Hírek Magyarországi hírek Bemu­tat­ták Stef­ka Ist­ván A halál nép­biz­to­sa című új filmjét

Bemu­tat­ták Stef­ka Ist­ván A halál nép­biz­to­sa című új filmjét

A tanács­köz­tár­sa­ság 133 nap­já­nak igaz tör­té­ne­té­ről, a tri­a­no­ni kataszt­ró­fa „elő­ké­szü­le­te­i­ről”, a vörös­ter­ror való­di arcá­ról és Sza­mu­ely Tibor nép­biz­tos tömeg­gyil­kos­sá válás­nak tör­té­ne­té­ről ad átte­kin­tést Stef­ka Ist­ván és Csur­ka Dóra leg­újabb film­je, a dra­ma­ti­zált jele­ne­tek­kel gaz­da­gí­tott doku­men­tum-játék­film, A halál nép­biz­to­sa. A film augusz­tus 25‑i, telt­há­zas dísz­be­mu­ta­tó­ján a sze­rep­lők és az alko­tók mel­lett Kásler Mik­lós, az EMMI minisz­te­re is meg­osz­tot­ta gon­do­la­ta­it, kifejt­ve: az elmúlt két évszá­za­dot az hatá­roz­ta meg, hogy sokan úgy gon­dol­ták, a józan ész nevé­ben át lehet ala­kí­ta­ni a tár­sa­dal­ma­kat, az embe­ri ész helyet­te­sí­ti Istent, a spon­tán tár­sa­dal­mi fej­lő­dést és a ter­mé­szet törvényeit.

Dísz­be­mu­ta­tó kere­tei között, a József Atti­la Szín­ház­ban mutat­ták be Stef­ka Ist­ván és Csur­ka Dóra A halál nép­biz­to­sa című lát­vá­nyos dokumentum‑, egy­út­tal játék­film­jét, amely a véres­ke­zű nép­biz­tos, Sza­mu­ely Tibor éle­té­ről és gaz­tet­te­i­ről szól. A film­ben Sza­mu­elyt Rese­tár Dáni­el, fele­sé­gét Réti Nóra, Lenint pedig Amb­rózy Áron ala­kít­ja. A szer­zők iga­zi hiány­pót­ló tör­té­nel­mi doku­men­tum­fil­met készí­tet­tek a pro­le­tár­for­ra­da­lom­ról, majd az azt köve­tő tanács­köz­tár­sa­ság 133 nap­já­ról és az annak nevé­ben elkö­ve­tett, azóta pedig elhall­ga­tott bűnök­ről. A halál nép­biz­to­sa című film Sza­mu­ely Tibor nép­biz­tos élet­pá­lyá­ját követ­ve mutat­ja be, miképp bur­ján­zik el a kom­mu­nis­ta ideo­ló­gia, hogy válik vala­ki tömeg­gyil­kos­sá poli­ti­kai haszon­szer­zés cél­já­ból. Az ötven­négy per­ces alko­tás külön­le­ges műfa­ji meg­ol­dá­so­kat hasz­nál, mivel a doku­men­tum­film dra­ma­ti­zált, játék­fil­mes kör­nye­zet­ben ele­ven képet fest a kor hangulatáról.

A telt­há­zas dísz­be­mu­ta­tón a közön­ség előtt a sze­rep­lő­ket és az alko­tó­kat is bemu­tat­ták, Sza­mu­ely Tibort Rese­tár Dáni­el, fele­sé­gét, Szi­lá­gyi Jolánt Réti Nóra, Kun Bélát Sor­bán Csa­ba ala­kít­ja. Jelen volt a film fő média­part­ne­re, a PestiSrácok.hu, illet­ve a Pes­ti TV egyik mun­ka­tár­sa, Amb­rózy Áron is, aki Lenin sze­re­pét vál­lal­ta. Nar­rá­tor­ként Fer­kó Dáni­elt hall­hat­ják a nézők, az ope­ra­tőr Győ­ri Márk, a tech­ni­kai ren­de­ző Holics­ka Ádám, a kre­a­tív játék­fil­mes ren­de­zők pedig Huth Ger­gely és Stef­ka Ist­ván voltak.

