Hírek Amerikai hirek Biden blok­kol­ni fog­ja Trump tervét

Biden blok­kol­ni fog­ja Trump tervét

Hiva­tal­ba lépé­se után Joe Biden felül fog­ja írni Donald Trump friss ren­de­le­tét, amellyel a távo­zó ame­ri­kai elnök janu­ár 26‑i hatállyal fel­ol­dot­ta az Euró­pá­ból és Bra­zí­li­á­ból az Egye­sült Álla­mok­ba érke­zők­re a koro­na­ví­rus-jár­vány miatt érvény­ben lévő beuta­zá­si tilal­mat, s ehe­lyett az uta­zá­si kor­lá­to­zá­sok gyors kiter­jesz­té­sét ter­ve­zi – közöl­te hét­főn a beik­ta­tá­sá­ra készü­lő Biden-admi­niszt­rá­ció egyik szóvivője. 

Trump, aki­nek keve­sebb mint két nap múl­va kell átad­nia hiva­ta­lát, hét­főn írta alá azt a ren­de­le­tet, amely fel­old­ja a világ­jár­vány­ra vála­szul tavaly év ele­jén elren­delt kor­lá­to­zá­so­kat, miu­tán ehhez meg­nyer­te a jár­vány­ügyi ope­ra­tív törzs tag­ja­i­nak és az ille­té­kes köz­egész­ség­ügyi tiszt­ség­vi­se­lők­nek a támogatását.

Nem sok­kal Trump ren­de­le­té­nek nyil­vá­nos­ság­ra kerü­lé­sét köve­tő­en azon­ban Jen Psa­ki, a hiva­tal­ba lépő demok­ra­ta pár­ti elnök szó­vi­vő­je egy Twit­ter-bejegy­zés­ben azt írta, hogy „orvo­si csa­pa­tunk taná­csa alap­ján az (új) admi­niszt­rá­ci­ó­nak nem áll szán­dé­ká­ban janu­ár 26-tól fel­ol­da­ni eze­ket a korlátozásokat”.

„Tekin­tet­tel az egy­re rom­ló jár­vány­hely­zet­re, és az eddi­gi­nél fer­tő­zőbb (vírus)változatok világ­szer­te tapasz­tal­ha­tó fel­tű­né­sé­re, nem idő­sze­rű a nem­zet­kö­zi uta­zá­sok­ra vonat­ko­zó kor­lá­to­zá­sok fel­ol­dá­sa” – írta Psa­ki. „Való­já­ban a nem­zet­kö­zi uta­zá­sok­kal kap­cso­la­tos köz­egész­ség­ügyi elő­írá­sok meg­erő­sí­té­sét ter­vez­zük annak érde­ké­ben, hogy tovább csil­la­pít­suk a Covid-19 ter­je­dé­sét” – tet­te hozzá.

A Trump által fel­ol­da­ni szán­dé­ko­zott kor­lá­to­zá­sok már­ci­us köze­pe óta meg­aka­dá­lyoz­zák szin­te min­den olyan nem ame­ri­kai állam­pol­gár beuta­zá­sát az Egye­sült Álla­mok­ba, aki a meg­elő­ző 14 nap­ban az Egye­sült Király­ság­ban, Íror­szág­ban vagy Euró­pá­ban, a schen­ge­ni öve­zet 26 orszá­gá­ban tar­tóz­ko­dott. A Bra­zí­li­á­ra vonat­ko­zó beuta­zá­si tilal­mat május­ban ren­del­ték el.

Trump ren­de­le­te egy idő­ben lép­ne élet­be az Egye­sült Álla­mok Beteg­ség­el­len­őr­zé­si és ‑Meg­elő­zé­si Köz­pont­ja (CDC) által a múlt héten kiadott uta­sí­tás­sal, amely janu­ár 26-tól nega­tív Covid-teszt vagy a koro­na­ví­rus-beteg­ség­ből tör­tént fel­gyó­gyu­lás­ról szó­ló iga­zo­lás fel­mu­ta­tá­sá­hoz köti szin­te min­den kül­föld­ről érke­ző légi­utas beutazását.

Szer­dai hiva­tal­ba lépé­se után azon­ban Biden elnök­nek jogi lehe­tő­sé­ge lesz arra, hogy vissza­ál­lít­sa a korlátozásokat.

A Reu­ters hír­ügy­nök­ség az ügy kap­csán fel­idé­zi, a légi­tár­sa­sá­gok azt remél­ték, hogy a nega­tív vírus­teszt fel­mu­ta­tá­sá­val kap­cso­la­tos új elő­írá­sok kivált­hat­ják az eddi­gi kor­lá­to­zá­so­kat, ame­lyek egyes euró­pai orszá­gok viszony­la­tá­ban tavaly 95 szá­za­lék­kal vagy még maga­sabb arány­ban vissza­ve­tet­ték az Egye­sült Álla­mok­ba irá­nyu­ló légiforgalmat.

A SARS-CoV‑2 vírus okoz­ta, Covid-19 beteg­ség jár­vá­nya a világ orszá­gai közül az Egye­sült Álla­mo­kat sújt­ja leg­in­kább, ahol eddig több 24 mil­li­ó­an fer­tő­ződ­tek meg, és 400 ezren hal­tak meg a kórban.

For­rás: Demok​ra​ta​.hu