Hírek Elszakított területi hirek Magyarországi hírek Béké­re és biz­ton­ság­ra vágyik a tel­jes magyarság

Béké­re és biz­ton­ság­ra vágyik a tel­jes magyarság

A követ­ke­ző idő­szak­ban nem gran­di­ó­zus beru­há­zá­sok­ban, fej­lesz­té­sek­ben kell gon­dol­kod­nunk, hanem meg kell óvnunk az ered­mé­nye­ket, ame­lye­ket együtt, közö­sen értünk el az elmúlt tizen­két évben – jelen­tet­te ki Potá­pi Árpád János nem­zet­po­li­ti­ká­ért fele­lős állam­tit­kár. A poli­ti­kus sze­rint kulcs­kér­dés, hogy minél hama­rabb véget érjen az orosz – ukrán hábo­rú, mert a koráb­bi évek­re jel­lem­ző fej­lő­dés csak akkor folytatódhat.

Békére és biztonságra vágyik a teljes magyarság

Az év ele­jén, janu­ár­ban dön­töt­tünk arról, hogy 2022-ben elin­dít­juk A cse­lek­vő nem­zet éve prog­ram­so­ro­za­tot, és ennek közép­pont­já­ban az ered­mé­nyek meg­őr­zé­se, a közös cse­lek­vés állt – emlé­kez­te­tett a Magyar Nem­zet meg­ke­re­sé­sé­re a Minisz­ter­el­nök­ség nem­zet­po­li­ti­ká­ért fele­lős állam­tit­ká­ra. Potá­pi Árpád János elmond­ta: ami­kor a dön­tést meg­hoz­ták, még bol­dog béke­idők vol­tak, így arra gon­dol­tak, hogy a koro­na­ví­rus-jár­vány után még nagyobb len­dü­let­tel viszik tovább a prog­ram­ja­i­kat. – Rész­ben azért is hir­det­tük meg A cse­lek­vő nem­zet éve prog­ra­mot, mert készül­tünk az ország­gyű­lé­si válasz­tás­ra. Úgy gon­dol­tuk, egy cse­lek­vő nem­zet meg tud­ja mutat­ni, hogy foly­tat­ni sze­ret­né a 2010-ben elin­dí­tott nem­zet­po­li­ti­kát, vagy eset­leg mere­de­ken mást sze­ret­ne. A válasz­tás ered­mé­nye azt mutat­ta, hogy a magyar­ság, hatá­ron innen és túl, a foly­ta­tás mel­lett dön­tött – muta­tott rá az államtitkár. 

Potá­pi Árpád János örö­mét fejez­te ki, hogy Novák Kata­lin köz­tár­sa­sá­gi elnök a hét­vé­gén Irak­ban úgy fogal­ma­zott, hogy „mi magya­rok, cse­lek­vő nem­zet vagyunk”. 

Hoz­zá­tet­te: az állam­fő sza­vai nem­csak a nem­zet­po­li­ti­kai állam­tit­kár­ság tema­ti­kus évé­vel van­nak össz­hangban, hanem szé­pen keret­be is fog­lal­ják az esztendőt.

Soha nem látott huma­ni­tá­ri­us akció
A hely­zet azon­ban úgy ala­kult, hogy alig indult el az év, feb­ru­ár végén kitört az orosz – ukrán hábo­rú, ami­re ugyan­ak­kor lehe­tett szá­mí­ta­ni, mert a konf­lik­tus való­já­ban 2014-ben rob­bant ki, csak éve­kig a mély­ben forr­tak az indu­la­tok. – Ez még inkább cse­lek­vés­re ösz­tö­nöz­te az anya­or­szá­gi és a hatá­ron túli magyar­sá­got is, hiszen a hábo­rú hatá­sá­ra mene­kül­tek töme­ge indult meg Ukraj­ná­ból. Magyar­or­szág több mint egy­mil­lió mene­kül­tet foga­dott, sokan tovább­utaz­tak, de száz­ez­ren leg­alább egy ide­ig itt tar­tóz­kod­tak hazánk­ban, sokan közü­lük most is itt van­nak nálunk. Ezzel az ország tör­té­ne­té­nek leg­na­gyobb huma­ni­tá­ri­us segély­ak­ci­ó­ját hajt­juk vég­re – mond­ta a kor­mány­pár­ti poli­ti­kus. Hozzátette: 

a kár­pát­al­jai magyar­ság fizi­kai léte is meg­kér­dő­je­le­ző­dött az elmúlt idő­szak­ban, mert ha a kor­mány nem segít nekik, akkor sokan szed­ték vol­na a sátor­fá­ju­kat, és átjöt­tek vol­na Magyarországra. 

