Hírek Amerikai hirek Biden bukott, Trump bot­lott a fél­idős választáson

Biden bukott, Trump bot­lott a fél­idős választáson

Sors­dön­tő nap volt novem­ber 8‑a az Egye­sült Álla­mok­ban, ekkor tar­tot­ták ugyan­is az úgy­ne­ve­zett fél­idős válasz­tá­so­kat, ame­lyen a fel­ső­ház, vagy­is a Sze­ná­tus egy részét és az alsó­ház, vagy­is a Kong­resszus egé­szét újra­vá­laszt­ják az ame­ri­ka­i­ak. Az eddi­gi ered­mé­nyek alap­ján a Repub­li­ká­nu­sok nagy áttö­rést ugyan nem értek el, de a vál­to­zás min­den­kép­pen megkezdődött.

Capitolium madártávlatból

A leg­na­gyobb figyel­met két­ség­kí­vül a sze­ná­tu­si helyek kap­ták, itt bon­ta­ko­zott ki ugyan­is a leg­na­gyobb ver­seny, ame­lyen még sem­mi nem dőlt el. Aho­gyan ebben a cik­künk­ben is leír­tuk, 4 olyan állam van, ahol nincs még vég­ered­mény és könnyen lehet, hogy végül a Georgia‑i sze­ná­tor sze­mé­lye dönt majd arról, hogy ki kerül több­ség­be a fel­ső­ház­ban. Ez pedig azt is jelen­ti, hogy könnyen elkép­zel­he­tő, hogy a vég­le­ges sze­ná­tu­si erő­vi­szo­nyok kiala­ku­lá­sá­ra még egy hóna­pot vár­nunk kell. Geor­giá­ban ugyan­is csak akkor van vég­ered­mény, ha vala­me­lyik jelölt eléri az 50%-ot, ha ez nem sike­rül, egy hónap múl­va egy újabb for­du­lót tar­ta­nak a két ver­seny­ben maradt poli­ti­kus rész­vé­te­lé­vel. Jelen állás szerint

ez a leg­va­ló­szí­nűbb for­ga­tó­könyv, a 35 ezer sza­va­zat­tal veze­tő demok­ra­ta jelölt ugyan­is a sza­va­za­tok csu­pán 49,4%-át sze­rez­te meg. 

A Sze­ná­tus per­sze óri­á­si jelen­tő­ség­gel bír az ame­ri­kai poli­ti­ka ala­ku­lá­sa és ala­kí­tá­sa szem­pont­já­ból, ugyan­ak­kor nem elha­nya­gol­ha­tó az alsó­ház sze­re­pe sem. A Kong­resszus­ban ráadá­sul biz­tos, hogy az eddi­gi Demok­ra­ta több­ség Repub­li­ká­nus­ba for­dul, így a jobb­ol­dal­nak nagyobb befo­lyá­sa lehet az ország ügye­i­re. A több­sé­gi frak­ció sora­i­ból kerül­nek ugyan­is ki a bizott­sá­gok veze­tői, így a kül­po­li­ti­kai és a gaz­da­sá­gi kér­dé­sek­ben is erő­sebb lesz mos­tan­tól a kon­zer­va­tí­vok sza­va. Nagy dolog ez sok szem­pont­ból. Egy­részt a repub­li­ká­nu­sok sok­kal óva­to­sab­bak Ukraj­na támo­ga­tá­sát ille­tő­en, mint a demok­ra­ták. Nem mellesleg

a Repub­li­ká­nus párt sok­kal köze­lebb áll a magyar kor­mány­hoz, mint a Demok­ra­ta, ezért ha las­san is, de javu­lás vár­ha­tó a magyar-ame­ri­kai kapcsolatokban.

Fon­tos szem­pont az is, hogy a kon­zer­va­tív több­ség ezen­túl meg­ne­he­zít­he­ti, vagy akár blok­kol­hat­ja is a demok­ra­ta elnök és az admi­niszt­rá­ció tör­vény­al­ko­tá­si mun­ká­ját és Joe Biden rákény­sze­rül­het a ren­de­le­ti kor­mány­zás­ra, aho­gyan azt Barack Oba­má­nak kel­lett ten­nie elnök­sé­ge jó részében. 

