Hírek Amerikai hirek Biden köte­le­ző­vé teszi a kor­mány­nak dol­go­zók szá­má­ra a védőoltást

Biden köte­le­ző­vé teszi a kor­mány­nak dol­go­zók szá­má­ra a védőoltást

Joe Biden ame­ri­kai elnök arra készül, hogy elnö­ki ren­de­let­tel köte­le­ző­vé tegye vala­mennyi ame­ri­kai szö­vet­sé­gi alkal­ma­zott és a kor­mány­zat­tal alvál­lal­ko­zói viszony­ban álló mun­ka­társ szá­má­ra a koro­na­ví­rus elle­ni vak­ci­na fel­vé­te­lét – jelen­tet­te a The Wall Street Jour­nal című lap kor­mány­za­ti for­rá­sok­ra hivat­koz­va. 

A védő­ol­tást ezután nem lehet kivál­ta­ni rend­sze­res SARS-CoV‑2 tesz­te­lés­sel sem.

A vár­ha­tó intéz­ke­dés hoz­zá­ve­tő­leg 2,1 mil­lió szö­vet­sé­gi dol­go­zót érint, és része a Fehér Ház azon ter­vé­nek, amely­nek cél­ja a koro­na­ví­rus del­ta vari­án­sa ame­ri­kai ter­je­dé­sé­nek meg­ál­lí­tá­sa, és az oltá­si haj­lan­dó­ság meg­nö­ve­lé­se az Egye­sült Álla­mok lakos­sá­ga körében.

Ame­ri­kai saj­tó­je­len­té­sek sze­rint Biden elnök glo­bá­lis csúcs­ta­lál­ko­zó meg­ren­de­zé­sét is ter­ve­zi. Ezt az ENSZ szep­tem­be­ri Köz­gyű­lé­sé­nek ide­jén tar­ta­nák és cél­ja a koro­na­ví­rus okoz­ta vál­ság­ra adott kor­mány­za­ti reak­ci­ók össze­han­go­lá­sa és a fej­lő­dő világ szá­má­ra elér­he­tő védő­ol­tá­si kész­let megnövelése.

A folya­ma­to­san rom­ló ame­ri­kai köz­egész­ség­ügyi és jár­vány­hely­zet miatt egy­re nő a poli­ti­kai nyo­más Biden elnö­kön és a Fehér Házon. Szer­dán a koro­na­ví­rus okoz­ta halál­ese­tek egy hetes átla­ga 1 524 volt az Egye­sült Álla­mok­ban, míg ugyan­ez a szám egy hónap­pal ezelőtt csak 509 volt. Szá­mos tag­ál­lam­ban tovább­ra is ala­csony az olta­ko­zá­si haj­lan­dó­ság, és tovább­ra is élénk vita zaj­lik a köte­le­ző maszk­vi­se­lés és a védő­ol­tás kérdéséről.

Joe Biden júli­us­ban már kiadott egy elnö­ki ren­de­le­tet arról, hogy a szö­vet­sé­gi kor­mány­za­ti alkal­ma­zot­tak­nak vagy köte­le­ző­en fel kell ven­ni­ük a védő­ol­tást, vagy rend­sze­re­sen tesz­tel­tet­ni­ük kell magu­kat. Akkor több szö­vet­sé­gi ügy­nök­ség már beje­len­tet­te: a köte­le­ző tesz­te­ket nem, csak­is a védő­ol­tá­so­kat fogad­ja el mun­ka­tár­sa­i­tól. A szö­vet­sé­gi egész­ség­ügyi és embe­ri erő­for­rá­sok minisz­té­ri­u­ma pél­dá­ul több mint 25 ezer alkal­ma­zott­já­nak köte­le­ző­en elő­ír­ta a koro­na­ví­rus elle­ni védő­ol­tást, és hason­ló­an köte­le­ző olta­ko­zást ren­del­tek el a Vete­rán­ügyi minisz­té­ri­um­nál, vala­mint a had­se­reg­nél is.

For­rás: Demok​ra​ta​.hu