­rint Trump még min­dig veszé­lyez­te­ti az ame­ri­kai demokráciát

Biden sze­rint Trump még min­dig veszé­lyez­te­ti az ame­ri­kai demokráciát

Joe Biden elnök az ame­ri­kai demok­rá­ci­á­ra néz­ve tovább­ra is veszé­lyes­nek nevez­te előd­jét, Donald Trum­pot a capi­to­li­u­mi zavar­gá­sok első évfor­du­ló­ja alkal­má­ból a kong­resszus­ban elmon­dott csü­tör­tö­ki beszé­dé­ben. 

Tavaly janu­ár 6‑án a szö­vet­sé­gi tör­vény­ho­zás sze­ná­tu­sa éppen a demok­ra­ta pár­ti Biden győ­zel­mét készült hite­le­sí­te­ni, ami­kor tün­te­tők meg­ost­ro­mol­ták a Capi­to­li­u­mot, és össze­csap­tak az épü­let­együt­test védő rend­őrök­kel. Az össze­csa­pá­sok­ban öten éle­tü­ket vesz­tet­ték, köz­tük a biz­ton­sá­gi szol­gá­lat egyik tag­ja, és a rend­őrök közül később négyen öngyil­kos­sá­got követ­tek el. Mint­egy 140 rend­őr meg­se­be­sült. A rend­bon­tás­sal össze­füg­gés­ben leg­alább 725 ember ellen indí­tot­tak eljá­rást azóta.

Az ost­rom előtt nem sok­kal Trump beszé­det mon­dott, és több poli­ti­kus e beszéd hang­ne­mé­nek tulaj­do­ní­tot­ta a Capi­to­li­um meg­tá­ma­dá­sát. A zavar­gá­sok­ban részt­ve­vők nagy­ré­sze – miként Donald Trump is – nem ismer­te el a repub­li­ká­nus elnök válasz­tá­si vere­sé­gét, és csa­lást emle­get­ve azt köve­tel­te, hogy ne hite­le­sít­sék a válasz­tá­si eredményt.

Biden csü­tör­tö­ki beszé­dé­ben fel­hív­ta a figyel­met arra, hogy a válasz­tá­si csa­lás hamis vád­ja sokat árt­hat az ame­ri­kai jog­ál­la­mi­ság­nak, és alá­ás­hat­ja a jövő­be­ni válasz­tá­sok hitelét.

„Tör­té­nel­münk során elő­ször egy elnök nem csak elvesz­tett egy válasz­tást, hanem meg­pró­bál­ta meg­aka­dá­lyoz­ni a békés hata­lom­át­adást” – jelen­tet­te ki. Ismét elítél­te, hogy a volt elnök „órá­kig tét­le­nül néz­te a tévén a zavar­gá­so­kat”, hoz­zá­fűz­ve, hogy a zavar­gók „nem turis­ták vol­tak, hanem fel­fegy­ver­zett lázadók”.

„Tel­je­sen egy­ér­tel­mű­en el kell hatá­rol­nunk az igaz­sá­got a hazug­ság­tól. Az igaz­ság a követ­ke­ző: az elő­ző ame­ri­kai elnök hazug­sá­go­kat ter­jesz­tett a 2020-as elnök­vá­lasz­tás­ról. Tet­te ezt azért, mert több­re tart­ja a hatal­mat az elv­sze­rű­ség­nél” – szö­gez­te le Biden.

Trump „tőrt sze­gez a demok­rá­cia tor­ká­nak” – fogal­ma­zott Biden.

Az elnök után beszé­det mon­dott Kama­la Har­ris alel­nök is. Ő a tavaly janu­ár 6‑i tör­té­né­se­ket Pearl Har­bor­hoz és a 2001. szep­tem­ber 11-hez hason­lí­tot­ta. 1941 decem­be­ré­ben Japán Pearl Har­bor­nál támad­ta meg az Egye­sült Álla­mo­kat, 2001. szep­tem­ber 11-én pedig ter­ro­ris­ták intéz­tek táma­dást az Egye­sült Álla­mok ellen három helyen.

