Hírek Amerikai hirek Biden kudar­cot val­lott – erőt­len veze­té­se kataszt­ró­fák soro­za­tát okoz­ta, és ártott az USA-nak

Biden kudar­cot val­lott – erőt­len veze­té­se kataszt­ró­fák soro­za­tát okoz­ta, és ártott az USA-nak

A Biden-féle Fehér Ház sza­bad­esés­ben van. Az elnök nép­sze­rű­sé­gi muta­tói csök­ken­nek, és való­szí­nű­leg tovább rom­la­nak majd, ahogy az ame­ri­ka­i­ak fel­dol­goz­zák az elmúlt idő­szak kataszt­ró­fá­it, és pon­to­san meg­ta­lál­ják, hogy mind­eze­kért ki a fele­lős – nem más, mint Joe Biden – véli Liz Peek kon­zer­va­tív kom­men­tá­tor és pénz­ügyi elemző.

Peek sze­rint ha össze­ad­juk az Afga­nisz­tán­ban meg­ölt ártat­la­nok, az USA-ba ille­gá­li­san belé­pő, oltat­lan hai­ti­ak tíz­ez­re­it és az ország első szá­mú szö­vet­sé­ge­sé­vel, Fran­cia­or­szág­gal szem­be­ni sér­tő bánás­mó­dot, arra a követ­kez­te­tés­re jutunk, hogy az USA‑t egy arro­gáns, sze­rény képes­sé­gek­kel ren­del­ke­ző ember irá­nyít­ja, aki közép­sze­rű embe­rek­kel vet­te körül magát.

Ezek a kataszt­ró­fák nem iste­ni csa­pá­sok; ezek a bor­zal­mak a rosszul vég­re­haj­tott osto­ba poli­ti­kák követ­kez­mé­nyei. Joe Biden eze­ket a sze­ren­csét­len­sé­ge­ket mind magá­nak köszönheti.

Biden azt remé­li, hogy mind­ez el fog múl­ni, és vissza­tér­het a fon­to­sabb dol­gok­hoz, az ország „átala­kí­tá­sá­hoz”, de Afga­nisz­tánt nehéz lesz a vissza­pil­lan­tó tükör­ből néz­ni. A tál­ibok atro­ci­tá­sa­i­ról szó­ló jelen­té­sek emlé­kez­tet­ni fog­nak min­ket Biden könnyel­mű elha­tá­ro­zá­sá­ra, hogy a had­se­reg taná­csa elle­né­re elha­mar­ko­dot­tan kivo­nul az országból.

Ami biz­tos, hogy Biden gyen­ge­sé­ge egy­re nyil­ván­va­lóbb lesz. Az elnök tud­ja, hogy nem okos ember.

Biden kül­po­li­ti­ká­val kap­cso­la­tos dön­té­sei siral­ma­sak, fel­mé­ré­sek sze­rint a lakos­ság mind­össze 40% helyes­li, szem­ben az 54%-kal, akik nem.

Biden egy nem­ré­gi­ben foly­ta­tott 90 per­ces tele­fon­be­szél­ge­tés során talál­ko­zót kért Hszi Csin-ping kínai elnök­től, azon­ban eluta­sí­tot­ták a kérést. Bár Biden később azt mond­ta, hogy a beszél­ge­tés­ről szó­ló beszá­mo­ló „nem igaz”, több for­rás is meg­erő­sí­tet­te a meg­alá­zó beszél­ge­tés tartalmát.

Szin­te min­den, ami­hez Joe Biden a hiva­tal­ba lépé­se óta hoz­zá­ért, az elrom­lott. Ezt sem a mások hibáz­ta­tá­sa, sem a tor­zí­tás, sem a fan­tá­zi­á­lás és a valót­lan­sá­gok állí­tá­sa nem tud­ja elfed­ni – írja Vic­tor Davis Han­son publicista.

Leg­utóbb Biden kül­ügy­mi­nisz­te­ré­nek, Blin­ken­nek, sike­rült meg­sér­te­nie a fran­ci­á­kat. Blin­ken össze­hoz­ta az Egye­sült Álla­mo­kat, Auszt­rá­li­át és Nagy-Bri­tan­ni­át egy közös védel­mi pak­tum­ban, amely Auszt­rá­li­á­nak nuk­le­á­ris ten­ger­alatt­já­rók épí­té­sé­hez szük­sé­ges ame­ri­kai esz­kö­zö­ket adna, azzal a cél­lal, hogy kihí­vást jelent­sen Peking növek­vő ere­jé­re néz­ve az Indo-csen­des-óce­á­ni térségben.

Az alku vesz­te­se Fran­cia­or­szág, leg­ré­geb­bi szö­vet­sé­ge­sünk, amely 66 mil­li­árd dol­lá­ros szer­ző­dést kötött Auszt­rá­li­á­val ten­ger­alatt­já­rók épí­té­sé­re. Párizs a jelek sze­rint csak órák­kal azelőtt érte­sült az üzlet­ről, hogy azt nyil­vá­no­san nyil­vá­nos­ság­ra hoz­ták vol­na. Az, hogy Fran­cia­or­szá­got nem tájé­koz­tat­ták pri­vát módon, meg­bo­csát­ha­tat­lan bunkóság.

De az afga­nisz­tá­ni kataszt­ró­fá­val való szem­be­né­zés volt az, ahol Blin­ken hiá­nyos­sá­gai a leg­lát­vá­nyo­sab­ban meg­mu­tat­koz­tak. Ami­kor a kong­resszus tag­jai kér­dez­ték, kitért az Afga­nisz­tán­ban ragadt ame­ri­ka­i­ak számáról.

Mivel az Egye­sült Álla­mok egy­re nagyobb és nagyobb kihí­vá­sok­nak van kité­ve, külö­nö­sen Kína részé­ről, nem enged­het­jük meg magunk­nak a gyen­ge és erőt­len vezetést.

Nem enged­het­jük meg magunk­nak, hogy Ame­ri­ka a máso­dik hely­re kerül­jön – zár­ta gon­do­la­it Peek.

For­rás: neo​kohn​.hu