Sza­vai sze­rint főleg az első hóna­pok­ban kel­lett min­den ere­jü­ket össze­szed­ni­ük, hogy meg­óv­ják a kár­pát­al­jai magya­ro­kat. – Hála Isten­nek a hábo­rús cse­lek­mé­nyek eddig elke­rül­ték a régi­ót, de az Ukraj­ná­ra jel­lem­ző más egyéb gon­dok mind jelen van­nak Kár­pát­al­ján is. Ilyen pél­dá­ul a folya­ma­tos áram­szü­net. Örül­tünk ugyan­ak­kor annak, hogy az okta­tás­ban részt vevő gyer­me­kek szá­ma – amint az a szep­tem­be­ri beirat­ko­zá­si szá­mok­ból lát­szik – a várt­nál sok­kal kevés­bé, mind­össze húsz szá­za­lék­kal csök­kent. Ez azt jel­zi, hogy a gyer­me­kek, az édes­anyák és az idő­sek több mint nyolc­van szá­za­lé­ka ott­hon van, első­sor­ban a kato­na­kö­te­les korú, 18 és 60 év közöt­ti fér­fi­ak hiá­nyoz­nak Kárpátaljáról. 

Abban bízunk, hogy minél hama­rabb véget ér a hábo­rú, és a fér­fi­ak haza­tér­het­nek a csa­lád­ja­ik­hoz, és béké­ben élhet­nek otthon 

– emel­te ki Potá­pi Árpád János. Úgy véli azon­ban, nagy ered­mény, hogy a nem­zet közös helyt­ál­lá­sá­nak köszön­he­tő­en – a segít­ség­nyúj­tás­ba ugyan­is a Kár­pát-meden­ce és a diasz­pó­ra tel­jes magyar­sá­ga bekap­cso­ló­dott –, a kár­pát­al­jai magyar­ság dön­tő több­sé­gé­nek nem kel­lett elhagy­nia a szü­lő­föld­jét. Kiemel­te: a kor­mány az újra­kez­dés­hez is igyek­szik majd min­den tőle tel­he­tő segít­sé­get meg­ad­ni a kár­pát­al­jai magyar közösségnek.

Meg kell őriz­ni az intéz­mény­rend­szert
Az állam­tit­kár kitért arra is, hogy bár az orosz – ukrán hábo­rú és az arra hibás válasz­ként adott euró­pai uni­ós szank­ci­ók, ame­lyek több kárt okoz­nak a kon­ti­nens álla­ma­i­nak, mint Orosz­or­szág­nak, meg­ne­he­zí­tet­ték az éle­tün­ket, de a prog­ra­mo­kat tovább tud­ták vinni. 

– A követ­ke­ző idő­szak­ban nem grandió­zus beru­há­zá­sok­ban kell gon­dol­kod­nunk, hanem meg kell óvnunk az ered­mé­nye­ket, ame­lye­ket együtt, közö­sen értünk el az elmúlt tizen­két évben. 

A műkö­dő­ké­pes­sé­get meg kell őriz­ni, de azt fon­tos hang­sú­lyoz­ni: nem vál­lal­koz­ha­tunk arra, hogy min­den­ki­nek kifi­zet­jük a meg­emel­ke­dett ener­gia­szám­lá­it. A cél az, hogy a kül­ho­ni magyar egye­te­me­ink, isko­lá­ink, óvo­dá­ink meg tud­ja­nak marad­ni, tovább tud­ja­nak működ­ni – mond­ta Potá­pi, aki sze­rint fon­tos kiemel­ni, hogy ha nem len­ne orosz – ukrán hábo­rú és az értel­met­len szank­ci­ók, akkor a fej­lő­dés ugyan­olyan töret­len len­ne, mint ami­lyen eddig volt.

Csak össze­fo­gás­sal lehet sike­re­ket elér­ni
Potá­pi Árpád János sze­rint a töb­bi hatá­ron túli magyar közös­ség ese­té­ben idén sike­rült meg­őriz­ni azo­kat a pozí­ci­ó­kat, ame­lye­ket az elmúlt évek­ben meg­sze­rez­tünk. – Poli­ti­ka­i­lag erős intéz­mény­rend­sze­re van a magyar­ság­nak, ami­re nagyon kell figyel­nünk. Fon­tos, hogy az érdek­kép­vi­se­le­tün­ket min­den utód­ál­lam­ban a leg­ala­cso­nyabb szint­től a tör­vény­ho­zá­sig el tud­juk lát­ni. Ebből a szem­pont­ból óri­á­si elő­re­lé­pés volt, hogy a Fel­vi­dé­ken a Szö­vet­ség jól sze­re­pelt a megyei és hely­ha­tó­sá­gi válasz­tá­son. Ez reményt ad arra, hogy a Szö­vet­ség komoly pozí­ci­ó­kat sze­rez majd a tör­vény­ho­zás­ban, és ennek érde­ké­ben össze­fog­va készül­nek a par­la­men­ti válasz­tás­ra – mond­ta a politikus.

For­rás: magyar​nem​zet​.hu