Hírek Amerikai hirek Biden már vissza­ko­zik: nincs szö­vet­sé­gi kor­mány­za­ti megoldás

Biden már vissza­ko­zik: nincs szö­vet­sé­gi kor­mány­za­ti megoldás

Joe Biden ame­ri­kai elnök figyel­mez­tet­te a tag­ál­la­mok kor­mány­zó­it, hogy „nincs szö­vet­sé­gi kor­mány­za­ti meg­ol­dás” a koro­na­ví­rus-jár­vány fel­tar­tóz­ta­tá­sá­ra, és fel­szó­lí­tot­ta a tag­ál­la­mo­kat, hogy ők tegye­nek több védő­in­téz­ke­dést – jelen­tet­te a The Washing­ton Times ame­ri­kai újság hétfőn.

A jobb­ol­da­li-kon­zer­va­tív napi­lap online cik­ke meg­je­gyez­te: az elnö­ki üze­net éles ellen­tét­ben áll Joe Biden kam­pány­ígé­re­té­vel, amely sze­rint szö­vet­sé­gi kor­mány­za­ti válasz­lé­pé­sek­kel „elsö­pör­jük a vírust”, ame­lye­ket Biden sze­rint előd­je, Donald Trump koráb­bi ame­ri­kai elnök nem tett meg.

„Nincs szö­vet­sé­gi kor­mány­za­ti meg­ol­dás. Ezt csak tag­ál­la­mi szin­ten lehet meg­ol­da­ni” – hang­sú­lyoz­ta Biden elnök a koro­na­ví­rus-vál­ság­ról a tag­ál­la­mi kor­mány­zók­kal foly­ta­tott tele­kon­fe­ren­ci­án. Biden igye­ke­zett biz­to­sí­ta­ni a kor­mány­zó­kat, hogy a szö­vet­sé­gi kor­mány­za­ti intéz­ke­dé­sek nem fog­ják aka­dá­lyoz­ni a tag­ál­la­mi lépé­se­ket. Az elnök koráb­bi intéz­ke­dé­sei között sze­re­pelt a szö­vet­sé­gi kor­mány­za­ti mun­ka­tár­sak és a száz főnél nagyobb vál­la­la­tok dol­go­zói szá­má­ra elő­írt köte­le­ző védő­ol­tás, a gya­ko­ribb tesz­te­lés beve­ze­té­se, vala­mint a maszk­vi­se­lé­si köte­le­zett­ség elő­írá­sa a szö­vet­sé­gi épü­le­tek­ben, repü­lő­te­re­ken és a közös­sé­gi köz­le­ke­dé­si eszközökön.

Mind­ezek elle­né­re hiva­tal­ba lépé­se óta több mint 400 ezer ame­ri­kai halt meg koro­na­ví­rus­ban az Egye­sült Álla­mok­ban, nagy­já­ból annyi­an, ahá­nyan 2020-ban. A The Wall Street Jour­nal című lap ked­den ezzel kap­cso­lat­ban idéz­te Biden tava­lyi válasz­tá­si kam­pá­nyát, és Donald Trump elnök­kel foly­ta­tott egyik elnök­je­löl­ti vitá­ját, amely­ben Biden úgy fogal­ma­zott: „bár­ki­nek, aki fele­lős ilyen nagy­szá­mú halál­ese­tért, nem sza­bad az Egye­sült Álla­mok elnö­ké­nek maradnia”.

Biden elnök kri­ti­ku­sai éle­sen bírál­ták az elnök beis­me­ré­sét, hogy „nincs szö­vet­sé­gi kor­mány­za­ti meg­ol­dás” a koronavírusra.

„A hoz­zá nem érté­se miatt igyek­szik elhá­rí­ta­ni a fele­lős­sé­get. Ha tény­leg ezt gon­dol­ja, azon­nal vissza kel­le­ne von­nia az alkot­mány­el­le­nes köte­le­ző szö­vet­sé­gi védő­ol­tá­si ren­de­le­tét” – rea­gált Twit­ter-üze­net­ben Tom Cot­ton arkan­sa­si repub­li­ká­nus szenátor.

Az elnök mos­ta­ni fel­hí­vá­sa, hogy a tag­ál­la­mok vegyék ki job­ban a részü­ket a véde­ke­zés­ből, válasz Asa Hut­chin­son arkan­sa­si repub­li­ká­nus kor­mány­zó koráb­bi kije­len­té­sé­re, aki arra kér­te Biden elnö­köt, hogy a jár­ványt ter­je­dé­sét féke­ző szö­vet­sé­gi kor­mány­za­ti intéz­ke­dé­sek­kel Washing­ton ne aka­dá­lyoz­za a tag­ál­la­mok hason­ló lépéseit.

Mind­eköz­ben az ame­ri­kai jár­vány­ügyi és beteg­ség­meg­elő­zé­si hiva­tal (CDC) hét­főn tíz nap­ról öt nap­ra csök­ken­tet­te a fer­tő­zött ame­ri­ka­i­ak szá­má­ra köte­le­ző­en elő­írt karan­tén idő­tar­ta­mát, és hason­ló módon öt nap­ra rövi­dí­tet­te a csa­lád­ta­gok és más köze­li kon­takt­sze­mé­lyek kijá­rá­si korlátozását.

A CDC szak­em­be­rei sze­rint az aján­lást az egy­re növek­vő mér­té­kű bizo­nyí­ték fényé­ben vál­toz­tat­ták meg, misze­rint a koro­na­ví­rus­sal fer­tő­zött sze­mé­lyek a tüne­tek kiala­ku­lá­sát meg­elő­ző két nap­ban, vala­mint az azt köve­tő három nap­ban a leg­in­kább fertőzőképesek.

A dön­tést a koro­na­ví­rus omik­ron vari­án­sa által oko­zott újabb fer­tő­zé­si hul­lám is befo­lyá­sol­ta. Egy­részt az eddi­gi kuta­tá­sok ered­mé­nyei alap­ján úgy tűnik, az omik­ron vál­to­zat eny­hébb tüne­te­ket ered­mé­nyez, mint a koro­na­ví­rus koráb­bi vál­to­za­tai, más­részt szak­em­be­rek sze­rint az új fer­tő­zöt­tek szá­má­nak növe­ke­dé­se már veszé­lyez­te­ti a kór­há­zak, légi­tár­sa­sá­gok és más üzle­ti ága­za­tok folya­ma­tos működését.

Rochel­le Walens­ky, a CDC főigaz­ga­tó­ja sze­rint az Egye­sült Álla­mok­ban tovább­ra is nőni fog az omik­ron vírus­vál­to­zat által oko­zott fer­tő­zé­sek száma.

For­rás; demok​ra​ta​.hu