Hírek Magyarországi hírek Bemu­tat­ták a Nem­zet­kö­zi Eucha­risz­ti­kus Kong­resszus himnuszát

Bemu­tat­ták a Nem­zet­kö­zi Eucha­risz­ti­kus Kong­resszus himnuszát

A júni­us 14‑i ren­dez­vé­nyen Erdő Péter bíbo­ros, esz­ter­gom – buda­pes­ti érsek átad­ta a kong­resszus 12 hír­nö­ké­nek meg­bí­zó oklevelét.

Az ének az 1938-as buda­pes­ti Eucha­risz­ti­kus Világ­kong­resszus him­nu­szá­nak újra­gon­dolt, áthang­sze­relt vál­to­za­ta. Erdős Péter úgy fogal­ma­zott: a Győ­ze­lem­ről éne­kel­jen nap­ke­let és nap­nyu­gat kez­de­tű him­nuszt, „ahol magyar ember él a világ­ban, min­den­hol isme­rik, tud­ják és sze­re­tik”. Pél­da­ként emlí­tet­te, hogy 2019 júni­u­sá­ban Csík­som­lyón, a pápai misén száz­ezer ember éne­kel­te fej­ből, vala­mennyi vers­sza­ká­val. Ezért dön­tött úgy a püs­pö­ki kar, hogy amit lehet, meg­őriz­nek a him­nusz­ból. Meg­ma­radt a Bang­ha Béla jezsu­i­ta szer­ze­tes által írt szö­veg, de új, modern zenei kön­töst kapott az ének. Erdő Péter remé­nyét fejez­te ki, hogy a „régi-új him­nusz” eljut min­den nem­ze­dék szívéhez.

A him­nuszt pro­du­cer­ként jegy­ző Kovács Ákos Kos­suth-díjas zene­szer­ző, éne­kes ismer­tet­te: hét külön­bö­ző vari­á­ci­ó­ban vet­ték fel az éne­ket, van angol és magyar nyel­vű, csak hang­sze­res vál­to­zat, illet­ve az ere­de­ti kot­ta alap­ján is elő­ad­ják. A zenei hát­te­ret az Ope­ra­ház Zene­ka­ra és Kóru­sa adja, a három éne­kes a tele­ví­zi­ós tehet­ség­ku­ta­tók­ból ismert Nagy Bogi, Czin­ke Máté és Dáni­el­fy Gergő.

Erdő Péter a ren­dez­vé­nyen átad­ta a kong­resszus 12, az ese­mény nép­sze­rű­sí­té­sé­vel meg­bí­zott hír­nö­ké­nek okle­ve­lét. A NEK hír­nö­kei: Baricz Ger­gő zenész, Böj­te Csa­ba feren­ces szer­ze­tes, Csó­kay And­rás ideg­se­bész, Dol­hai Atti­la szí­nész, Kubik Anna szí­nész, Lack­fi János köl­tő, műfor­dí­tó, Pet­rás Mária nép­dal­éne­kes, Pind­roch Csa­ba szí­nész, Sza­ló­ki Ágnes nép­ze­nész, Sena Dag­adu zenész, Szi­ko­ra Róbert zenész és Ürge-Vor­satz Diá­na fizikus.

A 2020 őszé­ről elha­lasz­tott kong­resszust idén szep­tem­ber 5. és 12. között ren­de­zik meg Buda­pes­ten. A talál­ko­zó prog­ram­já­ban a litur­gi­kus ese­mé­nyek mel­lett kon­fe­ren­cia, elő­adá­sok, kon­cer­tek is sze­re­pel­nek. A ren­dez­vény záró szent­mi­sé­jét Ferenc pápa mutat­ja be a Hősök terén.

A kato­li­kus egy­ház az oltá­ri­szent­ség­ben jelen lévő Jézus Krisz­tust hir­de­tő és ünnep­lő egy­he­tes kong­resszust álta­lá­ban négy­éven­te ren­de­zi meg. Magyar­or­szág másod­szor ad majd ott­hont az ese­mény­nek. Az 1938 máju­sá­ban Buda­pes­ten tar­tott 34. Eucha­risz­ti­kus Világ­kong­resszus záró misé­jén a Hősök terén fél­mil­lió hívő vett részt.

For­rás: MTI