Hírek Amerikai hirek Biden még job­ban eladó­sí­ta­ná az USA‑t, a repub­li­ká­nu­sok ellenállnak

Biden még job­ban eladó­sí­ta­ná az USA‑t, a repub­li­ká­nu­sok ellenállnak

Nem tud­ja garan­tál­ni, hogy az Egye­sült Álla­mok októ­ber 18‑a után is fedez­ni tud­ja az adós­sá­ga­it, amennyi­ben a repub­li­ká­nus sze­ná­to­rok nem haj­lan­dó­ak meg­sza­vaz­ni az adós­ság­pla­font meg­eme­lő kor­mány­za­ti finan­szí­ro­zá­si ter­vet – mond­ta Joe Biden ame­ri­kai elnök a Fehér Ház­ban hét­főn elmon­dott beszé­dé­ben. 

Az elnök arra figyel­mez­te­tett: az ország tör­té­ne­té­ben elő­ször az is elő­for­dul­hat, hogy nem tud­ják fedez­ni az adós­sá­gu­kat, ha a sze­ná­tus repub­li­ká­nus frak­ci­ó­já­nak veze­tő­je, Mitch McCon­nell tovább­ra is aka­dá­lyoz­za a jelen­leg 28 400 mil­li­árd dol­lá­ros adós­ság­pla­fon meg­eme­lé­sét. „A ször­nyű követ­kez­mé­nyek miatt nem aka­rom elfo­gad­ni, hogy ez legyen a vége, de hogy szavatolhatom‑e? Ha tud­nám, meg­ten­ném. De nem tudom” – fogal­ma­zott Biden.

Az elnök csü­tör­tö­kön alá­ír­ta azt a tör­vényt, amely ide­ig­le­ne­sen – decem­ber 3‑áig – biz­to­sít­ja az ame­ri­kai kor­mány­zat finan­szí­ro­zá­sát, azon­ban a jog­sza­bály nem tar­tal­maz­ta az adós­ság­pla­fon meg­eme­lé­sét. Ezt ugyan­is a repub­li­ká­nu­sok elutasították.

A kép­vi­se­lő­ház demok­ra­ta poli­ti­ku­sai szer­dán egy önál­ló tör­vény­ja­vas­la­tot ter­jesz­tet­tek elő, amely – immá­ron külön jog­sza­bály­ként – 2022 decem­be­ré­ig fel­füg­gesz­te­né az adós­ság­kor­lá­tot. Chuck Schu­mer, a sze­ná­tus demok­ra­ta frak­ci­ó­já­nak veze­tő­je akkor azt mond­ta, a tör­vény­ja­vas­la­tot a sze­ná­tus elé ter­jesz­ti, de szin­te biz­tos abban, hogy a repub­li­ká­nu­sok „blok­kol­ni fog­ják azt”. Az Egye­sült Álla­mok októ­ber folya­mán fize­tés­kép­te­len­né vál­hat a fel­hal­mo­zott óri­á­si állam­adós­sá­ga miatt, ha nem eme­lik meg vagy nem tör­lik el a szö­vet­sé­gi adósságplafont.

Janet Yel­len pénz­ügy­mi­nisz­ter a múlt héten levél­ben szó­lí­tot­ta fel a kong­resszust, hogy emel­je meg a kor­mány hitel­fel­vé­te­li kor­lát­ját. Yel­len arra figyel­mez­tet­te a tör­vény­ho­zó­kat, hogy amennyi­ben októ­ber 18-ig nem eme­lik fel az adós­ság­kor­lát szint­jét, „akkor az Egye­sült Álla­mok (…) való­szí­nű­leg pénz­ügyi vál­ság­gal és gaz­da­sá­gi recesszi­ó­val fog szembesülni”.

A demok­ra­ták sze­rint a repub­li­ká­nu­sok „vak­me­rő és veszé­lyes” poli­ti­kai játé­kot ját­sza­nak az ame­ri­kai gaz­da­ság­gal. „Áll­ja­nak fél­re az útból. Nem akar­nak segí­te­ni az ország meg­men­té­sé­ben. Áll­ja­nak fél­re az útból, hogy ne okoz­za­nak nagyobb kárt” – mond­ta Biden.

A kon­zer­va­tí­vok tovább­ra is ragasz­kod­nak ahhoz, hogy a demok­ra­ták­nak egye­dül kell elvé­gez­ni­ük ezt a fel­ada­tot. McCon­nell a Biden­nek írt hét­fői leve­lé­ben úgy fogal­ma­zott: „A repub­li­ká­nu­sok állás­pont­ja egy­sze­rű. Nin­cse­nek köve­te­lé­se­ink. Két és fél hónap­ja figyel­mez­tet­tük Önö­ket arra: tekint­ve, hogy párt­ja egye­dül akar kor­má­nyoz­ni, egye­dül kell kezel­nie az adós­ság­pla­font is”.

A repub­li­ká­nus obst­ruk­ció miatt az ame­ri­kai tör­vény­ho­zás fel­ső­há­zá­ban 60 sza­va­zat kel­le­ne az adós­ság­pla­font meg­eme­lő kor­mány­za­ti finan­szí­ro­zá­si terv meg­sza­va­zá­sá­hoz, azon­ban a 100 fős sze­ná­tus­ban a demok­ra­ták csak 50 helyet bir­to­kol­nak és az 50 fős kon­zer­va­tív tábor részé­ről egy­elő­re tel­jes az elutasítás.

For­rás: Demok​ra​ta​.hu