A fil­met köve­tő­en Stef­ka Ist­ván, Huth Ger­gely, Ale­xa Károly és Sza­kály Sán­dor tar­tott kerek­asz­tal beszél­ge­tést a kom­mu­nis­ta bűnök fel­tá­rá­sá­nak, vala­mint a tör­té­ne­lem valós fel­tá­rá­sá­nak fon­tos­sá­gá­ról. A ren­dez­vény nyi­tó­be­szé­dét Kásler Mik­lós, az EMMI veze­tő­je tar­tot­ta, aki az ese­mé­nyen kiemel­te: az utób­bi két évszá­za­dot az hatá­roz­ta meg, hogy sokan úgy gon­dol­ták, a józan ész nevé­ben át lehet ala­kí­ta­ni a tár­sa­dal­ma­kat, az embe­ri ész helyet­te­sí­ti Istent, a spon­tán tár­sa­dal­mi fej­lő­dést és a ter­mé­szet tör­vé­nye­it. Kásler Mik­lós fel­idéz­te az 1789-es fran­cia for­ra­da­lom alatt elha­ra­pó­dzó ter­rort, hozzátéve:

ez az esz­me foly­ta­tó­dott a töb­bi érték fel­szá­mo­lá­sá­val. Isten után sor­ra került a nem­zet, a csa­lád, és most már ott tar­tunk, hogy a ter­mé­sze­ti tör­vé­nyek­kel szem­ben az embe­ri iden­ti­tás leg­lé­nye­ge­sebb moz­za­na­ta­it is megkérdőjelezik.

A minisz­ter sze­rint Magyar­or­szá­gon az 1918 – 19-es évek ese­mé­nyei tel­jes mér­ték­ben szem­be­men­tek az ezer­egy­száz éves magyar tör­té­ne­lem­mel. Azt az idő­sza­kot a fegy­ver­szü­net, a köz­tár­sa­ság kiki­ál­tá­sa, a „tes­ti­leg-lel­ki­leg beteg” Káro­lyi Mihály kor­má­nya, a hata­lom önkén­tes átadá­sa a szél­ső­sé­ges bol­se­vik erők­nek, a román meg­szál­lás, Tri­a­non jel­le­mez­te és min­den, ami ennek követ­kez­mé­nye: a Szent István‑i, ezer­éves állam fel­szá­mo­lá­sa, máig kísér­tő trau­mák, meg nem oldott tár­sa­dal­mi feszült­sé­gek. Fel­idéz­te: Sza­mu­ely Tibor, a tanács­köz­tár­sa­ság idő­sza­ká­ban a had­ügyi nép­biz­tos helyet­te­se és köz­ok­ta­tás­ügyi nép­biz­tos egy olyan ter­ror­kü­lö­nít­ményt veze­tett, a két­száz tagú Lenin-fiú­kat, amely­nek tag­jai pán­cél­vo­nat­tal jár­ták az orszá­got, és gyil­kol­tak meg tel­je­sen ártat­lan embe­re­ket, családokat.

Mind­nyá­junk­nak köte­les­sé­ge emlé­kez­ni. Nagyon fon­tos, hogy ezzel a művé­szek is fog­lal­koz­za­nak. Bízom ben­ne, hogy ez a film is hoz­zá­já­rul ahhoz, hogy job­ban meg­is­mer­jük múltunkat

– mél­tat­ta az alko­tást Kásler Miklós.

A fil­met a tanács­köz­tár­sa­ság kiki­ál­tá­sá­nak szá­za­dik évfor­du­ló­já­ra ter­vez­ték elké­szí­te­ni, a pan­dé­mia miatt azon­ban végül 2021. már­ci­us 21-én volt elő­ször lát­ha­tó a Duna Tele­ví­zi­ó­ban. Az ötven­négy per­ces doku­men­tum­film végig­kö­ve­ti, hogyan válik egy ide­a­lis­ta ifjú újság­író­ból bol­se­vik fana­ti­kus, a vörös­ter­ror fő magyar­or­szá­gi vég­re­haj­tó­ja, az ő sor­sán keresz­tül pedig fel­tá­rul a tanács­köz­tár­sa­ság 133 nap­já­nak tör­té­ne­te is. A halál nép­biz­to­sa huszon­öt játék­fil­mes jele­ne­tet is tar­tal­maz, meg­ele­ve­nít­ve Sza­mu­ely Tibor és tár­sai alak­ját. A film leg­kö­ze­lebb pén­te­ken 23 óra­kor a Pes­ti TV műso­rán lesz látható.

For­rás: pes​tis​ra​cok​.hu