Hírek Magyarországi hírek Beth­len Sátor segí­ti a kül­ho­ni és az anya­or­szá­gi pályázókat

Beth­len Sátor segí­ti a kül­ho­ni és az anya­or­szá­gi pályázókat

A Beth­len Sátor­ban és mel­let­te, a Beth­len udvar­ban a tus­vá­nyo­si fesz­ti­vál ide­jén folya­ma­tos pályá­za­ti tanács­adás­sal, civil segí­tő köz­pont­tal, anya­nyel­vi játék­kal és szín­vo­na­las beszél­ge­té­sek­kel vár­ja a Nem­zet­po­li­ti­kai Kuta­tó­in­té­zet és a BGA Zrt. a látogatókat.

Bethlen Sátor segíti a külhoni és az anyaországi pályázókat

Erdé­lyi Rudolf Zalán, a Beth­len Gábor Alap­ke­ze­lő Zrt. vezér­igaz­ga­tó­ja meg­erő­sí­tet­te, a nega­tív gaz­da­sá­gi hatá­sok, a Magyar­or­szág­ra nehe­ze­dő nyo­más elle­né­re az alap­nál lévő for­rá­sok nem­hogy csök­ken­tek, még nőt­tek is; 2023-tól a pályá­za­ti kiírá­sok­nál jelen­tős admi­niszt­rá­ci­ós könnyí­tést vezet­tek be, sok­kal egy­sze­rűbb rend­szer való­sul­hat meg 2,5 mil­lió forin­tos összeg­ha­tá­rig. Min­den támo­ga­tás annyit ér, amennyit a ked­vez­mé­nye­zet­tek meg­va­ló­sí­ta­nak, ebben igye­kez­nek min­den segít­sé­get meg­ad­ni – mond­ta a vezérigazgató.

For­rás: bgazrt​.hu