Ami viszont min­den eddi­gi­nél fon­to­sabb tény, hogy a kong­resszu­si erő­vi­szo­nyok átala­kí­tá­sá­val az ame­ri­ka­i­ak lesúj­tó véle­ményt mond­tak a Biden-kor­mány eddi­gi mun­ká­já­ról. Hogy miért? Mert míg a sze­ná­to­rok meg­vá­lasz­tá­sa sok­kal inkább szól a sze­mé­lyek­ről, mint a pár­tok­ról, addig a kong­resszus tag­ja­i­nak meg­vá­lasz­tá­sa során a párt­szim­pá­tia és az orszá­gos ügyek­ről alko­tott véle­mény érvé­nye­sül inkább. 

Az ered­mény így nagyon is össz­hang­ban van Joe Biden nép­sze­rű­sé­gi (vagy inkább nép­sze­rűt­len­sé­gi) muta­tó­já­val, amely 39%-on áll jelenleg.

És meg­mu­tat­ja azt is, hogy az embe­re­ket a gaz­da­sá­gi vál­ság, az inf­lá­ció és a rom­ló köz­biz­ton­ság sok­kal inkább fog­lal­koz­tat­ja és érin­ti, mint a woke ideo­ló­gia eről­te­té­se, a kri­ti­kai faj­el­mé­let isko­lák­ban való taní­tá­sá­nak kér­dé­se és az LMBTQ ügyek. A demok­ra­ták ugyan­is az elmúlt két évben sok­szor inkább utób­bi­ak­kal vol­tak elfogl­va, mint­hogy az embe­rek valós prob­lé­má­i­nak meg­ol­dá­sá­ra kon­cent­rál­tak volna.

A Repub­li­ká­nus párt pedig a mos­ta­ni ered­mény­ből len­dü­le­tet vehet 2024-re, ami­kor is ismét újra­vá­laszt­ják a Kong­resszust és a Sze­ná­tus egy olyan részét, ami sok­kal inkább ked­vez majd nekik. És per­sze 2024-ben elnök­vá­lasz­tás is jön, amely­nek kime­ne­te­lét szin­tén befo­lyá­sol­ják a mos­ta­ni ered­mé­nyek – mind­két oldalon.

A Demok­ra­ták részé­ről Joe Biden pozí­ci­ói mégin­kább meg­gyen­gül­tek, hiszen két éves elnök­sé­gé­nek az lett az ered­mé­nye, hogy a Kong­resszus­ban biz­to­san kisebb­ség­be szo­rul­nak és még a Sze­ná­tus­ban is vár­hat rájuk ez a forgatókönyv.

Nem alhat ugyan­ak­kor nyu­god­tan Donald Trump sem a repub­li­ká­nu­sok részéről. 

A mos­ta­ni válasz­tá­son ugyan­is a kon­zer­va­tív jelöl­tek az elő­ze­te­sen várt­nál rosszab­bul sze­re­pel­tek, sokan közü­lük pedig egy­ér­tel­mű­en Trump embe­rei vol­tak. A volt elnök pozí­ci­ói így pár­ton belül igen­csak meeg­gyen­gül­het­nek a követ­ke­ző idő­szak­ban. A hát­tér­ben pedig fel­tű­nik Flo­ri­da siker­kor­mány­zó­ja, Ron DeS­an­tis, akit sokan egy Trump nél­kü­li Trump­nak nevez­nek és aki egy egy­ér­tel­mű bal­ol­da­li fel­leg­vár­ból 4 év kitar­tó, kemény és elkö­te­le­zett mun­ká­val repub­li­ká­nus bás­tyát épített.

Akár­ho­gyan is ala­kul még a mos­ta­ni vok­so­lás kime­ne­te­le, az Egye­sült Álla­mok újabb izgal­mas két év elé néz.

Fotó:Pixabay.com

For­rás: vasar​nap​.hu