Hírek Amerikai hirek Biden meg­ta­gad­ná Donald Trump­tól a hír­szer­zé­si információkat

Biden meg­ta­gad­ná Donald Trump­tól a hír­szer­zé­si információkat

Joe Biden ame­ri­kai elnök az ame­ri­kai CBS csa­tor­ná­nak adott pén­tek esti inter­jú­já­ban kije­len­tet­te: nem sze­ret­né, ha előd­je, Donald Trump a továb­bi­ak­ban is kap­na hír­szer­zé­si tájé­koz­ta­tó­kat. A hír­szer­zé­si infor­má­ci­ók a szo­kás­jog sze­rint a már lekö­szönt ame­ri­kai elnö­kök­nek is jár­nak. Biden min­den továb­bi nél­kül meg­ta­gad­hat­ja eze­ket Trump­tól. Az új elnök elmon­dá­sa sze­rint Trump ese­té­ben ami­att hatá­roz­na más­képp, mert

a volt elnök­nek „kiszá­mít­ha­tat­lan a viselkedése”.

– Milyen elő­nyök­kel szol­gál, ha meg­ad­juk neki eze­ket az infor­má­ci­ó­kat? Azon­kí­vül, hogy egy óvat­lan pil­la­nat­ban kiko­tyog­hat vala­mit? – fogal­ma­zott az Egye­sült Álla­mok 46. elnö­ke, aki az eddig csak rész­le­té­ben sugár­zott beszél­ge­tés során azt sem tagad­ta, hogy veszé­lyes­nek és óvat­lan­nak talál­ja Trumpot.

A CNN az üggyel kap­cso­la­to­san egyéb­ként meg­jegy­zi: a repub­li­ká­nus poli­ti­kus a hiva­tal­ból való távo­zá­sa óta egyet­len egy­szer sem kért hoz­zá­fé­rést tit­ko­sí­tott infor­má­ci­ó­hoz. A hír­szer­zé­si tájé­koz­ta­tó­kat Trump elnök­ként egyéb­ként sem napon­ta olvas­ta, hanem heten­te két-három alka­lom­mal fel­vi­lá­go­sí­tot­ták azok tar­tal­má­ról – teszi hoz­zá a libe­rá­lis hírcsatorna.

For­rás: Magyar Nemzet