Hírek Elszakított területi hirek Magyarországi hírek Bene­dek Tibor a Har­gi­ta lábá­nál kere­sett megnyugvást

Bene­dek Tibor a Har­gi­ta lábá­nál kere­sett megnyugvást

SZÍVMELENGETŐ TÖRTÉNET A HÁROMSZOROS OLIMPIAI BAJNOKRÓLBORS, KRO​NI​KA​ON​LINE​.RO

Bene­dek Tibor a múlt év decem­be­ré­ben a Szé­kely­föl­dön járt, a múlt héten elhunyt három­szo­ros olim­pi­ai baj­nok vízi­lab­dás legen­da ott kere­sett meg­nyug­vást, írja a Bors. Szé­kely­var­sá­gon fogad­ta az akkor már súlyos beteg sport­em­bert Var­ga Péter Ákos. Tibor­nak egy közös vízi­lab­dás barát­juk java­sol­ta ezt a láto­ga­tást, amely lel­ki meg­nyug­vást adott a legen­dás pólósnak.

A Hod­gyai nagy­pa­pa nyomában

Magas, sza­kál­las buda­pes­ti fér­fi láto­ga­tott fél évvel ezelőtt Szé­kely­ud­var­hely­re és kör­nyé­ké­re azzal a kimon­dott cél­lal, hogy fel­ke­res­se ősei szü­lő­föld­jét. A jelen­le­gi isme­re­tek sze­rint elő­ször járt a vidé­ken, még­pe­dig azért, hogy beazo­no­sít­sa innen elszár­ma­zott fel­me­nő­it. Nagyon kevés kivé­tel­től elte­kint­ve sen­ki nem tud­ta róla, hogy kicso­da, mivel fog­lal­ko­zik azok közül, akik­kel köze­lebb­ről talál­ko­zott és elbe­szél­ge­tett. Még a csa­lád­fá­ja fel­ku­ta­tá­sá­ban segéd­ke­ző lel­ki­pász­tor, vala­mint a távo­li rokon is csak utó­lag, júni­us 18-án bekö­vet­ke­zett halá­la­kor szer­zett tudo­mást róla, hogy min­den idők egyik leg­jobb vízi­lab­dá­zó­já­val, a három­szo­ros olim­pi­ai baj­nok Bene­dek Tibor­ral beszél­ge­tett hossza­san, sok mindenről.

„Bemu­tat­ko­zott, de nekem nem mon­dott sem­mit a neve, mert nem vagyok ott­hon a sport vilá­gá­ban. A fiam meg is rótt emi­att később” – emlé­ke­zett vissza a Kró­ni­ká­nak Bara­bá­si Domo­kos, a Szé­kely­ud­var­hely­től mind­össze nyolc kilo­mé­ter­re fek­vő Ócfal­va refor­má­tus lel­ki­pász­to­ra. A legen­dás sport­em­ber decem­be­ri-janu­á­ri szé­kely­föl­di láto­ga­tá­sá­ról a koráb­ban önkor­mány­za­ti kép­vi­se­lő­ként is tevé­keny­ke­dő Balázs Árpád szé­kely­ud­var­he­lyi újság­író szá­molt be elő­ször közös­sé­gi olda­lán ked­den posz­tolt bejegy­zé­sé­ben. A tör­té­ne­tet Bara­bá­si Domo­kos lel­kész fűz­te tovább egé­szen onnan, ami­kor a magyar­or­szá­gi ven­dég beko­po­gott a köz­igaz­ga­tá­si­lag Fel­ső­bol­dog­fal­vá­hoz tar­to­zó tele­pü­lés paró­ki­á­já­nak ajta­ján. Bene­dek Tibor – aki­nek fel­me­női eddig apai ágon, édes­ap­ja, Bene­dek Mik­lós szín­mű­vész és nagy­ap­ja, az ugyan­csak szí­nész Bene­dek Tibor révén vol­tak köz­is­mer­tek – elmond­ta ven­dég­lá­tó­já­nak, hogy csa­lád­fá­ja meg­raj­zo­lá­sá­val pró­bál­ko­zik, és töb­bet sze­ret­ne meg­tud­ni az Ócfal­ván szü­le­tett anyai nagy­ap­já­ról. A csa­lá­di köny­vek, anya­köny­vi kivo­na­tok fel­la­po­zá­sa nyo­mán kide­rült, hogy a nagy­ta­ta, a Buda­pest­re kiván­do­rolt Hod­gyai Albert máso­dik házas­sá­gá­ból szü­le­tett a vízi­lab­dá­zó édes­any­ja, Hod­gyai Éva. A refor­má­tus lel­kész vissza­em­lé­ke­zé­se sze­rint a spor­to­ló egyik ámu­lat­ból a másik­ba esett, ami­kor nagy­ap­ja első házas­sá­gá­ról, majd egyéb érde­kes, szá­má­ra addig isme­ret­len infor­má­ci­ók­ról értesült.

„Hit­kér­dé­sek­ről, csa­lád­ról beszél­get­tünk. Nagyon ked­ves, sze­rény embert ismer­tem meg ben­ne” – mond­ta el a Kró­ni­ká­nak a keve­sebb mint 240 lel­kes Ócfal­va – és még három kör­nye­ző tele­pü­lés – refor­má­tus lelkipásztora.

Bara­bá­si Domo­kos fel­idéz­te, Bene­dek Tibor nem beszélt a nyil­vá­nos­ság szá­má­ra akkor még isme­ret­len beteg­sé­gé­ről. „Bol­dog, lel­ki uta­zás volt szá­má­ra az ősei fel­ku­ta­tá­sát szol­gá­ló láto­ga­tás. És talán már érez­te, hogy köze­leg az eltá­vo­zás” – véle­ke­dett a lelkész.

Nem­ze­ti Sport Fotó / Michel­ler Szilvia

A világ egyik leg­jobb bal­ke­zes póló­sá­nak tar­tott Bene­dek Tibor déd­nagy­ap­ja sír­ját is fel­ke­res­te az ócfal­vi teme­tő­ben, sőt vasár­nap ellá­to­ga­tott a kis falu 19. szá­zad­ban épült refor­má­tus temp­lo­má­ba is, ahol részt vett az isten­tisz­te­le­ten. Előt­te a lel­ki­pász­tor segít­sé­gé­vel fel­ke­res­te a falu­ban élő roko­no­kat is.

For­rás: Bors, kro​ni​ka​on​line​.ro