Kama­la Har­ris úgy véle­ke­dett, hogy tavaly janu­ár 6‑án „szél­ső­sé­ge­sek támad­ták meg az ország esz­mé­nye­it”. Egy­ben – téve­sen – „a világ leg­ré­geb­bi demok­rá­ci­á­já­nak” nevez­te az Egye­sült Államokat.

A Reu­ters brit hír­ügy­nök­ség és az Ipsos köz­vé­le­mény-kuta­tó inté­zet egyik fel­mé­ré­se sze­rint a repub­li­ká­nus sza­va­zók 55 szá­za­lé­ka ma is hitelt ad Trump azon állí­tá­sá­nak, hogy a válasz­tá­so­kat elcsal­ták. Több tucat­nyi bíró­ság, tag­ál­la­mi válasz­tá­si hiva­ta­lok és Trump saját volt kor­mány­za­tá­nak egyes tag­jai is eluta­sít­ják ezt. Chuck Schu­mer, a sze­ná­tus demok­ra­ta pár­ti több­sé­gé­nek veze­tő­je ezzel kap­cso­lat­ban azt mond­ta szer­dán a CBS tévé­nek: a demok­rá­cia tovább­ra is sebez­he­tő marad mind­ad­dig, amíg a repub­li­ká­nus veze­tők Trump mel­lé áll­nak hamis állí­tá­sa­i­ban. „Nem kell, hogy azo­nos ideo­ló­gi­át köves­sünk, hogy egyet­ért­sünk, ettől még tisz­tel­het­jük egy­mást, de nem lehe­tünk egy nagy hazug­ság rab­jai” – fogal­ma­zott a politikus.

Biden beszé­de után szá­mos meg­em­lé­ke­zést tar­ta­nak még a tör­vény­ho­zás­ban, de eze­ken a repub­li­ká­nus pár­ti kong­resszu­si tagok nagy része nincs jelen – jegyez­te meg a Reu­ters. Repub­li­ká­nus poli­ti­ku­sok azzal vádol­ták meg a demok­ra­tá­kat, hogy az évfor­du­lót saját poli­ti­kai cél­ja­ik­ra hasz­nál­ják fel. Mitch McCon­nell, a sze­ná­tu­si repub­li­ká­nu­sok veze­tő­je azt írta köz­le­mé­nyé­ben: „külö­nö­sen meg­le­pő, hogy a demok­ra­ta sze­ná­to­rok a zavar­gá­sok­ról szó­ló meg­em­lé­ke­zés­kor olyan erő­sza­kos tömeg­ről beszél­nek, amely le akar­ta rom­bol­ni orszá­gunk szo­ká­sa­it, tör­vé­nye­it, intéz­mé­nye­it, és ezt annak iga­zo­lá­sá­ra teszik, hogy ők maguk rom­bol­ják le orszá­gunk szo­ká­sa­it, tör­vé­nye­it, intézményeit”.

Trump a beszéd után köz­le­ményt adott ki, amely­ben azzal vádol­ta Bident, hogy az ő nevét fel­hasz­nál­va tovább akar­ja mélyí­te­ni az árkot az ame­ri­ka­i­ak között. „Ez a poli­ti­kai szín­ház nem szólt más­ról, mint hogy elte­rel­je a figyel­met (Biden) saját totá­lis kudar­ca­i­ról” – írta a volt elnök.

Trump tovább­ra is nagyon nép­sze­rű a repub­li­ká­nus sza­va­zók köré­ben. Jelen­tős befo­lyá­sa van arra, hogy a párt­ból kik indul­ja­nak az idén novem­ber 8‑án ese­dé­kes fél­idős válasz­tá­so­kon, ame­lye­ken a kong­resszu­si több­ség a tét.

For­rás: demok​ra​ta​.hu