Hírek Külföldi hirek Ber­lin­ben három­száz embert vet­tek őri­zet­be a tün­te­té­sek miatt

Ber­lin­ben három­száz embert vet­tek őri­zet­be a tün­te­té­sek miatt

Össze­sen mint­egy három­száz embert vett őri­zet­be a német rend­őr­ség szom­ba­ton Ber­lin­ben azo­kon a tün­te­té­se­ken, ame­lye­ken a koro­na­ví­rus miatt beve­ze­tett kor­lá­to­zó intéz­ke­dé­sek ellen tiltakoztak.

Három­ezer ember gyűlt össze az orosz nagy­kö­vet­ség­nél, itt nagy­já­ból 200 embert vet­tek őri­zet­be, miu­tán a til­ta­ko­zók egy cso­port­ja üve­gek­kel és kövek­kel dobál­ta meg a rend­őrö­ket, és „heves össze­tű­zé­sek” tör­tek ki – közöl­te And­re­as Gei­sel bel­ügyi sze­ná­tor, a tar­to­má­nyi ran­gú német fővá­ros kor­má­nyá­nak köz­rend­del kap­cso­la­tos ügye­kért fele­lős tag­ja, aki szél­ső­sé­ges­nek nevez­te a tün­te­tő­ket. Hét rend­őr megsebesült.

Szom­ba­ton össze­sen csak­nem 38 ezer ember vett részt Ber­lin­ben külön­fé­le megmozdulásokon.

A leg­na­gyobb tün­te­tés, ame­lyen egyes hírek sze­rint 21 ezren vet­tek részt, a Reichs­tag épü­le­té­nél volt. A rend­őr­ség szom­bat este fel­osz­lat­ta a koro­na­ví­rus­sal kap­cso­la­tos kor­mány­za­ti poli­ti­ka ellen til­ta­ko­zó töme­get. A részt­ve­vők a dpa hely­szí­ni tudó­sí­tá­sa sze­rint meg­ro­ha­moz­ták a lép­csőn fel­so­ra­ko­zó rend­őrö­ket, de a rend­őrök vissza­szo­rí­tot­ták őket. Dula­ko­dás ala­kult ki, és a rend­őr­ség pap­ri­ka­sprayt is bevetett.

Hason­ló jel­sza­va­kat han­goz­ta­tó – a koro­na­ví­rus veszé­lye­it vita­tó, oly­kor a fer­tő­zés léte­zé­sét is taga­dó -, bár jóval kisebb, néhány száz fős til­ta­ko­zó akci­ók vol­tak szom­ba­ton Lon­don­ban, Párizs­ban, Zürich­ben és Bécsben.

For­rás: Magyar Nemzet